642/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 9 §:n 11 kohta, 16 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentin 8 kohta, 24 §:n 2 momentti ja 26 §:n 3 momentti, näistä 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa (115/96), sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta seuraavasti:

9 §

Sen lisäksi mitä 5―8 §:ssä säädetään, seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaistaan yleisistunnossa:


11) ydinenergiaa koskevat asiat lukuun ottamatta ydinenergialain (990/87) 45 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksymisiä;


16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

lääninoikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

vesiylioikeus

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vesioikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

kaupunginviskaalinvirastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto

kaupunginvoudinvirastot

Helsingin ulosottovirasto

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

turvapaikkalautakunta

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti

saamelaiskäräjät.

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


12 a) Kuntien takauskeskus;


19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

valtiontalouden tarkastusvirasto

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

valtion kiinteistölaitos

Hallinnon kehittämiskeskus

Rahapaja Oy   Oy Edita Ab

Engel kiinteistöpalveluyhtymä Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Postipankki Oy

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy

Sponda Oy.

21 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Avena Oy

maanmittauslaitos

Metsähallitus

maatalouden tutkimuskeskus

metsäntutkimuslaitos

maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

geodeettinen laitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Kasvinjalostuslaitos

Siemenperunakeskus

maaseutuelinkeinopiirit

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.


23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


8) sähköturvallisuus ja muu tekninen turvallisuus ja luotettavuus sekä tarkastustoiminta, standardisointi ja laatupolitiikka, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;


24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

ulkomaalaisvaltuutettu ja ulkomaalaisvaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Alko-Yhtiöt Oy.

26 §

Ympäristöministeriö ohjaa luonnonsuojeluasioiden hoitoa Metsähallituksessa ja metsäntutkimuslaitoksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996. Asetuksen 24 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.