480/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1711/95), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja ohjearvojen huomioonottaminen

Tämän päätöksen mukaiset ohjearvot on otettava huomioon ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi suunnittelussa kuten maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, rakentamisen muussa ohjauksessa ja ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa ja lupakäsittelyssä.

Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. Ohjearvojen ylittyminen on pyrittävä estämään pitkällä aikavälillä alueilla, joilla ilmanlaatu on tai saattaa toistuvasti olla huonompi kuin ohjearvo edellyttäisi. Ilmalupaa koskevassa päätökses- sä on lisäksi otettava huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutus ympäristöön siten kuin ilmansuojelulain 7 §:n 2 momentissa säädetään.

2 §
Ohjearvot terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi on ohjeena, että hiilimonoksidin, typpidioksidin, rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet sekä kokonaisleijuma ulkoilmassa alueilla, missä asuu tai oleskelee ihmisiä ja missä ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, ovat enintään seuraavat:

Aine Ohjearvo(20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely
Hiilimonoksidi(CO) 20 mg/m3   8 mg/m3 tuntiarvo tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo
Typpidioksidi (NO2) 150 µ g/m3 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
70 µ g/m3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
Rikkidioksidi (SO2) 250 µ g/m3 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
80 µ g/m3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
Hiukkaset,kokonaisleijuma(TSP) 120 µ g/m3  50 µ g/m3 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste vuosikeskiarvo
Hengitettäväthiukkaset(PM10) 70 µ g/m3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
Haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärä (TRS) 10 µ g/m3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvoTRS ilmoitetaan rikkinä

Aineiston q. prosenttipiste on se pitoisuusarvo, jota pienempiä pitoisuusarvoja aineistossa on q %. Prosenttipiste määritetään siten, että aineiston hyväksytyt pitoisuusarvot järjestetään suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan seuraavasti:

X1 H X2H ... H Xk H ... H XN-1H XN, jolloin q. prosenttipiste on arvo Xk, missä k = (q/100) * N pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja N on hyväksyttyjen arvojen lukumäärä vertailujaksolla.

3 §
Ohjearvot kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien välittömien kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla on ohjeena, että typen oksidien vuosikeskiarvo, jolla tarkoitetaan typpioksidin ja typpidioksidin yhteistä pitoisuutta, ei ylitä 30 µ g/m3 (20 °C, 1 atm) typpidioksidiksi laskettuna ja että rikkidioksidin vuosikeskiarvo ei ylitä 20 µ g/m3 (20 °C, 1 atm).

4 §
Tavoitearvo rikkilaskeumalle

Ilman epäpuhtauksista järvi- ja metsäekosysteemeissä aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi Suomen metsätalousalueilla keskimäärin on pitkän ajan tavoitteena, että rikkilaskeuman vuosiarvo ei rikkinä ylitä 0,3 g/m2.

Tavoitearvoon tulee pyrkiä kansainvälisin ja kansallisin toimin.

5 §
Täytäntöönpano-ohjeet

Ympäristöministeriö antaa tarkempia ohjeita ilmanlaadun mittaus- ja määritysmenetelmistä ja niiden soveltamisesta sekä tämän päätöksen muusta täytäntöönpanosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1984 annettu valtioneuvoston päätös ilman laatua koskevista ohjeista (537/84).

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.