498/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Sähköturvallisuusasetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/96) nojalla:

1 luku

Pätevyys tarkastus-, arviointi- ja varmennustehtäviin

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ministeriön nimeämällä laitoksella arviointilaitosta, josta säädetään sähköturvallisuuslain (410/96) 10 §:ssä, tarkastuslaitosta, josta säädetään sähköturvallisuuslain 14 §:ssä, ja valtuutettua laitosta, josta säädetään sähköturvallisuuslain 23 ja 24 §:ssä;

2) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, josta säädetään sähköturvallisuuslain 23 ja 24 §:ssä; sekä

3) sähköurakoitsijalla sähköturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa, joka on tehnyt sähköturvallisuuslain 12 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

2 §

Ministeriön nimeämän laitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä sähköturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädetään tai niiden nojalla määrätään;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5) laitos pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio vastaa kansallisen lain nojalla tai ole suoraan vastuussa vahingoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu laitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa ministeriö.

3 §

Valtuutetun tarkastajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tarkastaja on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton sähkölaitteiston rakentajasta tai haltijasta;

2) tarkastajalla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus tarkastustoimintaan perehdyttävissä tehtävissä ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä sähköturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään tai sen nojalla määrätään;

3) tarkastajalla on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten hän varmistaa toimintansa laadun sähköturvallisuuden osalta;

5) tarkastaja pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) tarkastajalla on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

4 §

Varmennusoikeuden edellytyksenä on, että:

1) sähköurakoitsijalla on käytettävissään riittävästi henkilöstöä, jolla on sähköturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen riittävä kelpoisuus tai ammattitaito; lisäksi henkilöstön tulee olla koulutettu ja opastettu toimimaan 3 kohdassa mainitun järjestelmän mukaisesti;

2) sähköurakoitsijalla on käytettävissään asentamiensa sähkölaitteistojen turvallisuuden varmentamisen edellyttämät laitteet ja välineet; sekä

3) sähköurakoitsijalla on puolueettomasti ja luotettavasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten.

Varmennusoikeuden saanut sähköurakoitsija voi käyttää ulkopuolisia aliurakointipalveluja, jos sähköurakoitsijan 1 momentin 3 kohdan mukainen järjestelmä varmistaa sähköturvallisuudelle asetetut tavoitteet myös aliurakoitsijan työn osalta.

5 §

Laitoksen nimeämistä koskeva hakemus lähetetään ministeriölle sekä valtuutettua tarkastajaa ja sähköurakoitsijan varmennusoikeutta koskeva hakemus sähköturvallisuusviranomaiselle.

Hakemukseen tulee liittää 2―4 §:ssä säädettyjen vaatimusten arviointia varten tarvittavat asiakirjat. Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

1) mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai selvitys; tai

2) muu todistus tai selvitys, jonka ministeriö nimeämänsä laitoksen osalta ja sähköturvallisuusviranomainen muiden osalta harkitsee riittäväksi.

6 §

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, ministeriö nimeää laitoksen sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi, tarkastuslaitokseksi tai valtuutetuksi laitokseksi.

Vastaavasti sähköturvallisuusviranomaisen on nimettävä henkilö sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi valtuutetuksi tarkastajaksi ja myönnettävä sähköurakoitsijalle sähköturvallisuuslaissa tarkoitettu varmennusoikeus varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Sähköurakoitsijalle oikeus myönnetään vastaavasti, kun tällä on oikeus sähköturvallisuuslain 8 §:n nojalla rakentaa sähkölaitteistoja. Sähköurakoitsijan oikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös rajoitettuna.

Nimeäminen ja sähköurakoitsijan varmennusoikeus ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Ministeriö ja sähköturvallisuusviranomainen voivat liittää 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin myös muita ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

7 §

Ministeriön nimeämän laitoksen, valtuutetun tarkastajan ja varmennusoikeuden saaneen sähköurakoitsijan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen ja tarkastajan on lisäksi annettava sähköturvallisuusviranomaiselle vuosittain kertomus toiminnastaan.

8 §

Jos ministeriön nimeämä laitos, valtuutettu tarkastaja tai varmennusoikeuden saanut sähköurakoitsija toimii säännösten tai määräysten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, sähköturvallisuusviranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin nimeämisen tai varmennusoikeuden peruuttamiseksi.

2 luku

Sähköturvallisuuden neuvottelukunta

9 §

Ministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen apuna on sähköturvallisuuden neuvottelukunta sähköturvallisuuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisten asioiden käsittelyä varten.

10 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää viranomaisten ja sähköalan välistä yhteistyötä;

2) määritellä sähköturvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;

3) edistää sähköturvallisuutta;

4) seurata ja edistää sähköturvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;

5) seurata sähköturvallisuuden kehitystä ja tutkimusta;

6) tehdä esityksiä ja aloitteita sähköturvallisuutta koskevan tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi;

7) avustaa sähköturvallisuutta koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden valmistelussa;

8) toimia asiantuntijana sähköturvallisuutta koskevissa asioissa;

9) tehdä muita sähköturvallisuutta koskevia aloitteita; sekä

10) hoitaa muut ministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen sille antamat valmistelutehtävät.

11 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Ministeriö määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina sähköturvallisuuden kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, ministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoihin ja käyttää niissä ratkaisuvaltaa. Neuvottelukunta voi myös tarvittaessa käyttää asiantuntijoita ja ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita.

12 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

3 luku

Täydentävät säännökset

13 §

Toimivaltaisesta ministeriöstä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/95).

14 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan kaikkiin hissien turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Hissillä tarkoitetaan tässä asetuksessa ja sähköturvallisuuslain nojalla annetuissa määräyksissä eri tasojen välillä liikkuvaa henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua laitetta, jossa on vaakatasoon nähden yli 15 asteen kulmassa jäykkiä johteita pitkin tai pysyvällä radalla liikkuva kori, jonka sisälle henkilö voi mennä vaikeuksitta. Tämän lisäksi korin sisäpuolella on hallintalaitteet tai korissa oleva henkilö ulottuu hallintalaitteisiin.

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan lisäksi hisseihin verrattavien henkilöiden nosto- ja siirtolaitteiden asentamiseen ja käyttöön siten kuin ministeriö tarkemmin määrää.

15 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta sähköllä toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eikä käyttöön ottamiseen siltä osin kuin niistä määrätään koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1314/94).

16 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/94) tarkoitettuihin terveydenhuollon laitteisiin, tarvikkeisiin ja niiden lisälaitteisiin. Sähköturvallisuuslakia sovelletaan kuitenkin näihin laitteisiin, tarvikkeisiin ja lisälaitteisiin, jos kyse on sähköturvallisuuslain 8 §:n mukaisista korjausja huoltotöistä sekä näihin töihin liittyvästä valvonnasta.

17 §

Sähköturvallisuuslain 4―6 luvun säännöksiä, jotka koskevat varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajaa, ilmoituksia ja tietojen antamista, ei sovelleta maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa.

Puolustushallinnosta vastaava ministeriö valvoo 1 momentissa mainituissa kohteissa sähköturvallisuutta noudattaen sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

18 §

Arviointilaitoksen on pyydettäessä luovutettava tietoja myöntämistään pätevyystodistuksista. Myönnetyistä pätevyystodistuksista arviointilaitos voi julkaista luetteloa.

19 §

Jakeluverkonhaltijan on talletettava rekisteriinsä sellaiset jakeluverkkoonsa liitettävää sähkölaitteistoa koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan sähköturvallisuuden valvontaa ja mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten asianmukaisella tavalla selvittää laitteiston tyyppi, haltija, rakentaja ja tarkastaja.

20 §

Poliisin, palo- ja työsuojeluviranomaisen sekä verkonhaltijan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle sähkövahingosta, josta on aiheutunut vakava onnettomuus. Onnettomuutta on pidettävä vakavana, jos:

1) sen seurauksena on kuolema tai vakava vahinko ihmisen terveydelle;

2) sen seurauksena on muu kuin vähäinen ympäristö- tai omaisuusvahinko; tai

3) siitä on aiheutunut ilmeinen henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingon vaara.

Sähköturvallisuusviranomaisen on tutkittava onnettomuus, jos sähköturvallisuusviranomainen arvioi sen onnettomuuden syyn selvittämisen tai onnettomuuksien ehkäisyn kannalta tarpeelliseksi.

4 luku

Voimaantulo

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

22 §

Sähköturvallisuusviranomainen voi nimetä 3 §:n 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista poiketen henkilön valtuutetuksi tarkastajaksi, jos hän tämän asetuksen voimaan tullessa on toiminut sähköasetuksen 30 §:n mukaisissa tarkastustehtävissä ja hänen pätevyytensä arvioidaan vastaavan tämän asetuksen 3 §:n 2 kohdassa edellytettyä tasoa.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.