548/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:nPäätöstä koskevan nimikkeen 1 kohta,

sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93),

muutetaan 55 §, 85 §:n 1 momentti ja 87 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 55 § 16 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (922/92), 85 §:n 1 momentti mainitussa 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa ja 87 §:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1564/95), ja

lisätään lakiin uusi 50 f § seuraavasti:

50 f §

Mitä 48 §:ssä säädetään, sovelletaan myös saamistodisteeseen, jonka vakuutena on Valtiontakuukeskuksen myöntämä takuu tai takaus, jos lainan tai siihen liittyvän vakuusjärjestelyn vakuutena on kiinnitetty ja 45 §:ssä säädettyyn määrään leimattu velkakirja.

55 §

Arvopapereita myytäessä tai vaihdettaessa on suoritettava leimaveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai vaihtoarvosta.

Leimaveroa ei ole kuitenkaan suoritettava myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa.

85 §

Kun arvopapereita myydään tai vaihdetaan muutoin kuin 55 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja jos molemmat sopimuksentekijät ovat arvopaperikauppiaita, kumpaisenkin on laadittava luovutuksesta laskelma, josta on suoritettava leimaveroa puolet 55 §:n 1 momentissa säädetystä määrästä. Jos toinen sopimuksentekijä on arvopaperikauppias tai jos luovutus tapahtuu kolmannen henkilön välityksellä, arvopaperikauppiaan tai välittäjän, mutta muuten arvopapereita myytäessä myyjän ja vaihdettaessa jommankumman sopimuksentekijöistä on laadittava luovutuksesta laskelma. Sen, joka on velvollinen laatimaan laskelman, on huolehdittava laskelman mukaisen leimaveron suorittamisesta.


87 §

Jokainen, joka on ollut sopimuksentekijänä myytäessä tai vaihdettaessa arvopapereita muutoin kuin 55 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, on velvollinen kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta näyttämään asianomaiselle lääninverovirastolle 85 §:n 1 tai 2 momentissa mainitun laskelman. Kahden kuukauden määräaika luetaan kuitenkin omistusoikeuden siirtymisestä, kun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet siirretään uudelle omistajalle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Lakia sovelletaan päätöksiin, lainasopimuksiin ja arvopapereiden luovutuksiin, jotka on tehty, annettu tai tapahtuneet lain voimaantulon jälkeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen leimaverolain 55 §:n 1 momentin mukainen arvopaperinvälittäjien yhteisön ylläpitämällä listalla olevien sopimusmarkkina-arvopaperien leimaverovapaus lakkaa kuu den kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

HE 57/96
VaVM 18/96
EV 94/96

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.