373/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenneministerin esityksestä

muutetaan 5 päivänä tammikuuta 1996 annetun ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (2/96) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentti, ja

lisätään voimaantulosäännökseen uusi 8 momentti seuraavasti:


A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, joka on saatu tai jota vastaava ajokorttilupa on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, oikeuttaa kuljettamaan vain kevyttä moottoripyörää, jonka sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, ja invalidipyörää sekä niihin kytkettyjä hinattavia ajoneuvoja, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 18 vuotta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyn A-luokan ajokorttiluvan haltija saadaan ottaa tämän asetuksen voimaan tultua ajokorttilupaa luokaltaan vastaavaan kuljettajantutkintoon edellyttäen, että ajokokeessa käytettävä moottoripyörä täyttää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen A-luokan tutkinnossa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset kuitenkin siten, että moottoripyörän sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 jos luvanhaltija ei ole täyttänyt 18 vuotta. Ajokorttilupa kevyen moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi myönnetään ennen tämän asetuksen voimaantuloa luokkamerkinnällä A1, jos hakija täyttää 16 vuotta vasta tämän asetuksen tultua voimaan.

Tämän asetuksen 8 §:n 1 momenttia ei sovelleta, jos A-luokan ajo-oikeus on alkanut tai sitä vastaava ajokorttilupa on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Mainitun momentin säännöksen, jonka mukaan teholtaan rajoittamattoman moottoripyörän ajo-oikeutta koskevan luvan myöntämisestä on tehtävä merkintä ajokorttiin, voimaantulosta säädetään erikseen.


B-luokan ajo-oikeus, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, oikeuttaa vuoden 1996 loppuun saakka kuljettamaan Suomessa ajoneuvoyhdistelmää, jossa B-luokan vetoauton ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 3500 kg sen estämättä, että perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan. Tässä momentissa tarkoitetun muun kuin lyhytaikaisen B-luokan ajo-oikeuden haltijalle voidaan vuoden 1996 loppuun mennessä tehdystä hakemuksesta myöntää BE-luokan ajo-oikeutta vastaava ajokorttilupa ja luovuttaa vastaava ajokortti ilman uutta kuljettajantutkintoa ja lääkärintodistusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996 kuitenkin siten, että 8 momentti tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL n:o L 237, 24.8.1991, s. 1

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.