419/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Laki työttömyysturvalain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 27 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä tammikuuta 1985, 27 päivänä helmikuuta 1987, 9 päivänä helmikuuta 1990 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (34/85, 226/87, 98/90 ja 1651/92), uusi 16 kohta seuraavasti:

27 §
Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläkettä kansaneläkelain 22 §:n 2 mo-mentin perusteella, hänen täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta huomioon:


16) kunnallisten luottamushenkilöiden elä-kelain (578/77) perusteella karttunut ja kunnallisten luottamushenkilöiden eläkelain kumoamisesta annetun lain (981/92) perusteella kertasuorituksena maksettava luottamushenkilöeläke.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996. Lakia sovelletaan päivärahoihin, jotka maksetaan 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 71/96
StVM 9/96
EV 58/96

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.