631/1996

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta

Oikeusministerin esittelystä

säädetään rikoslain 45 luvun 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (321/83):

1 §

Asevelvollisuuslain (452/50) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/95) nojalla palveluksessa oleva rikoslain 45 luvun 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä lukien, kun hän on saapunut tai ollut velvollinen saapumaan palvelukseen, siihen saakka, kun hänet on palveluksen päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa hän on palvellut.

Sotilasrangaistussäännöksiä ei kuitenkaan sovelleta asevelvolliseen sinä aikana, jona hän on yleisessä rangaistuslaitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta tai samalla kertaa täytäntöönpantavaa arestirangaistusta.

2 §

Muu kuin asevelvollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla palveleva rikoslain 45 luvun 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä lukien, kun virantoimitus tai palvelus alkaa taikka sen olisi pitänyt alkaa, siihen saakka, kun virkasuhde tai palvelusvelvollisuus päättyy.

3 §

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/84) tarkoitetussa rauhanturvaamisorganisaatiossa palveleviin ja siinä palvelemista varten järjestettävässä koulutuksessa oleviin henkilöihin, jotka eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta vakinaisessa väessä tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettua asepalvelusta, sovelletaan sotilasrangaistussäännöksistä vain rikoslain 45 luvun 15―17, 22 ja 23 §:n säännöksiä.

4 §

Rikoslain 45 luvun rangaistussäännöksiä ei sovelleta puolustusvoimien kenttäpiispan, kenttärovastin tai sotilaspastorin virassa palvelevaan henkilöön.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta 16 päivänä joulukuuta 1983 annettu asetus (963/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.