612/1996

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 30 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91), sekä

muutetaan 4―6 § sekä 30 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1690/92), 5 § osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla sekä 6 § ja 30 §:n 2 ja 3 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

4 §
Ylläpitämislupa

Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan ylläpitää ammatillista oppilaitosta. Lupa voidaan myöntää, jos oppilaitoksessa järjestettävä koulutus on tarpeellista ja jos luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset ylläpitää oppilaitosta. Ylläpitämislupaan sisältyvät määräykset oppilaitokselle asetetusta koulutustehtävästä.

Valtioneuvosto voi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan kokonaan tai osittain, jos luvan myöntämiselle 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai jos oppilaitos muuten toimii vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka jos muut oppilaitoksen ylläpitämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät.

Valtion oppilaitoksen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtioneuvosto noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

5 §
Oppilaitosten yhdistäminen ja ylläpitämisluvan muuttaminen

Luvan sellaisten oppilaitosten yhdistämiseen, joilla on eri ylläpitäjä, ja oppilaitoksen ylläpitämisluvan luovuttamiseen myöntää asianomainen ministeriö.

Jos eri oppilaitoksilla on sama ylläpitäjä, niiden yhdistämisestä päättää ylläpitäjä.

6 §
Koulutustehtävä

Koulutustehtävää määrättäessä on annettava määräykset koulutusaloista, koulutusasteista, opiskelijamääristä, opetuskielestä, oppilaitoksen sijaintikunnasta ja muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Määräykset voidaan tarvittaessa antaa koulutusaloittain. Määräykset annetaan määräajaksi tai toistaiseksi.

Koulutustehtävän muuttamisesta päättää hakemuksesta asianomainen ministeriö. Ministeriö voi ilman hakemustakin muuttaa koulutusaloja ja opiskelijamääriä koskevia määräyksiä, jos koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista.

30 §
Ammatillisen koulutuksen mitoittaminen

Valtioneuvosto päättää ammatillisen koulutuksen määrällisistä tavoitteista koulutusaloittain ja asteittain sekä kieliryhmittäin sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Päätöksessä tulee ottaa huomioon yhteiskunnan koulutustarpeet, työelämän ja sen kehittämisen vaatimukset sekä yksilöiden koulutushalukkuus.

Oppilaitoksen ylläpitäjä on velvollinen antamaan ammatillisen koulutuksen seurannan edellyttämät tiedot siten kuin asianomainen ministeriö määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 62/96
SiVM 6/96
EV 86/96

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.