659/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 18 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Ongelmajätteestä annettavat tiedot

Luovutettaessa ongelmajätettä jätelain (1072/93) 15 §:n 1 momentin mukaisesti, on jokaista jätteen siirtoa varten laadittava siirtoasiakirja, jossa on seuraavat tiedot:

1)  ongelmajätteen haltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;

2)  ongelmajätteen siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa;

3)  ongelmajätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot sekä toiminta, paikka ja kunta, jossa ongelmajäte on syntynyt tai, jos kysymys on kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneestä ongelmajätteestä, yleispiirteinen selvitys jätteen tuottajasta;

4)  ongelmajätteen nimi ja jätelain 75 §:n 1 kohdassa tarkoitetun luettelon mukainen tunnusnumero sekä jätteen koostumus, olomuoto ja määrä;

5)  ongelmajätteen jäteasetuksen (1390/93) liitteen 4 mukaiset pääasialliset ominaisuudet;

6)  ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja -menetelmä; sekä

7)  ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus sekä päiväys.

Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä ongelmajätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja sen määrä asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Ongelmajätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Siirtoasiakirjan laatimista, antamista ja säilyttämistä koskevat velvollisuudet eivät koske kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä kunnan tai muuhun ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan luovutettavaa ongelmajätettä eivätkä kansainvälisesti siirrettävää ongelmajätettä, jonka siirroissa käytettävästä siirtoasiakirjasta ja noudatettavista menettelyistä säädetään erikseen.

2 §
Ongelmajätteen pakkaaminen

Ongelmajäte on jäteasetuksen 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa pakattava tiiviiseen ja tarvittaessa tiiviisti uudelleen suljettavaan pakkaukseen, jonka on kestettävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida ongelmajätteen kanssa siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

3 §
Ongelmajätteen pakkauksen merkinnät

Jos ongelmajätteellä on jokin jäteasetuksen liitteessä 4 luetelluista ominaisuuksista H 1―8, 10, 11 tai 14, on pakkaukseen jäteasetuksen 6 §:n 1 momentissa säädettyjen tietojen lisäksi merkittävä jätteen pääasiallisia vaarallisia ominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä varoitusmerkit ja niiden nimet samoin kuin vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (R- ja S-lausekkeet) siten kuin niistä on säädetty tai määrätty kemikaalilain (744/89) nojalla. Jos jäte ei koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan olennaisesti poikkea siitä aineesta, josta jäte on pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aineen alkuperäisessä pakkauksessa, voidaan myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia varoitusmerkintöjä täydentämällä niitä muilla jäteasetuksen 6 §:n 1 momentissa säädetyillä tiedoilla.

Jos ongelmajätteen koostumusta ei voida kohtuudella selvittää, tulee pakkauksessa olla merkintä ''Myrkyllistä jätettä, koostumus tuntematon''. Varoitusetiketissä tulee tällöin olla varoitusmerkit T (myrkyllinen) ja F (helposti syttyvä) sekä R-lausekkeet 11―23/24/25 ja S-lausekkeet 1―3/7/9―36/37/39.

4 §
Poikkeukset ongelmajätteen pakkauksenmerkitsemisvelvollisuudesta

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä ei tarvitse tehdä ongelmajätteen pakkaukseen:

1)  johon on tehty jonkin muun merkintäjärjestelmän mukaiset varoitusmerkinnät siltä osin kuin merkinnät sisältävät samat tiedot;

2)  jota käytetään yksinomaan jätteen kuljettamiseen, jos pakkaus on merkitty vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti; eikä

3)  turvallisuuden kannalta riittävän hyvin merkityssä keräyspaikassa säilytettävän ongelmajätteen pakkaukseen.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY; EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20 ja neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93; EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.