656/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaati-muksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 22 päivänä huhtikuuta 1994 sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (300/94) 1 ja 2 §:n, 4 §:n 10 ja 11 kohdan, 5 §:n 3 ja 4 momentin, 7 §:n, 8 §:n edellä olevan otsikon, 8 §:n, 43 §:n edellä olevan otsikon, 43 ja 48 §:n, 5 luvun ja 51 §:n, sellaisina kuin niistä on 48 § 27 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (218/96), sekä

muuttanut päätöksen nimikkeen, 3 §:n, 4 §:n johdantokappaleen ja 9 kohdan, 6 §:n, 9 §:n 1 momentin, 42 ja 46 §:n seuraavasti:

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

sähköllä toimivien hissien turvallisuusvaatimuksista

3 §

Tämä päätös koskee sähköllä toimivien hissien turvallisuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.

4 §

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin hisseihin:


9) jotka on tilapäisesti pystytetty rakennushissiksi ja joihin sovelletaan henkilökuljetukseen käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta annettua valtioneuvoston päätöstä (982/80).

6 §

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä määrätään, sovelletaan, mitä hissien sähköasennuksista ja -laitteista, sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista muualla säädetään tai määrätään.

9 §

Hissin kori ja vastapaino niihin kuuluvine laitteineen on asennettava seinien ympäröimään hissikuiluun tai niiden liikerata on muulla tavoin suojattava riittävästi.


42 §

Sähköturvallisuusviranomainen voi harkintansa mukaan sallia poikkeuksia tämän luvun määräyksistä tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla, jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

46 §

Osoituksena siitä, että hissin osa täyttää tämän luvun vaatimukset, siinä on oltava osan valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen tyyppitarkastusmerkki, jonka kiinnittäminen perustuu sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen ETY-tyyppitarkastuksesta antamaan liitteen 3 mukaiseen ETY-tyyppitarkastustodistukseen.

Hissin rakentajan tai haltijan on lisäksi tarvittaessa voitava esittää sähköturvallisuusviranomaiselle liitteen 4 mukainen vaatimustenmukaisuustodistus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.