490/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan Steiner-koulusta 12 päivänä elokuuta 1977 annetun asetuksen (625/77) 27 ja 28 §, sellaisina kuin ne ovat, 27 § 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1307/92) ja 28 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 10 päivänä syyskuuta 1993 annetulla asetuksella (816/93),

muutetaan 3―5 §, 6 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 2 momentti, 8, 9 ja 11 § sekä 37 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla asetuksella (686/93), 6 §:n johdantokappale ja 2 momentti, 9 ja 11 § ja 37 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 5 ja 8 § 18 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa (747/87), sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla asetuksella kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § seuraavasti:

2 §

Perustamislupaan sisällytetään kouluun otettavien oppilaiden määrää ja muita tarpeellisia koulutuksen järjestämistä koskevia ehtoja.

3 §

Steiner-koululla on koulun ylläpitäjän asettama johtokunta.

Milloin koululla on 10―13 luokkien opetusta varten erillinen toimintayksikkö, sillä on johtoryhmä, joka toimialallaan käyttää johtokunnan päätösvaltaa sen mukaan kuin johtosäännössä tarkemmin määrätään.

4 §

Steiner-koulussa on opettajakunta. Opettajakunta voi jakaantua jaostoihin, jotka käyttävät toimialallaan opettajakunnan päätösvaltaa sen mukaan kuin johtosäännössä tarkemmin määrätään.

Milloin koululla on 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu erillinen toimintayksikkö, opettajakunnalla tulee yksikköä varten olla jaosto.

5 §

Steiner-koululla on oppilaskunta, johon kuuluvat 9―13 luokkien oppilaat. Oppilaskunta voi jakaantua jaostoihin.

6 §

Steiner-koululla tulee olla johtosääntö, jossa määrätään:

1) koulun nimi, sijoituspaikka ja toimintayksiköt;


Johtosäännön hyväksyy johtokunta.

8 §

Koulun lukuvuodesta sekä työpäivien lukumäärästä on voimassa, mitä peruskoulusta ja lukiosta säädetään. Esiluokan ja kolmannentoista luokan työpäivien lukumäärästä määrätään kuitenkin johtosäännössä.

9 §

Steiner-koulun oppilas saa, jos häntä ei ole vapautettu jonkin aineen opetuksesta, opetusta ja ohjausta 1―9 luokalla vähintään niin monta tuntia viikossa kuin peruskoulun osalta ja 10―13 luokalla vähintään niin monta tuntia kuin lukion osalta säädetään tai määrätään. Oppilaalle voidaan lisäksi antaa tukiopetusta.

11 §

Steiner-koululla tulee olla opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden mukaisesti laadittu opetussuunnitelma.

Koululla tulee olla lukuvuosittaista työn järjestämistä varten työsuunnitelma, jonka hyväksyy johtokunta.

37 §

Steiner-koulusta annetun lain, tämän ase-tuksen tai koulun johtosäännön nojalla tehdystä oppilasta koskevasta päätöksestä voidaan valittaa lääninhallitukseen kuten perus- koulua korvaavassa koulussa ja yksityisessä lukiossa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Asianomainen ministeriö päättää 2 §:ssä tarkoitettujen ehtojen sisällyttämisestä myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn perustamislupaan.

Steiner-koulun opetuksessa voidaan noudattaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistettua opetussuunnitelmaa, kunnes koululle hyväksytään tämän asetuksen 11 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelma.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.