429/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Laki tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70 §:n 1 ja 3 momentti ja 108 §:n 3 momentin johdantokappale ja 2, 11 ja 12 kohta,

sellaisena kuin ne ovat, 70 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (571/94), 70 §:n 3 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90) ja 108 §:n 3 momentin johdantokappale ja 2, 11 ja 12 kohta 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (989/92), sekä

lisätään 70 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 3 päivänä elokuuta 1990 ja 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä 108 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa, uusi 13 kohta seuraavasti:

70 §
Ajokorttilupa

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, joka täyttää asetuksella säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi.

Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai että hän opiskelee täällä ja opiskelu on jatkunut vähintään kuusi kuukautta.


Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei enää täytä 1―3 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

108 §
Valtuutussäännös

Toimivaltainen ministeriö voi antaa määräyksiä:


2) kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnosta;


11) auton ja perävaunun mekaanisista kytkentälaitteista;

12) ulkomaisen viranomaisen antamien pakokaasutodistusten vastavuoroisesta hyväksymisestä; sekä

13) ajoneuvon kuljettajan terveydentilalle asetettavista tarkemmista vaatimuksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

HE 21/96
LiVM 3/96
EV 47/96
Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237, 24.8.1991, s. 1

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.