545/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 98 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa laissa (608/80), sekä

muutetaan 91 §, 98 a §:n 1 momentti ja 98 b §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 91 § muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1994 ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetuilla laeilla (519/94 ja 1564/95), 98 a §:n 1 momentti 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93) ja 98 b §:n 1 momentti mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa, seuraavasti:

91 §

Lääninverovirasto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun velvollisuudesta suorittaa leimaveroa. Ennakkoratkaisun antaa sen läänin lääninverovirasto, jonka alueella hakijan kotikunta on, tai mikäli tällä ei ole kotikuntaa Suomessa, Uudenmaan lääninverovirasto.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä lääninverovirastossa, lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

98 a §

Edellä 91 ja 92 sekä 94―98 §:ssä tarkoi-tettuihin lääninveroviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa lääninverovirastoon tai lääninoikeuteen.


98 b §

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valitusaika lääninoikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 päivää tiedoksisaamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96
VaVM 20/96
EV 105/96

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.