663/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/96) ja 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuusasetuksen (498/96) 14 §:n nojalla päättänyt:

1 1uku

Soveltamisala

1 §

Tämä päätös koskee sähköllä toimivien hissien tarkastusta ja huoltoa.

2 §

Mitä tässä päätöksessä määrätään hissien huollosta ja määräaikaistarkastuksesta sekä rekisteri-ilmoituksesta, sovelletaan, jollei jäljempänä muuta määrätä, myös seuraaviin henkilöitä kuljettaviin nosto- ja siirtolaitteisiin:

1) vammaisten kuljetukseen tarkoitetut nostolaitteet;

2) henkilöpaternosterhissit; sekä

3) liukuportaat ja liukukäytävät.

2 luku

Hissin käyttöönotto

Käyttöönottotarkastus
3 §

Hissille sekä siihen kohdistuneille muutos- ja korjaustöille on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei siitä aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä.

Varmennustarkastus
4 §

Hissille sekä siihen kohdistuneille muutos- ja korjaustöille on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus.

Varmennustarkastusta ei 1 momentista poiketen kuitenkaan edellytetä

1) toimenpiteistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä, eikä

2) yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä taikka näihin verrattavista toimenpiteistä.

5 §

Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että hissi on säännösten ja määräysten mukainen sekä hissille on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus.

6 §

Varmennustarkastus on tehtävä ennen kuin hissi otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa.

7 §

Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos.

3 luku

Hissin käyttö

Hissin huolto
8  §

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti.

9 §

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissin pysymiseksi jatkuvasti turvallisena laaditaan huolto-ohjelma hissin huoltoa vaativien osien huoltamiseksi määrävälein. Hissin haltija vastaa myös siitä, että huolto-ohjelmaa noudatetaan.

Huolto-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hissin käyttömäärästä ja käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

10 §

Hissin huollossa on

1) varmistettava hissin turvalaitteiden toiminta ja hissin yleiskunto sekä tehtävä tarpeelliset huollot, säädöt ja puhdistukset sekä

2) merkittävä huoltokirjaan huoltokäynnit huoltotoimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen päivämäärineen.

Hissiä huollettaessa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, ettei hissistä aiheudu vaaraa huollon aikana.

Määräaikaistarkastus
11 §

Käytössä olevalle hissille on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi.

Käytössä olevalle 2 §:ssä mainitulle nostoja siirtolaitteelle on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Sen jälkeen niille on tehtävä määräaikaistarkastus neljän vuoden kuluessa ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta ja tämän jälkeen joka toinen vuosi.

Edellä 2 momentista poiketen yksityiskäytössä olevalle vammaisten kuljetukseen tarkoitetulle nostolaitteelle on määräaikaistarkastus tehtävä vain kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Tämä määräaikaistarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttöpaikkaan.

12 §

Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että

1) hissin käyttö on turvallista ja hissin huolto-ohjelmaa on noudatettu,

2) hissin huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä sekä

3) hissin muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Edellä 1 momentista poiketen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa ja 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että

1) nosto- tai siirtolaitteen asennuksessa on turvallisuusnäkökohdat otettu huomioon ja

2) nosto- tai siirtolaite toimii turvallisuuden kannalta moitteettomasti.

13 §

Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Edellä 2 §:ssä mainitun nosto- ja siirtolaitteen määräaikaistarkastuksen voi tehdä myös valtuutettu tarkastaja.

Hissistä pelastaminen
14 §

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista tapahtuu turvallisesti ja riittävän nopeasti.

4 luku

Täydentävät määräykset

Tarkastuspöytäkirja ja -kortti
15 §

Käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuksesta ja määräaikaistarkastuksesta tulee laatia hissin haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä toimenpiteistä, joille ei 4 §:n nojalla vaadita varmennustarkastusta.

16 §

Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, yleiskuvaus tarkastusmenetelmästä sekä selvitys hissin säännösten ja määräysten mukaisuudesta.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on liitettävä tarkastusten ja testausten tulokset. Varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjassa on mainittava turvallisuuteen liittyvät puutteet.

Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja.

17 §

Kun hissin turvallisuus on varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa varmistettu, tarkastuksen tehneen on annettava hissin haltijalle tarkastuskortti hissin koriin tai sen läheisyyteen kiinnitettäväksi.

Ilmoitukset rekisteriin
18 §

Hissistä on tehtävä sähköturvallisuuslain 18 §:n mukainen ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle kuukauden kuluessa sen varsinaisesta käyttöönotosta.

19 §

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi hissiä koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan sähkö- ja muun turvallisuuden valvontaa ja mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten asianmukaisella tavalla selvittää laitteiston tyyppi, haltija ja rakentaja.

20 §

Hissin haltijan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle, kun hissi poistetaan pysyvästi käytöstä tai hissin haltijan yhteystiedot muuttuvat.

5 luku
Voimaantulo ja siirtymämääräykset
21 §

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 5 päivänä syyskuuta 1995 sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta annettu kauppa ja teollisuusministeriön päätös (1114/95).

22 §

Mitä tässä päätöksessä määrätään 2 §:ssä mainittujen nosto- ja siirtolaitteiden huollosta ja määräaikaistarkastuksesta sekä rekisteri-ilmoituksesta, sovelletaan jäljempänä määrätyin poikkeuksin seuraaviin laitteisiin, kunnes toisin määrätään:

1) hyllystöhissit;

2) tavaralavahissit;

3) tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut pikkuhissit, joiden sisälle henkilö ei voi mennä vaikeuksitta;

4) nosto-ovet, joissa ovipinta ei kierry rullalle akselin ympäri ja joiden nostokorkeus on yli 2 metriä;

5) reunasta saranoidut nostoluukut, jotka toimivat nosto-ovina ja joiden nostokorkeus on yli 2 metriä; sekä

6) ylöspäin nousevat veneliikenneportit, joiden nostokorkeus on yli 2 metriä.

Edellä 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetuille hisseille on tehtävä vastaavat määräaikaistarkastukset kuin 2 §:ssä mainituille nosto- ja siirtolaitteille. Kolmas ja sitä seuraavat määräaikaistarkastukset on kuitenkin tehtävä kolmen vuoden välein.

Edellä 1 momentin 4―6 kohdassa tarkoitetuille nosto-oville on tehtävä vastaavat määräaikaistarkastukset kuin 2 §:ssä mainituille nosto- ja siirtolaitteille. Ensimmäinen määräaikaistarkastus on kuitenkin tehtävä vuoden kuluessa käyttöönotosta sekä kolmas ja sitä seuraavat määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein, jos oven nostokorkeus on yli 5 metriä tai paino yli 400 kilogrammaa, ja muutoin viiden vuoden välein.

23 §

Laitos, jolla on oikeus tämän päätöksen tullessa voimaan toimia sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkoitettuna valvottuna tarkastuslaitoksena, saa jatkaa toimintaansa hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.