472/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/93) 3 § ja 26 §:n 1 momentti sekä liitteet 5 ja 6 sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § ja 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Luokittelu jätteeksi

Jätelain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi jätteeksi luokitellaan tämän asetuksen liitteessä 1 luetellut esineet ja aineet.

3 a §
Luokittelu ongelmajätteeksi

Jätelain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi ongelmajätteeksi luokitellaan tämän asetuksen liitteissä 2 ja 3 tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat ja muutkin jätteet, jotka on nimetty ongelmajätteiksi jätelain 75 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa yleisimmistä jätteistä sekä ongelmajätteistä.

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa päättää:

1) että ongelmajätteeksi nimetty jäte ei ole ongelmajätettä, jos jätteen haltija osoittaa luotettavasti, ettei kyseisellä jätteellä ole yhtään liitteessä 4 lueteltua ominaisuutta; seka

2) että myös muu jäte on ongelmajätettä, jos jätteellä on jokin liitteessä 4 lueteltu ominaisuus ja jätteen luokittelu ongelmajätteeksi on tarpeen jätteestä aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai torjumiseksi.

Alueellisen ympäristökeskuksen on toimitettava 2 momentin nojalla tekemänsä päätöksen jäljennös seurantaa varten Suomen ympäristökeskukselle, jonka on puolivuosittain toimitettava yhteenveto päätöksistä asianomaiselle ministeriölle.

6 §
Ongelmajätteen pakkauksen merkinnät

Edellä 1 momentissa tarkoitettu merkitsemisvelvollisuus koskee kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneitä ongelmajätteitä siitä lähtien, kun ne on luovutettu ja koottu kunnan tai muuhun ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, lukuun ottamatta 6 §:ää, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997, sekä 19 §:ää, joka tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston direktiivi 91 /689/ETY; EYVL N:o L 377, 31.12.1991, S. 20, neuvoston päätös 94/904/EY; EYVL N:o L 356, 31.12.1994, S. 14 ja komission päätös 96/350/EY; EYVL N:o L 135, 6.6.1996, S. 32

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Liite 5

HYÖDYNTÄMISTOIMINNOT

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi.

R 2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen.

R 3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteen otto, joita ei käytetä liuottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät.

R 4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto.

R 5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto.

R 6 Happojen tai emästen uudistaminen.

R 7 Päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyödyntäminen.

R 8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen.

R 9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö.

R 10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus.

R 11 Toiminnoissa R 1–R 10 syntyneiden jätteiden käyttö.

R 12 Jätteiden vaihtaminen jonkin toiminnoista R 1–R 11 soveltamiseksi jätteeseen.

R 13 Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista R 1–R 12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

Liite 6

KÄSITTELYTOIMINNOT

D 1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle.

D 2 Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen maaperässä.

D 3 Syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin.

D 4 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammikkoihin tai patoaltaisiin.

D 5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä.

D 6 Päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta meriä.

D 7 Päästäminen mereen, mukaan lukien sijoittaminen merenpohjaan.

D 8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy

yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään

jollakin toiminnoista D 1–D 12.

D 9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään jollakin toiminnoista D 1–D 12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla.

D 10 Polttaminen maalla.

D 11 Polttaminen merellä.

D 12 Pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittaminen kaivokseen.

D 13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1–D 12.

D 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1–D 13.

D 15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1–D 14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.