500/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetulla lailla (661/90) ja 24 päivänä toukokuuta 1996 annetulla lailla (343/96), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan:

1) televiestinnän ohjaukseen yleisissä televerkoissa;

2) eri televerkkojen ja telepalvelujen väliseen yhdysliikenteeseen;

3) teleoperaattorin valintaan; sekä

4) yleisiin televerkkoihin liitettyjen käyttäjien tilaajanumerointiin.

Sähköpostiosoitteiden numerointiin tätä päätöstä sovelletaan sen mukaan kuin Telehallintokeskus määrää.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) televiestinnällä viestien lähettämistä ja vastaanottamista yleisessä puhelinverkostossa ja matkaviestinverkoissa sekä muissakin yleisissä televerkoissa harjoitettua televiestintää sen mukaan kuin Telehallintokeskus määrää;

2) operaattoritunnuksella Telehallintokeskuksen telelaitokselle antamaa numerotunnusta, jolla televiestintä ohjataan telelaitoksen omaan tai telelaitoksen valitsemaan televerkkoon; sekä

3) numeron siirrettävyydellä puhelinnumeron pysymistä samana käyttäjän siirtyessä toisen telelaitoksen asiakkaaksi ja liittyessä toisen telelaitoksen verkkoon ja/tai muuttaessa liittymän maantieteellistä sijaintia numerointialueella.

3 §
Televiestintä ulkomaille

Suomesta ulkomaille suuntautuvassa valintaisessa televiestinnässä on käytettävä Telehallintokeskuksen antamaa operaattoritunnusta tai yleistä ulkomaantunnusta 00. Liikenneministeriö määrää erikseen 00 -tunnuksella valitun televiestinnän ohjauksesta.

4 §
Palvelunumerot

Televiestinnän numerointi on järjestettävä siten, että yleinen hätänumero on 112 koko maassa.

Muiden palvelunumerojen käyttö on järjestettävä Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla.

5 §
Telealueiden välinen televiestintä

Telealueiden välisessä televiestinnässä käytetään suuntanumeroa, joka muodostuu kaukotunnuksesta ja telealueen numerosta. Ennen suuntanumeroa voidaan käyttää Telehallintokeskuksen antamaa operaattoritunnusta. Ilman operaattoritunnusta valitut puhelut ohjataan liikenneministeriön määrämällä tavalla.

Kaukotunnus on 0.

Telealueiden numerot ovat:

Telealue Numerotunnus Ahvenanmaan telealue 18 Hämeen telealue 3 Keski-Suomen telealue 14 Kuopion telealue 17 Kymen telealue 5 Lapin telealue 16 Mikkelin telealue 15 Oulun telealue 8 Pohjois-Karjalan telealue 13 Turun ja Porin telealue 2 Uudenmaan telealue 9 ja 19 Vaasan telealue 6

6 §
Numeroinnin hallinta

Telehallintokeskus myöntää hakemuksesta telelaitoksen käyttöön numeroita ja numerosarjoja.

Telealue muodostaa suljetun numerointialueen kuitenkin niin, että Uudenmaan telealue muodostuu kahdesta 5 §:n 3 momentin mukaisesta suljetusta numerointialueesta.

7 §
Numeron siirrettävyys

Numeron siirrettävyys tulee ottaa rajoitetusti käyttöön kiinteissä televerkoissa 1 päivään kesäkuuta 1997 mennessä Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla.

Telehallintokeskus antaa teletoimintalain 20 §:n 2 momentin nojalla erikseen tarkemmat ohjeet valtakunnallisesti saatavissa olevan numeron siirrettävyyden toteuttamisesta.

8 §
Numeromaksut

Telelaitoksen numeroista suoritettavista maksuista säädetään ja määrätään erikseen.

9 §
Numeroinnin muutoksista tiedottaminen

Telelaitosten tulee tehokkaasti ja hyvissä ajoin tiedottaa käyttäjille numerointimuutoksista. Tilaajalle on ilmoitettava tilaajanumeron muutoksesta viimeistään kuusi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

10 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa Telehallintokeskus.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996 ja sillä kumotaan 26 päivänä syyskuuta 1990 televerkkojen numeroinnista annettu liikenneministeriön päätös (888/90).

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.