473/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/88) 16 §, 56 §:n 2 momentti ja 58 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 4, 5, 7 ja 8 kohta, 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentin 3 kohta, 8, 9 ja 11 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 17―19, 21 ja 22 §, 32 §:n 1 momentin johdantokappale, 34 §:n 1 momentin johdantokappale, 41 ja 43 §, 46 §:n 2 momenttti, 7 luvun otsikko, 50―55 §, 56 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 momentti, 59 §, 62 §:n 1 momentin johdantokappale, 66 §:n 2 momentti, 72 §:n 1 momentti, 113, 125 ja 131 §, 133 §:n 1 momentin johdantokappale, 134 §:n 1 momentin johdantokappale, 135 §:n 1 momentin johdantokappale, 136 §:n 2 momentti, 142 §, 145 §:n 1 momentti sekä asetuksen A ja B liite,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 5 §:n 1 momentin 3 kohta, 26 §, 56 §:n 1 momentti ja B liite 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa (278/93), 50 § osittain muutettuna 16 päivänä kesäkuuta 1995 annetulla asetuksella (881/95), 52 § viimeksi mainitussa asetuksessa sekä A liite osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla asetuksella (330/92), sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla asetuksella, uusi 9 kohta ja 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, uusi 2 momentti, asetuksen 1 lukuun uusi 7 a §, 2 lukuun uusi 10 a ja 10 b §, asetukseen uusi 11 a ja 11 b §, 24 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 37 a §, asetuksen 7 lukuun uusi 52 a §, 53 §:n edelle uusi luvun otsikko, asetukseen uusi 53 a―53 d §, 54 §:n edelle uusi luvun otsikko, asetukseen uusi 54 a―54 f §, 55 §:n edelle uusi luvun otsikko, asetuksen 7 c lukuun uusi 55 a―55 e §, asetukseen uusi 115 a ja 115 b §, 118 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 118 a ja 135 a §, 136 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy muutettuna 3 momentiksi ja nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä asetukseen uusi 142 a § ja asetuksesta mainitulla 16 päivänä kesäkuuta 1995 annetulla asetuksella kumotun C liitteen tilalle uusi C liite seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) efektiivisellä kilogrammalla erityistä mittayksikköä, jota käytetään ydinaineen ja   muun halkeamiskelpoisen aineen valvonnassa; aineen määrä efektiivisissä kilogrammoissa saadaan ottamalla aineen massa kilo- grammoina ja kertomalla tämä:

a) plutoniumin ja uraani 233-isotoopin osalta luvulla 1;

b) sellaisen uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on 0,01 (1 %) tai suurempi, rikastusasteen neliöllä;

c) sellaisen uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on pienempi kuin 0,01 (1 %), mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 %), luvulla 0,0001;

d) sellaisen köyhdytetyn uraanin osalta, jonka rikastusaste uraani 235-isotoopin suhteen on 0,005 (0,5 %) tai pienempi, luvulla 0,00005;

e) toriumin osalta luvulla 0,00005; ja

f) amerikium 242m-isotoopin, curium 245- ja 247-isotooppien sekä kalifornium 249- ja 251-isotooppien osalta luvulla 10;

5) alkuperämaarajoituksella sellaisesta Suomen tai Euroopan yhteisöjen jonkun toisen valtion tai valtioryhmittymän kanssa tekemästä kahdenvälisestä ydinenergia-alan sopimuksesta aiheutuvaa rajoitusta, joka kohdistuu sopimuksen määräysten alaisen ydinaineen, ydinjätteen, malmin, malmirikasteen tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun aineen, laitteen, laitteiston tai tietoaineiston hallussapitoon, valmistukseen, tuottamiseen, luovutukseen, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, kuljetukseen, vientiin tai tuontiin;


7) käytetyllä ydinpolttoaineella ydinenergian aikaansaamiseen ydinpolttoaineena käytettyä, merkittävästi ydinjätettä sisältävää ydinainetta;

8)ydinmateriaalilla ydinaineita sekä ydinenergialain (990/87) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita, laitteistoja, tietoaineistoja ja sopimuksia; sekä

9) viennillä Suomesta tai Suomen alueen kautta tapahtuvaa vientiä toiseen valtioon.

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää tarvittaessa luetteloa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista alkuperämaarajoituksista.

2 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua:

1) uraania tai toriumia sisältävää malmia on kivennäinen, jossa:

a) uraanin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 1 kg tonnissa; tai

b) toriumin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 30 kg tonnissa, jollei kyse ole monatsiitista, tai suurempi kuin 100 kg tonnissa, jos kyse on monatsiitista; sekä

2) uraania tai toriumia sisältävää malmirikastetta on malmista kemiallisia ja kivennäisten jalostuksessa tavanomaisia fysikaalisia menetelmiä käyttäen tuotettu aine, joka koostumuksensa ja sisältämiensä epäpuhtauksien vuoksi ei sellaisenaan sovellu ydinpolttoaineen valmistukseen tai isotooppiseen rikastukseen, mutta jossa uraanin pitoisuus on suurempi kuin 1 kg tonnissa tai toriumin pitoisuus suurempi kuin 30 kg tonnissa.


5 §

Ydinenergialain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua ydinjätettä ei ole:


3) suomalaisesta ydinlaitoksesta tai Suomessa syntyneestä ydinjätteestä Suomessa tapahtuvaa tutkimusta varten otettu näyte.

7 a §

Ydinenergialain 6b §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tapauksia ovat sellaiset, joissa tutkimuksen kohteena olleen määrältään vähäisen ydinjätteen palauttaminen ydinjätteen toimittajalle ei ole turvallisuuden, merkittävän taloudellisen tai muun painavan syyn vuoksi perusteltua.

Ydinenergialain 6b §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua alkuperältään tuntematonta ydinjätettä on valtiolle kuuluva ydinjäte, jolle ei löydy omistajaa tai haltijaa.

8 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita, laitteistoja ja ydinenergia-alan tietoaineistoja, joiden hallussapitoon, luovutukseen, tuontiin ja vientiin sovelletaan ydinenergialakia, ovat tämän asetuksen A liitteen:

1) 2.2 kohdassa mainitut aineet;

2) 1.2 ja 2.3 kohdassa mainitut laitteet ja laitteistot; sekä

3) 1.3 ja 2.4 kohdassa mainitut tietoaineistot silloin, kun niihin kohdistuu alkuperämaarajoituksia.

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja ydinenergia-alan tietoaineistoja, joiden vientiin sovelletaan ydinenergialakia, ovat tämän asetuksen A liitteen 1.3 ja 2.4 kohdassa mainitut tietoaineistot.

Ydinenergialakia ei kuitenkaan sovelleta A liitteen 2.2 kohdassa mainittuihin aineisiin, 2.3 kohdassa mainittuihin laitteisiin ja laitteistoihin eikä 2.4 kohdassa mainittuihin tietoaineistoihin, jos ne viedään Suomen alueen kautta toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmanteen jäsenvaltioon.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen aineiden, laitteiden ja laitteistojen säteilystä aiheutuvien terveydellisten ja muiden haittavaikutusten estämiseen ja rajoittamiseen sovelletaan säteilylakia (592/91).

9 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joiden tekemiseen ja toteuttamiseen sovelletaan ydinenergialakia, ovat sellaiset sopimukset, joiden tarkoituksena on:

1) osallistua muualla kuin yhteisöjen alueella tai tämän asetuksen B liitteessä mainitussa valtiossa A liitteen 2.3 kohdassa mainitun laitteen tai laitteiston valmistukseen, asentamiseen, rakentamiseen tai käyttämiseen; tai

2) osallistua muualla kuin yhteisöjen alueella A liitteen 1.2 kohdassa mainitun laitteen tai laitteiston valmistukseen, asennukseen, rakentamiseen tai käyttämiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske työsopimuksia.

10 a §

Ydinenergialain säännöksiä ei sovelleta erityisen halkeamiskelpoisen aineen hallussapitoon, luovutukseen, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, kuljetukseen, vientiin ja tuontiin, jos aine on instrumentin osana lääketieteellisessä tarkoituksessa sijoitettuna ihmisen kehoon.

10 b §

Ydinenergialain säännöksiä ei sovelleta lähtöaineen hallussapitoon, luovutukseen, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, kuljetukseen, vientiin ja tuontiin, jos:

1) aine on teollisesti valmistetun tai muuten käyttövalmiiksi katsottavan laitteen, laitteenosan tai käyttöesineen osana;

2) tuotteen sisältämän lähtöaineen määrä on pienempi kuin 4 grammaa; ja

3) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia.

Ydinenergialakia ei sovelleta 1 momentin mukaista lähtöainetta sisältävän tuotteen valmistukseen tai tuottamiseen, jos sen valmistuksessa tai tuottamisessa ei käytetä muuta ydinenergialain soveltamisalaan kuuluvaa ainetta.

11 §

Jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, johon viejä on sijoittautunut, on myöntänyt luvan A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen vientiin yhteisöjen ulkopuolelle, ei Suomesta tapahtuvalle viennille tarvita ydinenergialain mukaista lupaa ydinaineen vientiin eikä Suomen alueen kautta tapahtuvalle viennille tarvita lupaa tuontiin ja vientiin.

Ydinenergialain mukaista lupaa tuontiin ja vientiin ei tarvita A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen vientiin Suomen alueen kautta toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmanteen jäsenvaltioon.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan luvan hakemisen sijasta on tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ydinenergialain mukainen lupa tarvitaan ydinaineen kuljetukseen, ellei kuljetusta ole 17 §:n nojalla vapautettu luvanvaraisuudesta.

11 a §

Jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, johon viejä on sijoittautunut, on myöntänyt luvan A liitteen 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen tai laitteiston taikka 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston vientiin yhteisöjen ulkopuolelle, ei Suomesta tapahtuvalle viennille tarvita ydinenergialain mukaista lupaa vientiin eikä Suomen alueen kautta tapahtuvalle viennille tarvita lupaa tuontiin tai vientiin.

Luvan hakemisen sijasta on tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

11 b §

Jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, johon viejä on sijoittautunut, on myöntänyt luvan uraania tai toriumia sisältävän malmin tai malmirikasteen vientiin yhteisöjen ulkopuolelle, ei Suomen alueen kautta tapahtuvalle viennille tarvita ydinenergialain mukaista lupaa tuontiin ja vientiin.

Ydinenergialain mukaista lupaa tuontiin ja vientiin ei tarvita uraania tai toriumia sisältävän malmin tai malmirikasteen vientiin Suomen alueen kautta toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmanteen jäsenvaltioon.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun luvan hakemisen sijasta on tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

13 §

Milloin kysymyksessä on sellainen köyhdytetystä uraanista valmistettu teollinen tai muuten käyttövalmiiksi katsottava tuote, johon uraania on käytetty sen suuren atomitai ominaispainon vuoksi, eikä uraaniin kohdistu alkuperämaarajoituksia, ydinenergialain mukainen lupa tarvitaan ainoastaan tuotteen valmistukseen ja tuottamiseen. Tuotteen hallussapidosta, luovutuksesta, käsittelystä, käyttämisestä, varastoinnista, maahantuonnista ja maastaviennistä on tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

Milloin kuitenkin 1 momentissa tarkoitettu tuote on kulkuneuvon kiinteänä osana taikka sitä käytetään painolastina, kuljetuspakkauksena tai säteilysuojana eikä sellaiseen tuotteeseen sisältyvään uraaniin kohdistu alkuperämaarajoituksia, 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tarvitaan ainoastaan, kun Suomessa vakinaisesti käytettäväksi aiottu kulkuneuvo taikka kuljetuksessa käytettävä painolasti, kuljetuspakkaus tai säteilysuoja tuodaan ensi kertaa Suomeen tai täällä vakinaisesti käytetty kulkuneuvo taikka kuljetuksessa käytettävä painolasti, kuljetuspakkaus tai säteilysuoja viedään pysyväisluonteisesti Suomesta.


17 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen Suomessa tai Suomen alueen kautta, jos kerralla kuljetettavan ydinaineen tai ydinjätteen määrä on pienempi kuin atomivastuulain eräiden säännösten soveltamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (511/78) määrätty raja, jonka alapuolella ydinaineet ja ydinjätteet (radioaktiiviset tuotteet) eivät kuulu ydinvastuulain (484/72) soveltamisalaan. Erityisten halkeamiskelpoisten aineiden vastaavat rajat ovat plutonium 239:lle 32 grammaa, uraani 233:lle 375 grammaa ja uraani 235:lle 600 grammaa.

Lupaa ei myöskään tarvita kuljetukseen liittyvän ydinaineen tai ydinjätteen varastointiin ja käsittelyyn.

Luvasta vapautettavien ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetusten turvallisuuden varmistamiseen sovelletaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettua lakia (719/94).

Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 1493/93 tarkoitetuissa tapauksissa on 1 momentista huolimatta tehtävä asetuksessa määrätyt ennakkovarmistukset ja jälki-ilmoitukset toiseen Euroopan unionin jäsenmaahan kuljetettavasta ydinaineesta, jonka käyttötarkoitus perustuu ydinaineen säteilyominaisuuteen.

18 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita tämän asetuksen A liitteen 2.2.3 ja 2.2.4 kohdassa tarkoitetun aineen hallussapitoon, luovutukseen, kuljetukseen, vientiin ja tuontiin, jos:

1) toiminnan kohteena olevan aineen vuosittainen määrä on pienempi kuin 1/1000 sen kohdalla liitteessä ilmoitetusta määrästä M1; ja

2) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia.

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 2.2.3 ja 2.2.4 kohdassa mainittujen aineiden luovutukseen ja maahantuontiin, jos:

1) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia;

2) aineen määrä on pienempi kuin A liitteen 2.2.3 ja 2.2.4 kohdassa kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M1; ja

3) kukaan ei tällä tavalla saman kalenterivuoden aikana luovuta samalle vastaanottajalle tai tuo maahan määrää, joka on suurempi kuin A liitteen 2.2.3 ja 2.2.4 kohdassa kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M2.

Lupaa ei myöskään tarvita 1 momentissa tarkoitetun aineen hallussapitoon, jos:

1) aineeseen ei kohdistu alkuperämaarajoituksia;

2) kukaan ei tällä tavoin kerralla pidä hallussaan määrää, joka on suurempi kuin A liitteen 2.2.3 ja 2.2.4 kohdassa kysymyksessä olevan aineen kohdalla ilmoitettu määrä M2; ja

3) hallussapito ei liity tällaisen aineen valmistamiseen.

Luvan hakemisen sijasta on 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

19 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen tai laitteiston eikä 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston luovutukseen sille, jolla on 31 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen rakentamiseen, 33 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen käyttämiseen tai 41 §:ssä tarkoitettu toimintalupa, jos ydinaine, muu aine, laite, laitteisto tai tietoaineisto tulee käytettäväksi toiminnassa, jota lupa koskee.

21 §

Erillistä 41 §:ssä tarkoitettua lupaa ei tarvita maastavientiin liittyvään ydinaineen, ydinjätteen, muun aineen, laitteen, laitteiston tai tietoaineiston luovutukseen.

Erillistä 41 §:ssä tarkoitettua lupaa ei tarvita Suomen alueen kautta vietävän ydinaineen, ydinjätteen, muun aineen, laitteen tai laitteiston hallussapitoon.

22 §

Säteilyturvakeskus ei tarvitse ydinenergialain mukaista lupaa toimintaan, jota se suorittaa viranomaisena. Sama koskee kansainvälistä atomienergiajärjestöä ja Euroopan yhteisöjen komissiota niiden suorittaessa ydinenergialain 63 §:ssä tarkoitettua valvontaa.

24 §

Jos hakijana on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai yhteisö, on hakemukseen liitettävä selvitys hakijan kansalaisuudesta ja 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja selvityksiä vastaava selvitys.

32 §

Rakentamislupahakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 2 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:


34 §

Käyttölupahakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 2 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:


37 a §

Ennen rakentamislupaa koskevan päätöksen tekemistä kauppa- ja teollisuusministeriön on varmistauduttava siitä, että ydinlaitoshankkeesta on saatu Euratom-sopimuksen IV luvussa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen komission lausunto ja että hakija on noudattanut Euratom-sopimuksen IV luvun ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

41 §

Säteilyturvakeskus myöntää muissa kuin 20 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa luvan ydinaineiden ja ydinjätteiden hallussapitoon, valmistukseen, tuottamiseen, käsittelyyn, käyttämiseen ja varastointiin (toimintalupa), ydinaineiden tai ydinjätteiden luovutukseen sekä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen aineiden, laitteiden, laitteistojen tai tietoaineistojen hallussapitoon ja luovutukseen.

43 §

Toimintalupahakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä, paitsi milloin se suunnitellun toiminnan luonteen vuoksi on ilmeisen tarpeetonta:

1) 36 §:ssä tarkoitettuja selvityksiä vastaavat selvitykset;

2) selvitys toiminnan suunnittelu- ja toteutusorganisaatiosta;

3) selvitys hakijan oikeudesta käyttää toiminnan vaatimaa paikkaa tai toiminnan vaatimia alueita;

4) selvitys toimintapaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä;

5) selvitys toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi;

6) selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä toiminnasta aiheutuvien ydinjätteiden huollon järjestämiseksi mukaan luettuna ydinjätteiden loppusijoitus sekä selvitys ydinjätehuollon aikataulusta ja arvioiduista kustannuksista;

7) selvitys siitä, mitä ja kuinka suuria määriä ydinaineita ja ydinjätteitä toiminnan kohteena on suunniteltu olevan; sekä

8) muu viranomaisen tarpeeksi katsoma selvitys.

46 §

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta tai hakijan kansallisuudesta.

7 luku

Yhteisökauppalupa

50 §

Säteilyturvakeskus myöntää luvan A liitteen 2.1 kohdassa mainittujen ydinaineiden, 2.2 kohdassa mainittujen aineiden, 2.3 kohdassa mainittujen laitteiden ja laitteistojen sekä uraania tai toriumia sisältävien malmien ja malmirikasteiden tuontiin yhteisöjen alueelta ja vientiin yhteisöjen alueelle. Edellä 31 §:ssä tarkoitetun rakentamisluvan, 33 §:ssä tarkoitetun käyttöluvan ja 41 §:ssä tarkoitetun toimintaluvan sekä 61 §:ssä tarkoitetun kaivos- tai malminrikastustoimintaan myönnetyn luvan haltijalle lupa myönnetään tuonti- ja vientitoimintaan (yhteisökauppalupa).

Yhteisökauppalupa sisältää 1 momentissa tarkoitettuihin ydinaineisiin, muihin aineisiin, laitteisiin ja laitteistoihin liittyvän A liitteen 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston viennin.

Yhteisökauppalupa ei sisällä toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta yhteisöjen ulkopuolelta tuotavien tai ulkopuolelle vietävien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmien tai malmirikasteiden tuontia ja vientiä eikä alkuperämaarajoitusten kohteena olevien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmien tai malmirikasteiden tuontia ja vientiä.

51 §

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä seuraavat tiedot:

1) mihin toimintaan tuonti ja vienti liittyy sekä tälle toiminnalle mahdollisesti saatu ydinenergialain mukainen lupa;

2) toiminnan laajuus;

3) toiminnan aikataulu, erityisesti toiminnan suunniteltu alkamisajankohta sekä toiminta-aika; sekä

4) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

52 §

Lupapäätöksessä on ilmaistava ainakin:

1) luvansaaja;

2) mihin toimintaan vienti- ja tuonti liittyy;

3) luvan voimassaoloaika; sekä

4) muut tarpeelliset lupaehdot.

Jos 1 momentissa tarkoitettu lupa koskee ydinenergian tuottamiseen tarvittavien malmien, lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuontia, lupaehdoksi on asetettava velvollisuus noudattaa kyseisten aineiden hankinnassa Euratom-sopimuksen VI luvun ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

52 a §

Edellä 50 §:ssä tarkoitetun luvan saajan on ilmoitettava säteilyturvakeskukselle viimeistään kahden viikon kuluttua yksittäisistä lupaan sisältyvistä ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmien ja malmirikasteiden vienti- ja tuontitapahtumista.

7 a luku
Tuontiluvat
53 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää luvan A liitteen 1.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 1.2 kohdassa mainitun laitteen ja laitteiston sekä alkuperämaarajoituksen kohteena olevan 1.3 kohdassa mainitun tietoaineiston tuontiin.

53 a §

Säteilyturvakeskus myöntää luvan A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen ja laitteiston, alkuperämaarajoituksen kohteena olevan 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston sekä uraania tai toriumia sisältävän malmin ja malmirikasteen tuontiin yhteisöjen ulkopuolelta.

Säteilyturvakeskus myöntää luvan 50 §:ssä tarkoitettuun yhteisökauppalupaan sisältymättömään A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen ja laitteiston, 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston sekä uraania tai toriumia sisältävän malmin ja malmirikasteen tuontiin Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta.

53 b §

Edellä 53 ja 53 a §:ssä tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä seuraavat tiedot:

1) maahan tuotavien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmin tai malmirikasteen määrä ja laatu sekä alkuperämaa;

2) ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmin tai malmirikasteen käyttötarkoitus;

3) maa, josta tuonti tapahtuu;

4) tuontiajankohta sekä tiedot pakkauksen tunnistamiseksi; sekä

5) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

53 c §

Tuontilupia haetaan säteilyturvakeskukselta. Jos luvan myöntäminen 53 §:n mukaan kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle, tulee säteilyturvakeskuksen siirtää asia kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi. Säteilyturvakeskuksen on samalla toimitettava lausuntonsa asiasta kauppa- ja teollisuusministeriölle.

53 d §

Lupapäätöksessä on ilmaistava ainakin:

1) luvansaaja ja maahan tuotavien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmin tai malmirikasteen laatu ja määrä;

2) toimitustapa ja -ajankohta:

3) luvan voimassaoloaika; sekä

4) muut tarpeelliset lupaehdot.

Jos 1 momentissa tarkoitettu lupa koskee ydinenergian tuottamiseen tarvittavien malmien, lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuontia, lupaehdoksi on asetettava velvollisuus noudattaa kyseisten aineiden hankinnassa Euratom-sopimuksen VI luvun ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

7 b luku
Vientiluvat ja luvat siirtoihin Suomen alueen kautta
54 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää luvan A liitteen 1.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 1.2 kohdassa mainitun laitteen ja laitteiston sekä 1.3 kohdassa mainitun tietoaineiston vientiin.

54 a §

Luvan A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen ja laitteiston, 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston sekä uraania tai toriumia sisältävän malmin ja malmirikasteen vientiin Suomesta suoraan tai toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta yhteisöjen ulkopuolelle myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö. Säteilyturvakeskus myöntää kuitenkin luvan vientiin C liitteessä mainittuihin valtioihin.

Säteilyturvakeskus myöntää luvan 50 §:ssä tarkoitettuun yhteisökauppalupaan sisältymättömään A liitteen 2.1 kohdassa mainitun ydinaineen, 2.2 kohdassa mainitun aineen, 2.3 kohdassa mainitun laitteen tai laitteiston, 2.4 kohdassa mainitun tietoaineiston taikka uraania tai toriumia sisältävän malmin tai malmirikasteen vientiin toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

54 b §

Edellä 54 ja 54 a §:ssä tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä seuraavat tiedot:

1) maasta vietävien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmin tai malmirikasteen määrä ja laatu sekä alkuperämaa;

2) kohdemaa ja vastaanottaja;

3) maasta vietävien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen, malmin tai malmirikasteen käyttötarkoitus;

4) vientiajankohta ja tiedot pakkauksen tunnistamiseksi; sekä

5) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Jos vientilupahakemus koskee 54 tai 54 a §:ssä tarkoitettujen ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen tai tietoaineistojen vientiä yhteisöjen ulkopuolelle, hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on sijoittautunut Suomeen. Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava, missä Euroopan unionin jäsenmaassa vienti on tarkoitus ilmoittaa tullille.

54 c §

Vientilupaa haetaan säteilyturvakeskukselta. Jos luvan myöntäminen 54 tai 54 a §:n mukaan kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle, tulee säteilyturvakeskuksen siirtää asia kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi. Säteilyturvakeskuksen on samalla toimitettava lausuntonsa asiasta kauppa- ja teollisuusministeriölle.

54 d §

Lupapäätöksessä on ilmaistava ainakin:

1) luvansaaja ja maasta vietävien ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineiston, malmin tai malmirikasteen laatu ja määrä;

2) vastaanottaja ja kohdemaa;

3) luvan voimassaoloaika; sekä

4) muut tarpeelliset lupaehdot.

Edellä 54 §:n taikka 54 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vientiä koskevan luvan lupaehdoksi on asetettava velvollisuus pitää kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3381/94 14 artiklassa tarkoitettua yksityiskohtaista rekisteriä tai luetteloa luvanhaltijan viemistä ydinaineista, muista aineista, laitteista, laitteistoista ja tietoaineistoista.

54 e §

Jos Suomeen tuotava A liitteen 1.1 kohdassa mainittu ydinaine, 1.2 kohdassa mainittu laite tai laitteisto taikka 1.3 kohdassa mainittu tietoaineisto on tarkoitettu vietäväksi Suomen alueen kautta toiseen valtioon, lupa tuontiin myönnetään samalla kuin lupa vientiin. Luvan myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen sisältöön, hakemusmenettelyyn ja luvan sisältöön sovelletaan soveltuvin osin 53 b §:n, 53 d §:n 1 momentin, 54 b ja 54 c §:n sekä 54 d §:n 1 momentin säännöksiä.

54 f §

Jos Suomeen tuotava A liitteen 2.1 kohdassa mainittu ydinaine, 2.2 kohdassa mainittu aine, 2.3 kohdassa mainittu laite tai laitteisto taikka uraania tai toriumia sisältävä malmi tai malmirikaste on tarkoitettu vietäväksi Suomen alueen kautta yhteisöjen ulkopuolelle tai yhteisöjen alueen ulkopuolelta tuotava edellä mainittu aine tai tuote on tarkoitettu vietäväksi Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, lupa tuontiin myönnetään samalla kuin lupa vientiin. Luvan myöntää 54 a §:n 1 momentissa mainittu viranomainen.

Jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, johon viejä on sijoittautunut, on myöntänyt luvan vientiin yhteisöjen ulkopuolelle, ei lupaa kuitenkaan tarvita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen sisältöön, hakemusmenettelyyn ja luvan sisältöön sovelletaan soveltuvin osin 53 b §:n, 53 d §:n 1 momentin, 54 b ja 54 c §:n sekä 54 d §:n 1 momentin säännöksiä.

7 c luku
Ydinjätteiden tuonti ja vienti
55 §

Luvan ydinjätteiden tuontiin ja vientiin myöntää säteilyturvakeskus lukuunottamatta 2 momentissa tarkoitettuja tapauksia.

Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää luvan ydinjätteiden tuontiin ja vientiin, jos ydinjätteeseen sovelletaan 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla samanaikaisesti ydinainetta koskevia ydinenergialain ja tämän asetuksen säännöksiä ja luvan myöntäminen kuuluu ydinaineiden tuonnin ja viennin osalta kauppa- ja teollisuusministeriölle.

55 a §

Ydinjätteiden tuonti- ja vientilupia haetaan säteilyturvakeskukselta. Jos luvan myöntäminen 55 §:n 2 momentin nojalla kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle, tulee säteilyturvakeskuksen siirtää asia kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi. Säteilyturvakeskuksen on samalla toimitettava lausuntonsa asiasta kauppa- ja teollisuusministeriölle.

55 b §

Ennen tuontilupaa koskevan päätöksen tekemistä tai, jos kauppa- ja teollisuusministeriö on luvan myöntävä viranomainen, ennen ministeriölle annettavan lausunnon antamista säteilyturvakeskuksen on varmistauduttava siitä, että ydinjätteen tuonti täyttää 7 a §:n edellytykset ja ydinenergialain 21 §:ssä mainitun Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston direktiivin (92/3/Euratom) edellytykset.

Ennen ydinjätteen vientilupaa koskevan päätöksen tekemistä tai, jos kauppa- ja teollisuusministeriö on luvan myöntävä viranomainen, ennen ministeriölle annettavan lausunnon antamista säteilyturvakeskuksen on varmistauduttava siitä, että ydinjätteen vienti täyttää 1 momentissa mainitun direktiivin edellytykset.

Edellä 55 a §:ssä tarkoitetun säteilyturvakeskuksen antaman lausunnon tulee sisältää tieto 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta varmistautumisesta.

55 c §

Ydinjätteen tuonti- ja vientilupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

55 d §

Tuontilupahakemukseen on liitettävä 55 b §:n 1 momentissa mainitun neuvoston direktiivin 4 artiklan mukaisessa siirtolupahakemuslomakkeessa edellytetyt tiedot.

Vientilupahakemukseen on liitettävä 55 b §:n 1 momentissa mainitun neuvoston direktiivin 4 artiklan mukaisessa siirtolupahakemuslomakkeessa edellytetyt tiedot ja ehdot.

55 e §

Tuontilupapäätöksessä on ilmaistava ainakin 55 b §:n 1 momentissa mainitun neuvoston direktiivin 4 artiklan mukaisessa siirtolupahakemuslomakkeessa sekä, jos Suomi on direktiivin mukainen siirron lupakäsittelystä vastaava valtio, 6 artiklan mukaisessa asianosaisten valtioiden toimivaltaisten viranomaisten antamassa hyväksymisilmoituksessa ja 7 artiklan mukaisessa siirtolupalomakkeessa edellytetyt tiedot ja ehdot.

Lisäksi tuontilupapäätöksen tulee sisältää selvitys siitä, miten ydinjätteisiin liittyvä ydinenergialain 9 §:n 3 momentin mukainen huolehtimisvelvollisuus tullaan täyttämään.

Vientilupapäätöksessä on ilmaistava ainakin 55 b §:n 1 momentissa mainitun neuvoston direktiivin 4 artiklan mukaisessa siirtolupahakemuslomakkeessa, 6 artiklan mukaisessa asianosaisten valtioiden toimivaltaisten viranomaisten antamassa hyväksymisilmoituksessa sekä 7 artiklan mukaisessa siirtolupalomakkeessa edellytetyt tiedot ja ehdot.

56 §

Luvan ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljettamiseen Suomessa tai Suomen alueen kautta myöntää säteilyturvakeskus.

58 §

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä:

1) selvitys hakijan asiantuntemuksesta hakemuksessa tarkoitettujen aineiden kuljetuksessa;

2) selvitys kuljetustavasta;

3) yleispiirteinen selvitys turva- ja valmiusjärjestelyistä;

4) selvitys vahingonkorvausvastuun järjestämisestä ydinvahingon varalta; sekä

5) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

59 §

Sen, joka kuljettaa toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ydinainetta, jonka käyttötarkoitus perustuu ydinaineen säteilyominaisuuksiin, on tehtävä radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenmaiden välillä annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 1493/93 määrätyt ennakkovarmistukset ja jälki-ilmoitukset.

62 §

Hakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 2 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:


63 a §

Ennen kaivos- tai rikastustoimintaa koskevan lupapäätöksen tekemistä kauppa- ja teollisuusministeriön on varmistauduttava siitä, että investointihankkeesta on saatu Euratom-sopimuksen IV luvussa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen komission lausunto ja että hakija on noudattanut Euratom-sopimuksen IV luvun ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

66 §

Jos ydinenergialain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ydinlaitos viedään maasta tai tuodaan maahan, noudatetaan soveltuvin osin mitä 7 a ja 7 b luvussa säädetään.

72 §

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus ja kaupparekisteriote tai muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta.


113 §

Ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden rikkomatonta aineenkoetusta saavat suorittaa vain säteilyturvakeskuksen hyväksymä testauslaitos tai testaaja.

Luvanhaltijan on haettava kirjallisesti 1 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen tai testaajan hyväksymistä tehtäväänsä.

115 a §

Kun ydinaineita, ydinjätteitä, 8 §:ssä mainittuja aineita, laitteita, laitteistoja tai tietoaineistoja taikka uraania tai toriumia sisältäviä malmeja tai malmirikasteita viedään yhteisöjen ulkopuolelle tai tuodaan yhteisöjen ulkopuolelta, tulee niiden laadun ja määrän sekä luvanvaraisuuden olla selvästi ilmoitettuna tulli-ilmoituksessa tai siihen liitetyssä selvityksessä. Tulli-ilmoitukseen on lisäksi merkittävä kyseiseen vientiin tai tuontiin oikeuttavan ydinenergialain mukaisen luvan numero. Jos tuontiin tai vientiin ei tarvita lupaa, on tulli-ilmoitukseen liitettävä 132 ja 133 §:ssä sekä 135 a §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa 136 §:n 3 momentissa tarkoitettu jäljennös säteilyturvakeskukselle tehdystä ilmoituksesta säteilyturvakeskuksen merkinnällä varustettuna.

115 b §

Luovutettaessa yhteisöjen ulkopuolelta tuleva lähetys tullitoimipaikasta tulliviranomaisen on tarkastettava, että luovutuksensaajalla tai hänen valtuuttamallaan asiamiehellä on 7 a, 7 b tai 7 c luvussa tarkoitettu lupa maahantuontiin, jollei maahantuontia ole 3 luvun perusteella vapautettu luvanvaraisuudesta.

Tulliviranomaisen on merkittävä alkuperäiseen lupa-asiakirjaan yhteisöjen ulkopuolelle vietyjen tai ulkopuolelta tuotujen ydinaineiden, ydinjätteiden, 8 §:ssä mainittujen aineiden, laitteiden, laitteistojen tai tietoaineistojen taikka uraania tai toriumia sisältävien malmien tai malmirikasteiden laatu ja määrä sekä annettava heti vastaava ilmoitus säteilyturvakeskukselle täydennettynä tuojan tai viejän nimellä ja osoitteella.

118 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valvontajärjestelmää ylläpitäessään säteilyturvakeskuksen tulee ottaa huomioon Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 mukaiset velvoitteet.

118 a §

Säteilyturvakeskus hyväksyy Euratom-sopimuksen 81 artiklassa ja Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja kansainvälisen atomienergiayhteisön välillä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen (SopS 55/95) 9 artiklassa tarkoitetut tarkastajat. Säteilyturvakeskuksen on hyväksyttävä tarkastaja, ellei arvioida hänen toimintansa voivan vaarantaa ydinenergian käytön turvallisuutta tai ydinaseiden leviämisen estämistä. Säteilyturvakeskuksen on ennen tarkastajien hyväksymistä pyydettävä ainakin ydinlaitosten rakentamis- ja käyttölupien haltijoiden lausunnot ehdotetuista tarkastajista.

Jos säteilyturvakeskus katsoo, ettei se voi hyväksyä 1 momentissa tarkoitettua tarkastajaa, sen on siirrettävä tarkastajien hyväksymistä koskeva asia kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi.

125 §

Vastuulliseksi johtajaksi hyväksyttävältä henkilöltä on vaadittava, paitsi jos se suunnitellun toiminnan luonteen vuoksi on ilmeisen tarpeetonta, että:

1) hän on Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, jos lupa toimintaan voidaan myöntää vain Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttövallan alaiselle luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle;

2) hän on suorittanut tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, jos kysymyksessä on ydinlaitoksen käytön vastuullinen johtaja, ja muissa tapauksissa, että hänellä on tehtävään soveltuva koulutus;

3) hänellä on tehtävän edellyttämä ydinenergia-alan tekninen asiantuntemus ja erityisesti ydinenergian käytön turvallisuutta koskeva asiantuntemus;

4) hänellä on riittävä käytännön kokemus alalta;

5) hän hallitsee riittävästi ydinenergia-alan lainsäädäntöä sekä sen nojalla annettuja määräyksiä; sekä

6) hän on muutoin tehtävään soveltuva.

131 §

Luvanvaraisuudesta vapautetun toiminnan harjoittajan on tässä luvussa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä säteilyturvakeskukselle ilmoitus, jonka tulee sisältää ilmoituksen tekijän nimi tai liikkeen harjoittamisessa käytettävä toiminimi ja kotipaikka sekä jäljempänä 132―135 a §:ssä tarkoitetut tiedot.

133 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 14 §:n 1 momentissa tai 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu maahantuonti, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:


134 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 15 §:ssä, tai 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu luovutus, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:


135 §

Jos kysymyksessä on 12 §:n 2 momentissa, 13 §:n 1 momentissa tai 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu hallussapito, varastointi, käsittely tai käyttö, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuravat tiedot:


135 a §

Jos kysymyksessä on 11, 11 a tai 11 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ydinaineiden, muiden aineiden, laitteiden, laitteistojen, tietoaineistojen taikka uraania tai toriumia sisältävien malmien tai malmirikasteiden vienti Suomesta tai Suomen alueen kautta toiseen valtioon, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:

1) aineiden tai tuotteiden määrä, laatu ja alkuperämaa;

2) Suomen alueen kautta vietävien aineiden ja tuotteiden osalta suunniteltu maahantuontipäivä; sekä

3) maa, johon aine tai tuote on tarkoitus viedä.

Ilmoitukseen on 11 §:n 1 momentissa, 11 a  §:ssä tai 11 b §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa liitettävä selvitys toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kyseisten aineiden tai tuotteiden vientiin myöntämästä luvasta.

136 §

Edellä 135 a §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava säteilyturvakeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen aineiden tai tuotteiden maahantuontia Suomen alueelle, tai jos vienti tapahtuu Suomesta, kaksi viikkoa ennen aineiden tai tuotteiden maastavientiä. Lisäksi säteilyturvakeskukselle on toimitettava kahden viikon kuluessa maastaviennistä vahvistus vientipäivämäärästä.

Säteilyturvakeskuksen on annettava ilmoituksen tekijälle tulliviranomaisia varten jäljennös ilmoituksesta varustettuna säteilyturvakeskuksen tekemällä merkinnällä siitä, että kysymyksessä olevaa vientiä tai tuontia varten ei tarvita ydinenergialain mukaista lupaa.


142 §

Ydinenergialain 8 §:n 2 momentin mukaista ennakkotietoa haetaan kauppa- ja teollisuusministeriöltä kirjallisella hakemuksella, johon on liitettävä virkatodistus ja kaupparekisteriote taikka vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta ja jonka tulee sisältää riittävä kuvaus siitä toiminnasta, jota ennakkotietohakemus koskee.

142 a §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi vahvistaa vienti-, tuonti- ja kuljetuslupia koskevissa hakemuksissa käytettävien lomakkeiden kaavoja, joilla korvataan kokonaan tai osittain 7 a, 7 b, 7 c ja 8 luvussa tarkoitetut hakemukseen liittyvät selvitykset ja tiedot.

145 §

Jos ydinenergian käytössä ei ole noudatettu ydinenergialaissa tai sen nojalla annettuja 118 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa koskevia säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja, on ydinenergialain 65 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomainen säteilyturvakeskus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission asetus (EURATOM) N:o 3227/76; EYVL N:o L 363, 31.12.1976 s. 1
Neuvoston direktiivi N:o 92/3/EURATOM; EYVL N:o L 35, 12.12.1992 s. 24
Neuvoston asetus (EURATOM) N:o 1493/93; EYVL N:o L 148, 19.6.1993 s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 3381/94; EYVL N:o L 367, 31.12.1994 s. 1

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Liite A

A liitteessä luetellut aineet, laitteet ja tietoaineistot ovat otsikkotasolla tehtyjä lyhennelmiäkaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän käyttöön ottamisestaannetun neuvoston asetukseen (EY N:o 3381/94) liittyvän kaksikäyttötuotteiden viennin val-vontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta annetun neuvoston päätöksen N:o 94/942/PESC liitteen 1 kaksikäyttötuotteiden luettelon ryhmästä 0. Aineet, laitteet ja tietoaineistot on määri-telty yksityiskohtaisesti edellä mainitussa luettelossa. Suluissa oleva numero on neuvostonpäätöksen liitteen 1 mukainen tuotenumero.

1. SENSITIIVISET AINEET, LAITTEET JA TIETOAINEISTO

1.1 Aineet

1.1.1 (0C002, osa) Isotoopeissa 233 tai 235 yli 20 prosenttisesti rikastettu uraani sekä ero-tettu plutonium
1.2 Laitteet, laitteistot ja laitokset ja niiden osat
1.2.1 (0B001) Laitokset luonnonuraanin ja köyhdytetyn uraanin, erityisten halkeamis-kelpoisten aineiden ja muiden halkeamiskelpoisten aineiden isotooppienerotusta varten ja tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitellut taivalmistetut laitteet seuraavasti:a. 1.
1.2.2 (0B002) Kohdassa 1.2.1 määriteltyjä isotooppierotuslaitoksia varten erityisestisuunnitellut tai valmistetut, UF6-kestävistä aineista tehdyt tai sellaisillasuojatut apujärjestelmät.
1.2.3 (0B004) Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos jasitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja osat.
1.2.4 (0B006) Ydinreaktorin säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitosja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja osat.
1.3 Kohtiin 1 ja 2 liittyvä tietoaineisto
1.3.1 (0D001) Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattukohdissa 1.1 ja 1.2 määriteltyjen tuotteiden kehittämiseen, tuotantoontai käyttöön.
1.3.2 (0E001) paitsi:teknologia, joka on julkisesti saatavilla olevaa informaatiota tai tieteel-listä perustutkimusta.
2. MUUT AINEET, LAITTEET JA TIETOAINEISTOT
2.1 Ydinaineet
2.1.1 (0C001) Luonnonuraani tai köyhdytetty uraani tai torium metallina, seoksena,kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine,joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.
2.1.2 (0C002, osa) Muu ydinaine kuin liitteen A kohdassa 1.1 todettu erityinen halkeamis-kelpoinen aine ja lähtöaine.
2.2 Muut aineet
2.2.1 (0C002, osa) paitsi:neljä efektiivistä grammaa tai vähemmän kyseistä ainetta, kun se oninstrumentin tunnistavassa osassa.
2.2.2 (0C003) paitsi:kuljetuserät, joissa neptunium 237-sisältö on korkeintaan yksigramma.
2.2.3 (0C004) Deuterium, raskas vesi, deuteroidut parafiinit ja muut deuteriumyh-disteet ja deuteriumia sisältävät seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde ylittää arvon 1:5000. M1 20 kg M2 200 kg
2.2.4 (0C005) Reaktoriluokan grafiitti, jonka epäpuhtauspitoisuus on vähemmän kuin5 miljoonasosaa booriekvivalenttia ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5g/cm3. M1 3 000 kg M2 30 000 kg.
2.2.5 (0C006) paitsi:yksittäiset huokoisesta nikkelistä valmistetut levyt, joiden pinta-ala eiole suurempi kuin 930 cm2 ja jotka on tarkoitettu siviilikäyttöön val-mistettaviin akkuihin.
2.2.6 (0C201) Kaasudiffuusiokalvojen tekemiseen erityisesti valmistetut, puhtaudeltaanvähintään 99,9 painoprosenttia olevat yhdisteet tai jauheet, jotkakestävät UF6:n aiheuttamaa korroosiota (esim. alumiinioksidi jatäydellisesti fluorinoidut hiilivetypolymeerit).
2.3 Laitteet, laitteistot ja osat
2.3.1 (0A001) Ydinreaktorit, ts. reaktorit joissa voidaan ylläpitää säädettävää itsestäänjatkuvaa ytimien halkeamisreaktiota, ja ydinreaktorin yhteyteenkäytettäväksi suunnitellut ja valmistetut laitteet ja osat, mukaan luet-tuna:a. Paineastiat, ts. metalliastiat t
2.3.2 (0A002) Tehon tuotto- tai propulsiolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käy-tettäväksi avaruudessa, merellä tai liikuteltavien ydinreaktorien yh-teydessä.
2.3.3 (0B003) Uraaniheksafluoridin (UF6) tuotantolaitos ja sitä varten erityisestisuunnitellut tai valmistetut laitteet ja osat.
2.3.4 (0B005) Ydinreaktorin polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunni-teltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut laitteet.
2.3.5 (0B007) Litiumisotooppien erottamiseen erityisesti suunnitellut tai valmistetutlaitteet.
2.3.6 (0B008) Laitteet ydinreaktoreita varten seuraavasti:a. erityisesti ydinreaktoreita varten suunnitellut simulaattorit.b. erityisesti ydinreaktoreita varten suunnitellut ultraääni- tai pyörrevir-tatestauslaitteet.
2.3.7 (0B009) Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitä varten suunnitellut tai val-mistetut laitteet.
2.4 Tietoaineisto
2.4.1 (0D001) Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattukohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 määriteltyjen tuotteiden kehittämiseen, tuotan-toon tai käyttöön.
2.4.2 (0E001) paitsi:teknologia, joka on julkisesti saatavilla olevaa informaatiota tai tieteel-listä perustutkimusta.

Liite B

Argentiina

Australia

Bulgaria

Etelä-Afrikan tasavalta

Japani

Kanada

Korean tasavalta

Norja

Puola

Romania

Slovakia

Sveitsi

Tsekinmaa

Unkari

Uusi-Seelanti

Venäjän Federaatio

Yhdysvallat

Liite C

Australia

Japani

Kanada

Norja

Sveitsi

Uusi-Seelanti

Yhdysvallat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.