433/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 47 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1404/92), ja

muutetaan 11 §:n 5 momentti, 39 §:n 1 momentin 2 ja 6 kohta, 40 §:n 2 momentti, 47 §:n 2 momentti sekä 48 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta ja 3 momentti,

niistä 11 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1996 annetussa asetuksessa (2/96), 39 §:n 1 momentin 2 ja 6 kohta ja 40 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä helmikuuta 1994 annetussa asetuksessa (167/94), 47 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1193/91), seuraavasti:

11 §
Ajokorttiluvan hakeminen ja muu hakemus

Hakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokorttilupa on myönnettävä, jos hakemusasiakirjat, hakijaa koskevat ajokorttirekisteritiedot ja mahdolliset lisäselvitykset osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 70 §:n 1―3 momentissa säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Haettaessa ajokorttilupaa 33 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin perusteella lupa on myönnettävä, jos mainittu ajokortti on poliisin tarvittaessa hankkiman lisäselvityksen mukaan voimassa, eikä rekisteritietojen perusteella tai muuten ole tiedossa estettä ajo-oikeuden voimassaolon jatkumiselle.


39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:


2) joka on luvan myöntämistä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana toiminut vähintään neljä vuotta päätoimisesti liikenneopettajana autokoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa C-luokan kuljettajaopetuksessa ja, annettaessa CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetusta, CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa;


6) joka on vakavarainen, kykenevä asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja asettanut riittävien taloudellisten voimavarojen osoittamiseksi vakuuden, jonka määrä on 50 000 markkaa, jos koulussa annetaan opetusta enintään kolmella autolla tai yksinomaan moottoripyörällä, tai 100 000 markkaa, jos koulussa annetaan opetusta useammalla kuin kolmella autolla, kuitenkin siten, että jos koulussa annetaan opetusta linja-autolla tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, vakuuden määrä on 100 000 markkaa kutakin tällaista opetuksessa käytettävää yksikköä kohden niitä tai niiden vetoautoja edellä mainittuihin enimmäismääriin mukaan lukematta.


40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 39 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on oltava niiden ajoneuvoluokkien ajo-oikeus, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan ja vähintään kahden vuoden kokemus D- tai CE- luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana, jos opetusta annetaan CE-, D- tai DE-luokan ajoneuvolla. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.


47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Ammatillisessa oppilaitoksessa opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa kuljettajaopetusta C-luokan ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C- tai D-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Kuljettajaopetuksessa on noudatettava soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet tässä tarkoitetun kuljettajaopetuksen valvonnasta ja hyväksyy kuljettajaopetuksessa noudatettavan opetusohjelman.

48 §
Ajokorttirekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskus pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:


3) ajokortin, ajokortin kaksoiskappaleen, kansainvälisen ajokortin, väliaikaisen ajokortin tai tilapäisen ajokortin antamista, henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämistä ja peruuttamista, ajokieltoa sekä muita ajo-oikeuteen ja ajokorttiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot, tiedot ajo-oikeutta, ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista poikkeusluvista;


5) kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa sekä opetusluvan ja harjoitusluvan myöntämistä koskevat tiedot; ja


Ajokorttirekisteriin talletetaan ulkomailla annetun ajokortin haltijaa koskevat tiedot vain, jos hänet on täällä tuomittu 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta rikoksesta. Rekisteriin talletetaan 11 §:n 6 momentissa tarkoitettu tieto ajokortin myöntäneestä valtiosta ja ajokortista ilmenevä tieto myöntämispäivästä kunkin luokan kohdalta erikseen sekä tieto 33 §:ssä tarkoitetun ajokortin haltijan ajokiellosta muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta ei vaadita CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetusta annettaessa siltä, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on autokoululupa, joka oikeuttaa kuljettajaopetuksen antamiseen mainittuihin luokkiin kuuluvan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi. Uudistettaessa autokoululupia tämän asetuksen voimaantultua niihin on merkittävä ajokorttiasetuksen 39 b §:n 3 momentin 3 kohdan mukaisesti ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi koulussa annetaan opetusta.

Tämän asetuksen voimaantullessa CE-, Dtai DE-luokan kuljettajaopetukseen oikeutetussa autokoulussa opetustoiminnasta vastaavana johtajana toimiva saa edelleen toimia tehtävässään tässä autokoulussa tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta koskevan vaatimuksen estämättä edellyttäen, että hän täyttää ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua moottoripyörää, linja-autoa ja CE-luokan ajoneuvoyhdistelmää koskevaa vakuutta ei vaadita uudistettaessa autokoululupaa, joka on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa. Jos opetukseen käytettävien linja-autojen tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmien määrää lisätään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, on niistä asetettava vakuus siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

Oppilaitokset, jotka ovat opetushallituksen valvonnassa ja kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä antaneet kuljettajaopetusta raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton ajo-oikeuden saamiseksi, saavat antaa kuljettajaopetusta D-, D1- ja CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa vuoden 1996 loppuun.

CE-, D- tai DE-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa ei vaadita 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun autokouluyrittäjäkurssin tai näyttökokeen suorittamista siltä, joka tämän asetuksen voimaan tullessa toimii opetustoiminnasta vastaavana opettajana kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä annettavassa CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa.

Tämän asetuksen 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden vuoden ajokokemusta ei vaadita liikenneopettajalta, joka on tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneiden kahden vuoden aikana antanut CE- tai D-luokan kuljettajaopetusta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.