512/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lihahygienialain (511/94) 42 f §:n, 6 päivänä toukokuuta 1994 annetun kalahygienialain (330/94) 32 f §:n, 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun maitohygienialain (671/94) 38 f §:n, 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun munavalmistehygienialain (517/94) 32 f §:n ja eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat lihahygienialain 42 f § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1563/94), kalahygienialain 32 f § samana päivänä annetussa laissa (1562/94), maitohygienialain 38 f § samana päivänä annetussa laissa (1564/94) ja munavalmistehygienialain 32 f § samana päivänä annetussa laissa (1565/94):

1 luku

Yleiset määräykset

Soveltamisala
1 §

Tässä päätöksessä ja sen liitteissä määrätään elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi sekä eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista Suomeen tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille.

Tämä päätös koskee myös Suomen alueen kautta kolmannesta maasta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettavien sekä tullivarastoihin, vapaa-alueille ja vapaavarastoihin tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin riippumatta siitä, mistä maasta ne ovat peräisin.

2 §

Tämä päätös ei koske:

1) kolmannen maan lipun alla purjehtivista kalastusaluksista Suomen alueella maihin siirrettäviä kyseisen aluksen kalastamia kalastustuotteita eikä niistä saatuja valmisteita ja jalosteita; eikä

2) liitteessä 3 lueteltuja eläimistä saatavia elintarvikkeita, joille ei tarvitse tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

3 §

Tämä päätös ei 17―20 ja 37 §:ä lukuunottamatta myöskään koske Suomeen ulkomaanliikenteen muonitusta varten tuotavia eläimistä saatavia elintarvikkeita silloin kun elintarvikkeet viedään rajan ylityksen jälkeen tullin valvonnassa suoraan:

1) ulkomaanliikenteessä liikennöivään lentokoneeseen tai alukseen; tai

2) muonitusvarastoon vietäväksi sieltä edelleen suoraan ulkomaanliikenteessä liikennöivään lentokoneeseen tai alukseen taikka toiseen muonitusvarastoon.

Jos ulkomaanliikenteen muonitusta varten muonitusvarastoon 1 momentin mukaisesti toimitetut eläimistä saatavat elintarvikkeet viedään muonitusvarastosta muualle kuin suoraan ulkomaanliikenteessä liikennöivään lentokoneeseen tai alukseen taikka toiseen muonitusvarastoon, sovelletaan elintarvikkeisiin tämän päätöksen määräyksiä.

4 §

Edellä 2 §:n 2 kohdassa ja 3 §:ssä tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden maahantuonnin yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, että nämä elintarvikkeet täyttävät 5 §:ssä mainituissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetetut vaatimukset.

Ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden maahantuonnin yhteydessä on tulliviranomaisten lisäksi erityisesti varmistauduttava siitä, ettei niiden kuljetuksesta tai varastoinnista muonitusvarastossa aiheudu huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

5 §

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden maahantuonnissa noudatetaan tämän päätöksen lisäksi seuraavissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetettuja vaatimuksia:

1) kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1000/95);

2) elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1007/95);

3) kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (863/95); ja

4) kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (862/95).

6 §

Ulkomaanliikenteen muonitukseen käytettävästä lihasta ja lihatuotteista kertyvät jätteet on hävitettävä ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (605/94) mukaisesti.

Määritelmät
7 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

2) viejämaalla kolmatta maata, josta eläimistä saatavat elintarvikkeet tuodaan Euroopan yhteisön alueelle;

3) elintarvikkeilla elintarvikkeeksi tarkoitettua lihaa ja lihatuotteita, kalastustuotteita ja niistä saatuja valmisteita ja jalosteita, maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munavalmisteita;

4) rajatarkastuseläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevaa tai sen valtuuttamaa eläinlääkäriä, jolla on myös maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräys rajatarkastusten suorittamiseen, sekä hänen sijaistaan;

5) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella kolmansista maista tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille tehtävää tuontitarkastusta, johon voi kuulua asiakirjojen tarkastus sekä tuontierän tunnistus ja fyysinen tarkastus;

6) rajatarkastusasemalla liitteessä 1 mainitussa kunnassa sijaitsevaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

7) tuontitarkastuspaikalla muuta kuin 6 kohdassa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erityisestä syystä hyväksymää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

8) hyväksytyllä rajanylityspaikalla liitteessä 1 mainittua tullitoimipaikkaa, jonka kautta eläimistä saatavat elintarvikkeet tuodaan maahan ja josta ne toimitetaan asianomaiselle rajatarkastusasemalle;

9) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat; asianomainen rajatarkastuseläinlääkäri ratkaisee erityistapauksissa, mitä elintarvike-erää on pidettävä tuontieränä;

10) asiakirjojen tarkastuksella tuontierän mukana olevien tuontilupien, todistusten ja muiden asiakirjojen tarkastusta;

11) tunnistuksella tuontierän vertaamista erää seuraaviin lupiin, todistuksiin ja asiakirjoihin sekä tuontierältä vaadittavien leimojen ja merkintöjen tarkastusta;

12) fyysisellä tarkastuksella tuontierän laadun tarkastusta sekä siihen liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimusta;

13) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo eläimistä saatavia elintarvikkeita kolmannesta maasta Suomeen tai kuljettaa niitä Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

14) tullivarastolla, vapaa-alueella ja vapaavarastolla tullin valvomia varastoja ja alueita, joissa voidaan varastoida tullaamattomina kolmansista maista tuotavia eläimistä saatavia elintarvikkeita;

15) muonitusvarastolla sellaista tullivarastoa, jossa saadaan varastoida ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettuja elintarvikkeita;

16) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä lento- ja laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

17) Euroopan yhteisön sisäisellä liikenteellä laivaa tai lentokonetta, joka liikennöi säännöllisen ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti kahden Euroopan unionin jäsenvaltion välillä;

18) ANIMO-viestillä määräpaikkana olevan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitettavia tietoja;

19) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; ja

20) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota.

2 luku

Tuonti- ja tarkastusmenettely

Tuonti hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta
8 §

Elintarvikkeet on tuotava maahan hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta silloin, kun elintarvikkeet tuodaan:

1) suoraan kolmannesta maasta ja ne on tarkoitettu Suomen markkinoille tai kuljetettavaksi Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

2) suoraan kolmannesta maasta Suomeen ja ne on tarkoitettu varastoitavaksi tullivarastoihin, vapaa-alueille tai vapaavarastoihin; tai

3) kolmannesta maasta laivalla tai lentokoneella ja ne on kuljetuksen yhteydessä lastattu uudelleen toisen jäsenvaltion alueella muuhun kuin Euroopan yhteisön sisäisessä liikenteessä liikennöivään laivaan tai lentokoneeseen.

9 §

Tulliviranomaisen on hyväksytyllä rajanylityspaikalla tarkastettava 8 §:ssä tarkoitettujen elintarvikkeiden mukana olevat asiakirjat. Tuontierä on tämän jälkeen välittömästi kuljetettava tullin valvonnassa asianomaiselle rajatarkastusasemalle tai tuontitarkastuspaikalle. Mitä tässä päätöksessä määrätään rajatarkastusasemasta, koskee tällöin myös tuontitarkastuspaikkaa.

Tarkastushenkilökunta
10 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on tehtävä 8 §:ssä tarkoitetuille elintarvikkeille eläinlääkinnällinen rajatarkastus rajatarkastusasemalla. Rajatarkastuseläinlääkäri voi tarvittaessa käyttää avustavaa henkilökuntaa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta tehdessään.

Suomen markkinoille tarkoitettujen elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset
11 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on tehtävä Suomen markkinoille tarkoitetuille elintarvikkeille liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Suomen markkinoille tarkoitettujen elintarvikkeiden on aina täytettävä 5 §:ssä mainituissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetetut vaatimukset.

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset
12 §

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettaville elintarvikkeille on rajatarkastuseläinlääkärin tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 mukaisesti.

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elintarvikkeiden on täytettävä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimukset. Euroopan yhteisön lainsäädännön puuttuessa on elintarvikkeiden täytettävä määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Toiseen jäsenvaltioon kuljetettavat tuontierät eivät saa olla komission suojapäätösten vastaisia.

Ennen kolmansista maista tuotavien elintarvikkeiden kuljetusta Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon on asianomaisen rajatarkastuseläinlääkärin mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin.

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset
13 §

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettaville elintarvikkeille on rajatarkastuseläinlääkärin tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 mukaisesti.

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavien elintarvikkeiden on täytettävä määränpäänä olevan kolmannen maan vaatimukset. Ennen kolmansista maista tuotavien elintarvikkeiden kuljetusta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan on asianomaisen rajatarkastuseläinlääkärin mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin.

Elintarvikkeita, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan asianomaisen rajatarkastuseläinlääkärin luvalla kuljettaa Suomen alueen kautta edellyttäen, että tällaisten tuotteiden kauttakuljetuksesta ei aiheudu huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa tarvittaessa ohjeet rajatarkastuseläinlääkäreille komission suojapäätösten alaisten elintarvikkeiden kuljettamisesta Suomen alueen kautta.

Tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuotavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset
14 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on tehtävä tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuotavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 5 mukaisesti.

Tullivarastoon tuotavien elintarvikkeiden on täytettävä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion lainsäädännön vaatimukset.

Vapaa-alueelle ja vapaavarastoon saadaan toimittaa varastoitavaksi myös sellaisia kolmanteen maahan tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia. Vapaa-alueelle ja vapaavarastoon saadaan toimittaa asianomaisen rajatarkastuseläinlääkärin luvalla myös sellaisia elintarvikkeita, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission erillisellä suojapäätöksellä kielletty. Tässä momentissa tarkoitettujen tuotteiden varastoinnista tai kuljetuksesta ei kuitenkaan saa aiheutua huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa tarvittaessa ohjeet rajatarkastuseläinlääkäreille 3 momentissa tarkoitettujen elintarvikkeiden kuljetuksesta ja varastoinnista vapaa-alueilla ja vapaavarastoissa.

15 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän kuljetuksesta rajatarkastusasemalta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon etukäteen ANIMO-viestinä tai lähettämällä täyttämänsä liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus telekopiona aluetta tai varastoa valvovalle tulliviranomaiselle.

16 §

Jäsenvaltioihin aiotut elintarvikkeet on säilytettävä vapaa-alueella tai vapaavarastossa erillään sellaisista elintarvikkeista, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia.

Tuontierät on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissa eikä niitä saa käsitellä enempää kuin varastoinnin tai tuontierän jakamisen vuoksi on välttämätöntä.

17 §

Elintarvikkeet saadaan luovuttaa tullivarastosta, vapaa-alueelta ja vapaavarastosta Suomen markkinoille vain siinä tapauksessa, että tuontierä täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.

Siirrettäessä tuontierä vapaavarastosta, vapaa-alueelta tai muonitusvarastosta Suomen markkinoille on varastoa tai aluetta valvovan rajatarkastuseläinlääkärin tehtävä tuontierälle liitteen 2 mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tämä tarkastus voidaan tehdä vapaa-alueella, vapaavarastossa tai muonitusvarastossa.

18 §

Vapaa-aluetta, vapaavarastoa tai muonitysvarastoa valvovan rajatarkastuseläinlääkärin on yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa varmistauduttava siitä, että kolmansista maista tuodut elintarvikkeet säilytetään vapaa-alueella, vapaavarastossa tai muonitusvarastossa elintarvikehygieeniset näkökohdat huomioon ottaen asianmukaisesti.

Tulliviranomaisten on valvottava vapaa-alueelle, vapaavarastoon tai muonitusvarastoon tuotavista ja sieltä lähtevistä elintarvikkeista pidettävää kirjanpitoa. Kirjanpidon on oltava 1 momentissa tarkoitetun eläinlääkärin käytettävissä.

19 §

Ennen kuin tuontierä siirretään vapaa-alueelta, vapaavarastosta tai muonitusvarastosta toiselle vapaa-alueelle tai toiseen vapaa- taikka muonitusvarastoon on varastoa tai aluetta valvovan rajatarkastuseläinlääkärin kirjoitettava tuontierän mukana olevien asiakirjojen ja tekemiensä valvontakäyntien perusteella liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus.

Vapaa-aluetta, vapaavarastoa tai muonitusvarastoa valvovan rajatarkastuseläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän siirtämisestä ANIMO-viestinä tai lähettämällä täyttämänsä liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus telekopiona vastaanottavaa varastoa tai aluetta valvovalle eläinlääkärille.

Siirrettäessä tuontierä vapaa-alueelta, vapaavarastosta tai muonitusvarastosta toiselle vapaa-alueelle tai toiseen vapaa- taikka muonitusvarastoon, on maahantuojan varmistettava, että vapaa-aluetta, vapaavarastoa tai muonitusvarastoa valvova rajatarkastuseläinlääkäri hyväksyy tuontierän varastoinnin.

Elintarvikkeiden kauttakuljetus tullivalvonnassa
20 §

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan taikka tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon kuljetettavat elintarvikkeet on kuljetettava tullin valvonnassa sinetöidyssä kontissa tai kulkuneuvossa. Elintarvikkeet saadaan purkaa ja lastata uudelleen toiseen ajoneuvoon vain tullivalvonnassa.

3 luku

Ilmoitukset

Ilmoitus määränpäämaan viranomaiselle
21 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on lähetettävä ilmoitus telekopiona määränpäämaan toimivaltaiselle viranomaiselle siinä tapauksessa, että

1) rajatarkastusasemalta jo lähtenyt tuontierä olisi tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella hylättävä; tai

2) tuontierä hyväksytään eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tuotavaksi Euroopan yhteisön alueelle käytettäväksi vain erityiseen tarkoitukseen.

Maahantuojan ilmoitus rajatarkastus- asemalle
22 §

Maahantuojan on ilmoitettava asianomaiselle rajatarkastuseläinlääkärille tuontierän saapumisesta vähintään 12 tuntia aiemmin. Ilmoitus on tehtävä käyttäen liitteen 6 mukaista rajatarkastustodistusta tai muulla kirjallisella, vastaavat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Ilmoitukseen tulee sisältyä rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi tuontierän arvioitu saapumisaika rajatarkastusasemalle.

Ilmoittaminen rajanylityspaikalta rajatarkastusasemalle ja rajatarkastustodistusten säilyttäminen
23 §

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen täytettävä maahantuojalta saamansa kopio liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta todistukseksi tekemästään asiakirjojen tarkastuksesta. Tulliviranomaisen täyttämässä todistuksessa on selvästi ilmoitettava, että todistus oikeuttaa ainoastaan kuljettamaan tuontierän todistukseen merkitylle rajatarkastusasemalle. Tässä rajatarkastustodistuksessa on myös ilmoitettava, minkä aikarajan sisällä maahantuojan on kuljetettava tuontierä rajatarkastusasemalle. Rajanylityspaikan tulliviranomainen antaa kopion tästä rajatarkastustodistuksesta maahantuojalle.

Rajanylityspaikan tulliviranomaisen on lähetettävä ilmoitus tuontierän saapumisesta telekopiona asianomaiselle rajatarkastuseläinlääkärille täyttämästään rajatarkastustodistuksesta. Kopio tästä rajatarkastustodistuksesta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Rajanylityspaikalta lähetetty tulliviranomaisen täyttämä rajatarkastustodistus on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta.

4 luku

Merkinnät ja todistukset

Tuontiasiakirjoihin tehtävät merkinnät ja asiakirjojen säilyttäminen
24 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on annettava tuontierän mukana seuraavista vaadittavista todistuksista, luvista ja muista asiakirjoista allekirjoituksellaan ja leimallaan oikeaksi todistamansa kopiot maahantuojalle ja säilytettävä alkuperäiset todistukset rajatarkastusasemalla.

Kolmansiin maihin tarkoitetun tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuotavan tuontierän asiakirjoista antaa rajatarkastuseläinlääkäri maahantuojalle kuitenkin alkuperäiset todistukset, luvat ja muut asiakirjat sekä säilyttää kopiot rajatarkastusasemalla.

Edellä 1 momentin mukaisesti oikeaksi todistetun kopion alkuperäisistä tuontierän mukana olleista luvista, todistuksista ja asiakirjoista on seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan laitokseen. Jos tuontierä jaetaan, on tuontierän kaikkia osia seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön oikeaksi todistettu kopio alkuperäisistä tuontierän mukana olleista luvista, todistuksista ja asiakirjoista.

25 §

Tuontierän mukana olleet luvat, todistukset ja asiakirjat tai niiden kopiot on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta maahantuonnista.

Kun tulliviranomainen tekee tuontierän mukana olevien 23 §:n mukaisen asiakirjojen tarkastuksen sellaisella rajanylityspaikalla, jonka yhteydessä ei sijaitse rajatarkastusasemaa, on tulliviranomaisen säilytettävä kopiot tuontierän mukana olevista luvista, todistuksista ja asiakirjoista rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Rajatarkastustodistus ja sen säilyttäminen
26 §

Tuotaessa elintarvikkeita Suomeen joko käytettäväksi täällä tai kuljetettavaksi edelleen on tuontierän mukana aina seurattava liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus. Maahantuojan on täytettävä rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu ennen rajanylitystä ja luovutettava yksi kopio todistuksesta rajanylityspaikan tulliviranomaiselle. Todistuksen on oltava kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä sekä määränpäämaan virallisella kielellä. Todistuksen ja sen kopioiden on kunkin koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Maahantuojan on toimitettava alkuperäinen todistus sekä sen kaksi kopiota rajatarkastuseläinlääkärille. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tehtyään rajatarkastuseläinlääkäri täyttää todistuksen toisen sivun. Rajatarkastuseläinlääkäri säilyttää itsellään yhden todistuskopion ja luovuttaa toisen todistuskopion maahantuojalle. Rajatarkastuseläinlääkärin on luovutettava alkuperäinen todistus maahantuojalle tuontierän tullausta varten.

Kopion liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta on aina seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön. Jos tuontierä jaetaan, on kaikkia sen osia seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön oikeaksi todistettu kopio rajatarkastustodistuksesta.

27 §

Kopio liitteen 6 mukaisesta rajatarkastustodistuksesta on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta maahantuonnista.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajatarkastuseläinlääkärin lähetettävä telekopio täyttämästään rajatarkastustodistuksesta tiedoksi sille rajanylityspaikalle, jonka kautta tuontierä tuotiin Suomen alueelle. Tätä todistusta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Maahantuontitilasto
28 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on pidettävä tilastoa kaikista rajatarkastusasemalla tarkastetuista elintarvike-eristä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen pidettävä tilastoa kaikista kyseisen rajanylityspaikan kautta Suomeen tuoduista elintarvike-eristä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ohjeiden mukaisesti. Tulliviranomaisen on toimitettava tilastot asianomaisen rajatarkastusaseman rajatarkastuseläinlääkärille jokaisen kuukauden lopussa.

Rajatarkastuseläinlääkärin on tarkastettava rajanylityspaikoilta toimitettavat tilastot ja pyydettäessä toimitettava ne yhdessä rajatarkastusasemalla pidettävän tilaston kanssa eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle.

5 luku

Tuontierän hylkäämisestä johtuvat toimenpiteet

Tuontierän hylkääminen
29 §

Jos Suomeen tarkoitettujen elintarvikkeiden eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa ilmenee, ettei tuontierä täytä 5 §:n mukaisia vaatimuksia, on rajatarkastuseläinlääkärin hylättävä tuontierä.

30 §

Jos muihin jäsenvaltioihin tai tullivarastoon tuotavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa ilmenee, ettei tuontierä täytä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia, on rajatarkastuseläinlääkärin hylättävä tuontierä.

Euroopan yhteisön lainsäädännön puuttuessa on muihin jäsenvaltioihin tai tullivarastoon tuotavaksi tarkoitetut elintarvikkeet hylättävä, jos eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa ilmenee, ettei tuontierä täytä määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia.

Rajatarkastuseläinlääkärin on myös hylättävä sellaiset Euroopan yhteisön alueelle tai tullivarastoon tuotavat tuontierät, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on komission antaman suojapäätöksen perusteella kielletty.

31 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on hylättävä sellaiset kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavat tai vapaa-alueille taikka vapaavarastoihin tuotavat elintarvikkeet, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

32 §

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisella asiakirjojen tarkastuksen perusteella 29―31 §:än mukainen velvollisuus hylätä tuontierä.

33 §

Rajatarkastuksessa hylätyt elintarvikkeet on tarkastuksen suorittaneen viranomaisen määräyksen mukaisesti vietävä Euroopan yhteisön ulkopuolelle, käytettävä tarkastuksen tehneen viranomaisen hyväksymään tarkoitukseen tai hävitettävä. Tulliviranomainen voi kuitenkin määrätä elintarvikkeet vain vietäväksi Euroopan yhteisön ulkopuolelle, talletettavaksi tai asetettavaksi eristykseen tai karanteeniin, jos hylkäämisen syynä ovat eläintautivaatimukset.

Jollei terveydellisistä syistä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, voi tuoja valita, mihin 1 momentissa mainituista toimenpiteistä ryhdytään.

Jos hylkäämisen syy on mahdollista poistaa, on maahantuojalle varattava tilaisuus kohtuullisessa ajassa täydentää maahantuonnin edellytyksiä koskevia selvityksiä ennen kuin elintarvikkeiden käytöstä päätetään.

Ilmoitus erän hylkäämisestä
34 §

Rajatarkastuseläinlääkärin on välittömästi toimitettava tieto tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle. Hylkäämisestä on tehtävä merkintä tuontierää seuraaviin asiakirjoihin.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto toimittaa tiedon hylätystä erästä komissiolle. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimittaa tiedon liitteessä 1 mainituille rajatarkastusasemille.

Jos rajanylityspaikan tulliviranomainen on hylännyt tuontierän, on tämän ilmoitettava tieto hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä välittömästi asianomaiselle rajatarkastuseläinlääkärille. Rajatarkastuseläinlääkäri toimittaa tiedon edelleen 1 momentin mukaisesti.

6 luku

Erinäiset määräykset

Lastiluettelon toimittaminen
35 §

Tulliviranomaisten on pyydettäessä toimitettava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle toisista jäsenmaista sekä kolmansista maista Suomeen tulevan laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelo.

Rajatarkastusasemien aukioloajat
36 §

Elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään rajatarkastusasemilla liitteen 1 mukaisina aukioloaikoina.

Jos maahantuoja haluaa tarkastuttaa tuontierän muuna aikana, on hänen sovittava tuontierän tarkastuksesta 12 tuntia etukäteen asianomaisen rajatarkastuseläinlääkärin kanssa.

Maksut
37 §

Elintarvikkeiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä peritään elintarvike-erän tarkastettavaksi esittävältä valtion maksuperustelain (150/92) perusteella määräytyvä maksu.

Maahantuoja vastaa kaikista tuontierän eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Voimaantulo ja siirtymämääräys
38 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Sen estämättä, mitä 26 §:ssä määrätään, saa tuontierän mukana oleva, tämän päätöksen liitteen 6 mukainen rajatarkastustodistus olla myös englanninkielinen siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää.

Tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsätalousministeriön 10 päivänä tammikuuta 1995 antama päätös (26/95) eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY, EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1; komission päätös 93/13/ETY, EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 33; komission päätös 93/14/ETY, EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 42; komission päätös 94/958/EY, EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 21; komission päätös 95/82/EY, EYVL N:o L 66, 24.3.1995, s. 26; komission päätös 96/32/EY, EYVL N:o L 9, 12.1.1996, s. 9

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJATARKASTUSASEMAT JA RAJANYLITYSPAIKAT SEKÄ NIIDEN AUKIOLOAJAT
Tullitoimipaikka Rajatarkastusaseman sijaintikunta Aukioloajat
Helsinki/satama Helsinki/Espoo/Vantaa/Kerava 8.00―17.00 ma―pe 1)
Helsinki-Vantaa/lentoasema Vantaa 8.00―17.00 ma―pe 1)
Turku/satama Turku 2) 8.00―17.00 ma―pe 1)
Vaalimaa/maantie Virolahti 8.00―17.00 ma―pe 1)
Kilpisjärvi/maantieKivilompolo/maantie Muonio 8.00―18.00 ma―pe8.00―14.00 arkilauantaisin
Nuorgam/maantie Näätämö/maantie Utsjoki/maantie Karigasniemi/maantie Inari 8.00―18.00 ma―pe8.00―14.00 arkilauantaisin

1) Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista tuotaville elintarvikkeille tehdään tarvittaessa eläinlääkinnällinen rajatarkastus ma―pe 8.00―18.00 ja arkilauantaisin 8.00―14.00.

2) Saadaan tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus vain elintarvikesäilykkeille, jotka on steriloitu siten, että ne säilyvät huoneenlämmössä.

Liite 2

ELINTARVIKKEIDEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen.

A. Tuontierän mukana olevien asiakirjojen tarkastus

Tarkastetaan, että tuontierän mukana olevat luvat, todistukset ja muut asiakirjat täyttävät seuraavat vaatimukset:

1. Luvat, todistukset ja muut asiakirjat ovat alkuperäisiä.

2. Lupiin, todistuksiin ja muihin asiakirjoihin merkitty tuontierän alkuperämaa on sellainen kolmas maa tai kolmannen maan osa, josta kyseisen elintarvikkeen tuonti Euroopan yhteisön alueelle tai määränpäänä olevaan jäsenvaltioon on sallittu.

3. Lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen muoto ja sisältö täyttävät Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

4. Kukin lupa, todistus ja asiakirja koostuu yhdestä arkista ja kaikki asiakohdat on täytetty kokonaan.

5. Lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen päiväys vastaa sitä päivämäärää, jolloin tuontierä on lastattu toimitettavaksi Euroopan yhteisön alueelle.

6. Luvat, todistukset ja muut asiakirjat osoittavat tuontierän olevan peräisin komission tai määränpäänä olevan jäsenvaltion hyväksymästä laitoksesta ellei kyseinen jäsenvaltio ole muuta ilmoittanut.

Euroopan yhteisön ulkopuolisista ETA-maista tuotavien elintarvikkeiden on oltava peräisin laitoksista, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista kyseisiä tuotteita saadaan viedä Euroopan talousalueelle.

7. Vaadittavat luvat, todistukset ja muut asiakirjat ovat kolmannen maan virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittamia. Allekirjoittajan nimenselvennys ja virka-asema on merkitty isoilla kirjaimilla. Terveysmerkin tai viejämaan virallisen leiman väri poikkeaa asiakirjan muun kirjoituksen väristä.

8. Lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen tiedot vastaavat tuontierän mukana olevan liitteen 6 mukaisen rajatarkastustodistuksen ensimmäisellä sivulla annettuja tietoja.

9. Liitteen 6 mukaisen rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu on maahantuojan allekirjoittama.

B. Tuontierän tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraavasti:

1. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontierää seuraavien lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen tietojen kanssa.

2. Tarkastetaan sinetöinnit ja niiden yhdenmukaisuus liitteen 6 mukaiseen rajatarkastustodistukseen merkityn sinetin numeron kanssa.

C. Tuontierän fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että tuontierän kuljetusolosuhteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuontierän hygieenistä laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mitään poikkeuksellista, mikä voisi vaikuttaa tuontierän hygieeniseen laatuun.

2. Tarkastetaan koko tuontierä. Tarvittaessa elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä osittain tai kokonaan.

3. Tarkastetaan, että tuontierä vastaa sen mukana olevissa luvissa, todistuksissa ja muissa asiakirjoissa annettuja tietoja seuraavilta osin:

a) tuontierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaa asiakirjoissa annettua tuontierän kokonaismäärää; ja

b) tuontierän pakkausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät Euroopan yhteisön elintarvikehygienialainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset.

4. Tuontieristä otetaan näytteitä, jotka tutkitaan sen varmistamiseksi, että erä täyttää Euroopan yhteisön lainsäädännön tai määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaa tarkemmat ohjeet tuontieristä otettavien näytteiden määrästä sekä tutkimusten tekemisestä.

5. Tulliviranomainen sulkee ja sinetöi avatut pakkaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysisen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero merkitään liitteen 6 mukaiseen rajatarkastustodistukseen ja muihin tuontierää seuraaviin asiakirjoihin.

6. Tuontierä saadaan kuljettaa rajatarkastusasemalta edelleen määränpäähän ennen näytteistä tehtyjen laboratoriotutkimusten valmistumista. Kuitenkin jos aiempien tutkimustulosten perusteella epäillään, että tuontierä ei ole vaatimusten mukainen, pidättää rajatarkastuseläinlääkäri tuontierän siihen asti kunnes tutkimustulokset valmistuvat.

Liite 3

ELINTARVIKE-ERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Seuraavia elintarvike-eriä saadaan tuoda maahan kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta:

1. Enintään yhden kilogramman suuruinen erä eläimistä saatavia elintarvikkeita, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan tai joka on lähetetty yksityishenkilölle omassa yksityistaloudessa käytettäväksi.

2. Metsästysretkellä saaliiksi saatujen joko yhden suuren tai muutaman pienen riistaeläimen ruho tai ruhot, liha tai kyseisestä lihasta valmistetut lihavalmisteet edellyttäen, että ne tulevat metsästäjän omassa yksityistaloudessa käytettäviksi.

3. Virkistyskalastuksessa saaliiksi saatu, Norjasta tai Venäjältä Suomeen tuotava matkustajan henkilökohtaisiin tavaroihin sisältyvä ja tämän omassa yksityistaloudessa käytettäväksi tuotava enintään 15 kilogramman kalasaalis tai yksi kala sen painosta riippumatta.

4. Suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet.

5. Tutkimustarkoituksiin tuotava vähäinen määrä eläimistä saatavia elintarvikkeita.

Edellä mainittuja elintarvike-eriä koskevat kuitenkin seuraavissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä asetetut vaatimukset:

1) maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista (1000/95);

2) maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmannesta maasta tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä (1007/95);

3) maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista (863/95); ja

4) maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista (862/95).

Liite 4

TOISEEN JÄSENVALTIOON TAI KOLMANTEEN MAAHAN SUOMEN ALUEEN KAUTTA KULJETETTAVIEN ELINTARVIKKEIDEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

A. Toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille tekee rajatarkastuseläinlääkäri liitteen 2 mukaisen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen.

2. Seuraavissa tapauksissa rajatarkastuseläinlääkäri tekee kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille kuitenkin vain liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen:

a) Kyseisten tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus on Suomen ja määränpäänä olevan toisen jäsenvaltion välisellä kahdenkeskisellä sopimuksella siirretty määränpäävaltiossa tehtäväksi.

Tällöin on asiakirjojen tarkastuksen tehneen rajatarkastuseläinlääkärin lähetettävä määränpäämaan asianomaiselle rajatarkastusasemalle ANIMO-ilmoitus tuontierän sisällöstä ja todennäköisestä saapumisajankohdasta.

b) Kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon laivalla tai lentokoneella kuljetettavat elintarvikkeet, jotka kuljetuksen yhteydessä lastataan uudelleen Suomen alueella muuhun kuin Euroopan yhteisön sisäisessä liikenteessä liikennöivään laivaan tai lentokoneeseen.

B. Kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Kolmannesta maasta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettaville elintarvikkeille tekee rajatarkastuseläinlääkäri liitteen 2 mukaisen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen.

2. Eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ei kuitenkaan tehdä, kun laivalla tai lentokoneella kolmannesta maasta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavat elintarvikkeet tuodaan Suomen alueelle vain satamassa tai lentokentällä tapahtuvaa uudelleenlastausta varten.

3. Seuraavissa tapauksissa rajatarkastuseläinlääkäri tekee kolmannesta maasta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettaville elintarvikkeille liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen:

a) Kolmannesta maasta kolmanteen maahan laivalla tai lentokoneella kuljetettavia elintarvikkeita varastoidaan väliaikaisesti vapaa-alueella tai vapaavarastossa Suomessa.

b) Kolmannesta maasta kolmanteen maahan maanteitse tai rautateitse kuljetettavia elintarvikkeita kuljetetaan Suomen alueen kautta ilman, että niitä varastoidaan Suomessa.

Liite 5

TULLIVARASTOON, VAPAA-ALUEELLE JA VAPAAVARASTOON TUOTAVIEN ELINTARVIKKEIDEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

A. Tullivarastoon tuotavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Tuotaessa elintarvikkeita kolmannesta maasta tullivarastoon väliaikaisesti varastoitavaksi, tekee rajatarkastuseläinlääkäri elintarvikkeille rajatarkastusasemalla liitteen 2 mukaisen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen.

B. Vapaa-alueille ja vapaavarastoon tuotavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Tuotaessa elintarvikkeita kolmannesta maasta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon väliaikaisesti varastoitavaksi, tekee rajatarkastuseläinlääkäri elintarvikkeille rajatarkastusasemalla vain liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen.

Lomakkeet puuttuvat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.