495/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Jäteverolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä suoritetaan valtiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jätteellä jätelaissa (1072/93) tarkoitettua jätettä; ja

2) kaatopaikalla jätteiden käsittelypaikkaa, jolla jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan ja:

a) jota pitää yllä kunta tai joku muu kunnan lukuun; tai

b) jota pidetään yllä pääasiassa toisten tuottamien jätteiden vastaanottamista varten.

Kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä sellaista jätteiden käsittelypaikkaa, jolle sijoitetaan yksinomaan maa- ja kiviainesta.

Verovelvollisuus
3 §

Velvollinen suorittamaan veroa on kaatopaikan pitäjä.

Veron määrä
4 §

Veroa on suoritettava 90 markkaa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

Jos jätettä ei voida kaatopaikalle toimitettaessa punnita, veron perusteena oleva paino lasketaan jätteen tilavuuden perusteella kertomalla jätteen tilavuus lain liitteenä olevassa muuntokerrointaulukossa mainitulla jäteryhmän kertoimella.

Erittelemättömänä kaatopaikalle toimitetun jäte-erän muuntokertoimena käytetään sitä erässä olevan jäteryhmän kerrointa, joka on suurin.

Verottomuus
5 §

Veroa ei ole suoritettava kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta:

1) maa- ja kiviaineksesta, mukaan lukien sellainen saastunut maa-aines, joka voidaan sijoittaa kyseiselle kaatopaikalle;

2) ongelmajätteestä ja hyödynnettävästä jätteestä, jotka välivarastoidaan kaatopaikalla tätä varten varatulla erillisellä alueella ja jotka toimitetaan enintään vuoden kestävän välivarastoinnin jälkeen pois kaatopaikalta;

3) erilliskerätystä biojätteestä ja jäteveden puhdistamon lietteestä, jotka kompostoidaan tai muutoin käsitellään biologisesti kaatopaikalla tätä varten varatulla erillisellä alueella;

4) keräyspaperin puhdistuksessa syntyvästä siistausjätteestä; eikä

5) voimalaitoksen rikinpoistojätteestä ja lentotuhkasta.

Veron määräämisen perusteet
6 §

Vero määrätään kultakin verokaudelta siitä jätteestä, joka sen verokauden aikana on toimitettu kaatopaikalle. Verokausia ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu.

7 §

Verovelvollisella on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta verosta kaatopaikalta asianomaisen verokauden aikana poisviedystä jätteestä suoritettu tai suoritettava vero.

Jos l momentissa tarkoitettua vähennystä ei verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa voida tehdä täysimääräisenä, verovelvollinen saa vähentää vähentämättä jääneen määrän kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä veroilmoituksissa.

Erinäiset säännökset
8 §

Tässä laissa tarkoitetun verotuksen toimittamisesta ja sen valvonnasta huolehtii tullilaitos. Verotuksen toimittaa se piiritullikamari, jonka alueella kaatopaikka sijaitsee. Tullihallitus voi erityisistä syistä määrätä verotuksen toimittamisen toisen piiritullikamarin tehtäväksi.

9 §

Kaatopaikan pitäjän on tehtävä ennen kaatopaikkatoiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus 8 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamarille verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten.

Rekisteriä pitää tullihallitus.

10 §

Verovelvollisen on annettava kultakin verokaudelta veroilmoitus 8 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamarille viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Veroilmoitus on annettava erikseen kustakin kaatopaikasta, jollei tullihallitus jonkin verovelvollisen osalta erityisistä syistä toisin määrää.

11 §

Verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville verotuksen toimittamista ja sen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään neljä kalenterivuotta verokauden päättymisestä lukien.

12 §

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, veron ilmoittamisvelvollisuudesta, määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, ennakkotiedosta, muutoksenhausta, huojentamisesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta, salassapitovelvollisuudesta, rangaistuksista ja näytteidenantovelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (1469/94) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Tässä laissa tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan tällöin valmisteverotuslain rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä.

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, tulliviranomaisella on oikeus antaa tässä laissa tarkoitettua verotusta varten annettuja tietoja ja asiakirjoja jätelaissa tarkoitetulle alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristönsuojelulautakunnalle näille säädettyä tai määrättyä tehtävää varten.

Tulliviranomaisella on oikeus saada tässä laissa tarkoitettua verotusta ja sen valvontaa varten tarpeellisia tietoja 2 momentissa tarkoitetuilta viranomaisilta.

13 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tässä laissa tarkoitetusta jätteestä kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta verovelvolliselle.

14 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

Voimaantulo
15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Lakia sovelletaan jätteeseen, joka on toimitettu kaatopaikalle lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, veroa ei ole suoritettava rakennusjätteestä, joka toimitetaan kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna ennen vuoden 1997 loppua.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, vuoden 1996 aikana verokaudella tarkoitetaan kalenterikuukautta.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa ylläpitää tässä laissa tarkoitettua kaatopaikkaa, on tehtävä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

HE 48/96
VaVM 19/96
EV 93/96

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.