395/1996

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus koe-eläintoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan koe-eläintoiminnasta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1076/85) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 4 momentti, 12 §:n 4 momentti, 16―18 §, 20 § sekä 22 §:n 2 momentti, seuraavasti:

2 §

Eläinsuojelulain (247/96) 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koe-eläintoiminnan harjoittamiseen on haettava kirjallisesti lääninhallitukselta.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, osoite ja kotipaikka;

2) koe-eläintoiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi;

3) missä ja minkälaista koe-eläintoimintaa hakija aikoo harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa; sekä

4) muut lääninhallituksen vaatimat tiedot.


3 §

Lääninhallitus voi peruuttaa luvan, jos luvan saaja ei noudata eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka luvassa asetettuja ehtoja tai jos jokin 1 momentin mukaisista luvan myöntämisen edellytyksistä lakkaa eikä luvansaaja kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjaa puutetta.

4 §

Lääninhallitus pitää luetteloa koe-eläintoiminnan harjoittamiseen myöntämistään luvista.

5 §

Lääninhallituksen on tarkastettava ja hyväksyttävä koe-eläintoimintaan tarkoitetut tilat ennen niiden käyttöönottoa.

6 §

Eläinsuojelulain 31 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tieteellisessä eläinkokeessa on koe-eläimeen kohdistuvia kipuvaikutuksia aina vähennettävä kaikilla kokeen tarkoituksen kannalta mahdollisilla toimenpiteillä. Muussa eläinkokeessa ei eläimelle saa aiheuttaa kipua tai tuskaa eikä kokeesta tai koeolosuhteista saa aiheutua merkittävää häiriötä eläimen hyvinvoinnille.

7 §

Tieteellisen eläinkokeen saa suorittaa sellainen laillistettu lääkäri tai eläinlääkäri taikka sellainen tarkoitukseen soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjelman mukaisen tai muun asianomaisen ministeriön hyväksymän koe-eläimiä ja eläinten käyttöä tieteellisissä kokeissa koskevan kurssin.


9 §

Asianomainen ministeriö antaa tarkempia määräyksiä siitä, minkä luokan koe jokin toimenpide on.

12 §

Milloin lääninhallitus katsoo tieteellisen eläinkokeen suorittamisen kiistanalaiseksi, lääninhallitus voi saattaa asian asianomaisen ministeriön ratkaistavaksi.

16 §

Jos on aihetta epäillä, että koe-eläintoiminnassa ei ole noudatettu eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toiminnalle asetettuja lupaehtoja tai tieteellisen eläinkokeen hyväksyttyä koesuunnitelmaa, on lääninhallituksen toimitettava tarkastus koe-eläinlaitoksessa.

Lääninhallituksella ja asianomaisen ministeriön määräämällä eläinlääkärillä on omasta aloitteestaan oikeus olla läsnä suoritettaessa eläinkoetta sekä toimittaa koe-eläinten, niiden säilytyksen ja hoidon sekä eläinkokeita koskevien asiakirjojen tarkastuksia ja tarpeellisia tutkimuksia sekä olla läsnä koe-eläintoimikunnan kokouksessa.

17 §

Jos tarkastuksessa havaitaan 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua säännösten tai määräysten vastaista menettelyä, on lääninhallituksen kiellettävä koe-eläinlaitoksen haltijaa tai hänen edustajaansa jatkamasta tai toistamasta säännösten tai määräysten vastaista menettelyä taikka määrättävä koe-eläinlaitoksen haltija taikka hänen edustajansa määräajassa täyttämään velvollisuutensa. Jos säännöksistä tai määräyksistä poikkeaminen on kuitenkin oleellista eikä koe-eläinlaitos täytä koe-eläintoiminnan harjoittamiselle asetettuja ehtoja tai jos tarkastuksessa annettua kieltoa tai määräystä ei ole noudatettu, lääninhallitus voi määrätä eläinkokeen keskeytettäväksi välittömästi tai sallia kokeen jatkamisen vain asettamillaan ehdoilla.

18 §

Muutosta lääninhallituksen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tämän asetuksen nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

20 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö, joka voi myös yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

22 §

Asianomainen ministeriö voi hakemuksesta vapauttaa 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun kurssin suorittamisesta sellaisen laillistetun lääkärin tai eläinlääkärin taikka muun korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, jolla on riittävä kokemus tieteellisten eläinkokeiden suorittamisessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt luvat koe-eläintoiminnan harjoittamiseen ja luvat eläinkokeen suorittamiseen ovat edelleen voimassa luvassa määrätyn ajan. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämiä voimassa olevia koe-eläinlupia koskevat asiakirjat siirretään tämän asetuksen voimaan tullessa asianomaiselle lääninhallitukselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.