508/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1996

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 22 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 24 päivänä toukokuuta 1996 annetussa laissa (343/96), päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/62/ETY) säännökset telemaksuista.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluista perittäviin maksuihin.

Kiinteällä yleisellä puhelinverkolla tarkoitetaan yleistä kytkentäistä televerkkoa, jota käytetään muun muassa puhelinpalveluiden tarjontaan televerkon kiinteiden liityntäpisteiden välillä.

3 §
Tasapuolisuus

Maksujen tulee olla tasapuoliset ja yhtä suuret siitä riippumatta, kuka on maksuvelvollinen tai mihin ja miten televiestintää käytetään.

4 §
Maksujen määräämisen periaatteet

Maksujen tulee olla kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin sekä selkeät ja syrjimättömät. Määräalennukset ovat sallittuja.

Maksut on mahdollisuuksien mukaan eriteltävä liittymis-, perus- ja käyttömaksuihin.

Hätänumeroon soitettavien puheluiden on oltava maksuttomia.

Sen lisäksi, mitä 1―3 momenteissa on määrätty, maksujen määräämisessä tulee noudattaa, mitä kilpailunrajoituksista annetussa laissa (480/92) ja kuluttajansuojalaissa (38/78) on säädetty.

5 §
Kustannuslaskenta

Telelaitosten on käytettävä laskentajärjestelmiä, joista selviää kustannusten jako pääluokkiin sekä jakosäännöt.

Kustannukset jaetaan välittömiin ja yhteisiin kustannuksiin.

Välittömät kustannukset aiheutuvat palveluiden perustamisesta ja ylläpidosta, markkinoinnista ja laskutuksesta.

Yhteiset kustannukset ovat muita kuin välittömiä kustannuksia. Ne jaetaan kustannusten alkuperän mukaan tai muulla hyväksyttävällä perusteella.

Telelaitosten on toimitettava laskentajärjestelmien kuvaukset liikenneministeriölle. Liikenneministeriön katsotaan hyväksyneen laskentajärjestelmän, jos se ei ole telelaitokselle muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa kuvauksen toimittamisesta.

6 §
Hinnastojen julkisuus

Hinnastojen tulee olla selkeät, eritellyt ja julkiset.

Maksujen muutoksista tulee tiedottaa käyttäjille ennen muutosten voimaantuloa.

7 §
Poikkeukset

Ministeriö voi myöntää telelaitokselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä on määrätty.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996 ja sillä kumotaan telemaksujen yleisistä perusteista 21 päivänä lokakuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös (902/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY; EYVL N:o L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1996

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.