666/1996

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

 kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 16 §:n 6 mo- mentti, 26 §:n 3 momentti ja 48 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 6 momentti 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1664/95), 26 §:n 3 momentti 30 päivänä joulu- kuuta 1993 annetussa laissa (1541/93) ja 48 §:n 4 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (665/93),

 muutetaan12 §, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 16 a §:n 4 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti, 18 §:n 1 momentti, 23 §:n 3 momentti, 26 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 28 §:n 5 momentti,

 sellaisina kuin niistä ovat 12 § osittain muutettuna 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (34/85) ja mainitulla 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla lailla, 13 §:n 2 momentti ja 26 §:n 2 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa, 16 §:n 1 mo- mentti, 16 a §:n 4 momentti ja 26 §:n 1 ja 4 momentti 22 päivänä joulukuuta 1994 annetus- sa laissa (1317/94), 17 §:n 2 ja 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1537/93), 18 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (586/94), 23 §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (565/93), 28 §:n 5 momentti 27 päi- vänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), sekä

 lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 27 päivä- nä helmikuuta 1987, 12 päivänä heinäkuuta 1993 ja 22 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla laeilla sekä 9 päivänä helmikuuta 1990, 27 päivänä maaliskuuta 1991 ja 30 päivänä joulu- kuuta 1992 annetuilla laeilla (98/90, 620/91 ja 1651/92) uusi 15 kohta, 13 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 22 päivänä joulukuuta 1994 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, väliaikaisesti uusi 5 momentti ja 16 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla ja 8 päivänä elokuuta 1986 ja 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetuilla laeilla (608/86 ja 554/93), väliaikaisesti uusi 9 momentti ja 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa, väliaikaisesti uusi 7 momentti, seuraavasti:

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä:


15) siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada vuosiloma-ajan palkkaa tai jolle ajalle hänen työsuhteen päättyessä tai myöhemmin saamansa lomakorvaus voidaan jaksottaa henkilön vakiintuneena pidettävän palkan perusteella.


12 §
Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan kerran 26 §:ssä tarkoitettua työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa kohti. Omavastuupäiviksi ei voida lukea niitä päiviä, joilta henkilöllä ei ole oikeutta soviteltuun päivärahaan 17 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen työaikarajojen ylittymisen vuoksi.

Omavastuuaikaan luetaan ne päivät, jotka henkilö välittömästi työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut työkyvytön saamatta siltä ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä korvausta taikka työnantajalta sairausajan palkkaa.

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen viikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakautuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota henkilö on tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi työssäoloehtoon sovelletaan mitä 16 §:n 3―5 momentissa säädetään.


Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan voidaan rinnastaa enintään 16 viikon ajalta myös ajanjakso, jolta henkilö on saanut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista koulutustukea.

4 luku

Ansioon suhteutetun päivärahan saamisen erityisedellytykset

16 §
Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuunpäivärahaan

Ansioon suhteutettuun päivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä (vakuutettu), joka on ollut vakuutettuna vähintään 10 edellistä kuukautta ja joka palkansaajakassassa vakuutettuna ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 viikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa työssä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen viikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakautuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.


Jos henkilö on sairauden, laitoshoidon, asevelvollisuuden, opintojen, lapsen syntymän, lastenhoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta estynyt olemasta työmarkkinoilla, voidaan 2 momentissa mainittua tarkastelujaksoa vastaavasti pidentää, kuitenkin enintään seitsemän vuotta.


Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan voidaan rinnastaa enintään 16 viikon ajalta myös ajanjakso, jolta henkilö on saanut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista koulutustukea.

16 a §
Yrittäjän oikeus ansioon suhteutettuunpäivärahaan

Jos henkilö on sairauden, laitoshoidon, asevelvollisuuden, opintojen, lapsen syntymän, lastenhoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta estynyt olemasta työmarkkinoilla, voidaan 2 momentissa mainittua tarkastelujaksoa vastaavasti pidentää, kuitenkin enintään seitsemän vuotta.


17 §
Oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan

Henkilöllä ei ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jos hänen työaikansa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viikon tarkastelujakson aikana ja 1 momentin 2―5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana ylittää 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa 1 momentin 1―5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ylittää 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana.

18 §
Sovitellun työttömyyspäivärahan suuruus

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 50 prosenttia saadusta tulosta voivat kuukaudessa tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana (sovittelujakso) yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


19 §
Sovitellun päivärahan kesto

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuihin enimmäismääriin ei kuitenkaan lueta vuodelta 1997 maksettuja soviteltuja päivärahoja.

23 §
Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus

Ansioon suhteutettu päiväraha lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun työssäoloehdon. Jos työ tai siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista tai epäsäännöllistä, lasketaan ansioon suhteutettu päiväraha vuositulon kuukautta kohti lasketusta määrästä. Kun 26 §:n 4 momentissa tarkoitettu työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan laskeminen aloitetaan alusta, päivärahan perusteena oleva palkka määrätään uudelleen. Uusien tulotietojen perusteella määräytyvä työttömyyspäiväraha on kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen ja vähintään 80 prosenttia edellisestä työttömyyspäivärahasta, jota henkilölle on maksettu. Vertailu tehdään kuitenkin täysimääräiseen kokonaan työttömän päivärahaan. Vertailtaviin päivärahoihin ei lueta 24 §:ssä tarkoitettuja lapsikorotuksia. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan tai osa-aikaeläkettä saavan henkilön oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan määräytyy eläkkeen alkamishetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti. Sama koskee henkilöä, joka on saanut osa-aikaeläkettä välittömästi ennen ansioon suhteutetun päivärahan saamista. Mitä edellä säädetään, koskee henkilöä, joka on ollut vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/95) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla vuorotteluvapaalla tai saanut työllisyysasetuksen (130/93) 34 a §:ssä tarkoitettua osa-aikalisää. Asetuksella säädetään tarkemmin ansioon suhteutetun päivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä.


26 §
Päivärahakauden kesto

Peruspäivärahaa ja ansioon suhteutettua päivärahaa maksetaan yhteensä enintään 500 työttömyyspäivältä. Jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen sanotun enimmäisajan täyttymistä, päivärahaa maksetaan kuitenkin sen kalenterikuukauden loppuun, jona 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Edellä mainittuun enimmäismäärään luetaan myös sellaiset työttömyyspäivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on työttömyysturvaa koskeva sopimus. Työ-, omavastuu-, työttömyyspäiväraha- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään viisi. Viiden päivän enimmäismäärää laskettaessa korvauspäivinä pidetään myös niitä päiviä, joina henkilö saa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista koulutustukea.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, joka on täyttänyt 57 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä, maksaa peruspäivärahaa tai ansioon suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun henkilö työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen on täyttänyt 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun työssäoloehdon. Samoin menetellään, jos 1 a §:ssä tarkoitettu henkilö on täyttänyt 16 a §:n 2 momentissa tarkoitetun työssäoloehdon yhdenjaksoisesti.

28 §
Päivärahan hakeminen

Työttömyyspäivärahan hakija on velvollinen ilmoittamaan sosiaalivakuutustoimikunnalle tai työttömyyskassalle työttömyyspäivärahan myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Työttömyyspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan ilman erityisen painavaa syytä pitemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen päivärahan hakemista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lain 13 §:n 5 momentti ja 16 §:n 9 momentti ovat voimassa vuoden 1998 loppuun ja lain 19 §:n 7 momentti vuoden 1997 loppuun.

Lakia sovelletaan työttömyyspäivärahaan, joka kohdistuu lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Lain 5 §:n 1 momentin 15 kohtaa sovelletaan henkilöön, jonka työsuhde on päättynyt lain tultua voimaan. Lain 12, 13, 16 ja 16 a §:n säännöksiä sovelletaan niihin henkilöihin, joiden 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta lain voimaantulon jälkeen. Lain 26 §:n 1 momenttia sovellettaessa otetaan huomioon vuoden 1994 alusta lukien maksetut päivärahapäivät. Lain 26 §:n 4 momenttia sovelletaan lain voimaantulosta lukien, mutta säännöstä sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 1 päivästä maaliskuuta 1996 lähtien suoritettu työ. Lain 13 §:n 5 momenttia ja 16 §:n 9 momenttia sovelletaan lain voimaantulon jälkeiseen koulutukseen.

Ennen vuotta 1944 syntyneeseen henkilöön, jolla tämän lain voimaan tullessa on oikeus työttömyyspäivärahaan tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiseen koulutustukeen tai jolle vuonna 1996 on maksettu työttömyyspäivärahaa tai koulutustukea yhteensä vähintään 100 päivältä, sovelletaan kuitenkin edelleen työttömyysturvalain 26 §:n 2 momenttia sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa. Säännöstä sovelletaan myös henkilöön, jos hänellä ei lain voimaan tullessa ole oikeutta työttömyyspäivärahaan lain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun hyväksyttävän syyn perusteella tai sen johdosta, että hän on saanut työnantajalta lain 5 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua muuta taloudellista etuutta kuin irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta edellyttäen, että sanottua etuutta koskeva sopimus on tehty ennen kesäkuun 1 päivää 1996. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, jos hänellä on lain voimaan tullessa oikeus päivärahaan tai koulutustukeen 1 päivän kesäkuuta 1996 jälkeen alkaneen lomautuksen perusteella tai sanotun päivän jälkeen tapahtuneen irtisanoutumisen tai yli kuusi kuukautta kestäneen työsuhteen irtisanomisen perusteella.

HE 72/96
StVM 13/96
EV 107/96

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.