374/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Teletoiminta-asetus

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 32 §:n nojalla:

Telekaapeleiden sijoittaminen

1 §

Teletoimintalain (183/87) 11 §:ssä tarkoitettu reittisuunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat:

1) reittikartta, joka osoittaa telekaapeleiden ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnin;

2) rekisterikartta, johon on merkitty telekaapelireitti ja reitillä olevat kiinteistöt;

3) rakennussuunnitelma, josta käy ilmi telekaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden rakentamisaika ja rakentamistapa sekä se, miten reitti merkitään maastoon; sekä

4) kylittäin tai kaupunginosittain laadittu luettelo kiinteistöistä, joita suunnitelma koskee.

2 §

Reittisuunnitelma tulee lähettää tiedoksi teletoimintalain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetuille asianosaisille niiltä osin kuin se koskee asianosaista. Tiedoksiannon tulee sisältää tieto siitä, missä suunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävissä.

3 §

Ennen teletoimintalain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä telelaitoksen on varattava kiinteistön omistajalle tai haltijalle tilaisuus itse suorittaa työ kohtuullisessa määräajassa.

Jos telekaapelireitillä sattuneiden vikojen korjaaminen taikka vikojen syntymisen estäminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, telelaitoksella on oikeus suorittaa tarpeelliset työt sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään.

4 §

Teletoimintalain 31 §:ssä tarkoitettuja töitä ovat kaivuu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-, louhinta-, paalutus- ja kairaustyöt sekä muut niihin verrattavat maanrakennustyöt, ruoppaus ja muut siihen verrattavat vesirakennustyöt sekä metsätyöt samoin kuin muut työt, jotka saattavat vaurioittaa telekaapeleita.

Telelaitosten tulee järjestää telekaapeleiden sijaintitietopalvelu. Sijaintitiedustelun saatuaan telelaitoksen tulee selvittää, missä määrin suoritettava työ vaarantaa telekaapeleita ja antaa vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet työn suorittajalle. Tiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sijaintitietopalvelusta ja kaapelien suojelusta.

Telepäätelaitteet ja niiden hyväksyntä

5 §

Teletoimintalain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut telepäätelaitteet eivät kuulu televerkkoon. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että telepäätelaite on jatkuvasti toimintakunnossa. Epäkuntoon joutunut telepäätelaite on heti irroitettava televerkosta.

Teletoimintalain 26 a §:n 1 momentin 1 kohdassa (676/92) telepäätelaitteella ei tarkoiteta yleiseen televerkkoon ennen teletoimintalain muuttamisesta annetun lain (676/92) voimaantuloa liitettyä telepäätelaitetta.

Toimilupahakemus, teletoimintailmoitus ja jälleenmyynti

6 §

Valtioneuvostolle osoitettavaan teletoimintalain 5 §:ssä (343/96) tarkoitetun yleisen televerkon rakentamista koskevaan toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin ote tai vastaava selvitys hakijasta samoin kuin selvitys hakijayhteisön omistussuhteista, jollei liikenneministeriö erikseen toisin määrää;

2) milloin hakija on ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa kaupparekisteriin merkitty sivuliike, edellä 1 kohdassa tarkoitettu selvitys myös sivuliikkeen omistajasta;

3) selvitys toiminnan sisällöstä ja maantieteellisestä laajuudesta;

4) verkostosuunnitelma ja suunnitelma yhdysliikenteestä muiden teletoiminnan harjoittajien kanssa;

5) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta; sekä

6) arvio liiketoiminnan kehityksestä viiden vuoden kuluessa sen aloittamisesta.

7 §

Teletoimintalain 7 §:n 2 momentissa (343/96) tarkoitetussa ilmoituksessa tulee antaa liikenneministeriön määräämät tiedot.

8 §

Teletoimintalain 1 §:n 2 momentin 3 kohdan (343/96) mukaisella jälleenmyynnillä tarkoitetaan toimintaa, jossa jälleenmyyjällä ei ole oikeutta eikä tosiasiallista mahdollisuutta sulkea liittymää televerkossa tehtävällä toimenpiteellä.

Tunnistamistiedot

9 §

Teletoimintalain 29 §:n 1 momentin mukaisilla tiedoilla, jotka tekevät mahdolliseksi televiestinnän osapuolten tunnistamisen, tarkoitetaan tietoja televiestinnän osapuolten käyttämien teleliittymien numeroista tai vastaavista tunnuksista, yksittäisen televiestin kestosta ja tapahtuma-ajasta sekä niihin verrattavista seikoista.

Sille, joka on velvollinen maksamaan telelaskun, telelaitos saa luovuttaa tunnistamistietoina tilaajan teleyhteyttä varten valitseman numerosarjan siten, että vastaanottavan liittymänumeron neljää viimeistä numeroa ei ilmaista. Telelaitos voi lisäksi ilmaista:

1) liittymänumeron ensimmäisen numeron;   2) liittymänumeron kokonaan, milloin liittymässä tarjotaan palvelua, josta perittävä maksu sisältyy telelaskuun; sekä

3) kaikki liittymänumerot siten, että kahta viimeistä numeroa ei ilmaista, jos telelaskussa teleyhteyksistä veloitettu määrä on yli kaksinkertainen edellisen vastaavan laskutuskauden laskuun verrattuna.

Muiden kuin numeromuotoisten liittymien tunnuksista voidaan luovuttaa tietoja vain sen verran kuin on välttämätöntä laskun määräytymisperusteiden selvittämiseksi.

Telelaitos voi antaa telelaskun maksamiseen velvolliselle muita kuin 2 tai 3 momentin mukaisia laskun määräytymiseen liittyviä tietoja, jollei ole ilmeistä, että ne johtavat jonkun muun kuin telelaskun maksajan puhelinsalaisuuden loukkaamiseen.

10 §

Telelaitos on velvollinen pyynnöstä antamaan 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot sille, joka on velvollinen maksamaan telelaskun, jollei ole ilmeistä, että tietojen luovuttaminen johtaa jonkun muun kuin telelaskun maksajan puhelinsalaisuuden loukkaamiseen. Tätä velvollisuutta telelaitoksella ei kuitenkaan ole, jos tietojen antaminen on teknisistä syistä mahdotonta ja telelaskun määräytymiseen liittyvät perusteet voidaan selvittää luotettavasti muulla tavoin.

Liikenneministeriö antaa hankittuaan tietosuojavaltuutetun lausunnon määräykset tunnistamistietojen tallentamisesta.

Korusähkeet

11 §

Liikenneministeriö voi myöntää sähkösanomaliikennettä harjoittavalle telelaitokselle hakemuksesta luvan ottaa käyttöön sähkösanomien korulomakkeita yleishyödyllisten yhteisöjen hyväksi.

Tarkemmat määräykset

12 §

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Siirtymäsäännös

13 §

Telelaitoksen, jolla on voimassa oleva toimilupa ja joka haluaa jatkaa teletoimintalain mukaan toimilupaa tai teletoimintailmoitusta vaativaa toimintaa, on haettava teletoimintalain 5 §:ssä tarkoitettua toimilupaa tai tehtävä teletoimintalain 7 §:ssä tarkoitettu teletoimintailmoitus viimeistään 1 päivään syyskuuta 1996 mennessä.

Voimaantulo

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä syyskuuta 1992 annettu teletoiminta-asetus (868/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Ministeri
Anneli Taina

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.