481/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1711/95), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Raja-arvot terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien tervey dellisten haittojen ehkäisemiseksi saa typpidioksidin, rikkidioksidin, kokonaisleijuman ja lyijyn pitoisuus ulkoilmassa alueilla, missä asuu tai oleskelee ihmisiä ja missä ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, olla enintään seuraava:

Aine Rajaarvo (20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely
Tyypidioksidi (NO2) 200 µg/m3 vuoden tuntiarvojen 98. prosenttipiste
Rikkidioksidi (SO2) 80 µg/m3 vuoden vuorokausiarvojen mediaani
250 µg/m3 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP) 300 µg/m3 vuoden vuorokausiarvojen 95. prosenttipiste
150 µg/m3 vuosikeskiarvo
Lyijy (Pb) 0,5 µg/m3 vuosikeskiarvo

Verrattaessa mittaustuloksia raja-arvoihin on vertailujakso yksi kalenterivuosi.

Aineiston q. prosenttipiste on se pitoisuusarvo, jota pienempiä pitoisuusarvoja aineistossa on q %. Prosenttipiste määritetään siten, että aineiston hyväksytyt pitoisuusarvot järjestetään suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan seuraavasti:

X1 ≤X2≤ ... ≤ Xk ≤ ... ≤ XN-1≤ XN, jolloin q. prosenttipiste on arvo Xk, missä k = (q/100) * N pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja N on hyväksyttyjen arvojen lukumäärä vertailujaksolla.

Mediaani on aineiston 50. prosenttipiste.

2 §
Otsonin kynnysarvot

Otsonin aiheuttamien terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi, kasvillisuuden suojelemiseksi sekä väestölle tiedottamiseksi ja sen varoittamiseksi ovat alailmakehän otsonipitoisuuden kynnysarvoina:

Peruste Kynnysarvo (20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely
Terveyden suojeleminen 110 µg/m3 tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo (1
Kasvillisuuden suojeleminen 200 µg/m3 tuntiarvo
65 µg/m3 vuorokausiarvo
Väestölle tiedottaminen 180 µg/m3 tuntiarvo
Väestön varoittaminen 360 µg/m3 tuntiarvo

1) lasketaan neljä kertaa vuorokaudessa kello 0―8, 8―16, 16―24 ja 12―20

3 §
Raja-arvojen ja kynnysarvojen soveltaminen

Raja-arvon ylittyessä on kunnan tai alueellisen ympäristökeskuksen ryhdyttävä ilmansuojelulain 7 a §:n mukaisiin toimiin ilmanlaadun parantamiseksi ja raja-arvon ylitysten estämiseksi.

Väestölle tiedottamisen ja väestön varoittamisen kynnysarvojen ylittyessä on kunnan huolehdittava väestölle tiedottamisesta ja väestön varoittamisesta.

Tiedot mitatuista pitoisuuksista sekä raja-arvojen ja kynnysarvojen ylityksistä on ilmoitettava ilmansuojelun tietorekisteriin.

4 §
Näytteenotto- ja analyysimenetelmät

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen ilman epäpuhtauksien määrittämisessä tulee käyttää Euroopan yhteisöjen ilmanlaatustandardeista typpidioksidille annetun direktiivin (85/203/ ETY), ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille sekä leijumalle annetun direktii-vin (80/779/ETY, muutettu direktiivillä 89/427/ETY), ilmassa olevan lyijyn raja-arvosta annetun direktiivin (82/884/ETY) sekä otsonin aiheuttamasta ilman pilaantumisesta annetun direktiivin (92/72/ETY) mukaista näytteenotto- ja analyysimenetelmää (vertailumenetelmä) tai muuta menetelmää, joka antaa samanlaisia mittaustuloksia kuin vertailumenetelmä.

5 §
Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristöministeriö antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kynnysarvoihin liittyvästä tiedottamisesta, ilmanlaadun mittaus- ja määritysmenetelmistä ja niiden soveltamisesta sekä tämän päätöksen muusta täytäntöönpanosta.

6 §
Päätöksen voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 80/779/ETY; EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 30, 81/857/ETY; EYVL N:o L 319, 7.11.1981, s. 18, 89/427/ETY; EYVL N:o L 201, 14.7.1989, s. 53.
Neuvoston direktiivi 85/203/ETY; EYVL N:o L 87, 27.3.1985, s. 1, 85/580/ETY; EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 36.
Neuvoston direktiivi 82/884/ETY; EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 15.
Neuvoston direktiivi 92/72/ETY; EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 1.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.