263/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

kumonnut maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/95) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan,

muuttanut 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 3 momentin, 12 §:n 2 momentin, 16 §:n 5 momentin ja 21 §:n 2 momentin,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti ja 21 §:n 2 momentti 19 päivänä lokakuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1184/95), sekä

lisännyt 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 19 päivänä lokakuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, uuden 2 momentin ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa valtioneuvoston päätöksessä, uuden 3 momentin seuraavasti:

4 §
Maatalouden ympäristötuen myöntämisen yleiset edellytykset

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelijä on yhtymä, kuolinpesä tai yhteisö ja jos joku yhtiömies, jäsen tai osakas on yli 65-vuotias, maatalouden ympäristötukea voidaan maksaa sillä edellytyksellä, että ainakin yksi maatilalla asuva tai maatilan hoidon kannalta sopivalla etäisyydellä siitä asuva yhtiömies, jäsen tai osakas on alle 65-vuotias.


5 §
Maatalouden ympäristötuen perustuen myöntämisen edellytykset

Maatalouden ympäristötuen perustukea voidaan vuosina 1995―1999 myöntää maa- ja puutarhataloutta harjoittavalle viljelijälle, joka sitoutuu viideksi vuodeksi siihen, että:


7) avomaan vihannes- ja koristekasviviljelyn sekä hedelmän-, marjan- ja taimitarhaviljelyn kasvinsuojelu täyttää maa- ja metsätalousministeriön määräämät ehdot; ja


Jos viljelijä ryhtyy sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koskeviin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joiden ilmeisenä tarkoituksena on kiertää maatalouden ympäristötuen myöntämiselle määrättyjä yleisiä edellytyksiä tai välttää noudattamasta maatalouden ympäristötuen perustuen myöntämiselle määrättyjä edellytyksiä, voi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai maaseutuelinkeinopiiri periä maatalouden ympäristötuen perustuen takaisin osittain tai kokonaan.

9 §
Maatalouden ympäristötuen perustuen määrä

Maatalouden ympäristötuen perustuki voidaan maksaa 1 momentissa määrätyn mukaisena edellyttäen, että viljelijän maatilalla jäljempänä mainittujen kasvien viljelyssä vuonna 1994 käytetyt lannoitemäärät ovat ylittäneet 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut maatalouden ympäristötuen perustuen mukaiset peruslannoitustasot. Viljelijän on sitouduttava esittämään tarvittaessa maaja metsätalousministeriön erikseen määräämät selvitykset vuonna 1994 maatilalla käytetyistä kyseisistä lannoitemääristä. Jos viljelijä ei anna kyseistä sitoumusta, maatalouden ympäristötuen perustuki maksetaan 1 momentin 1 ja 2 kohdan osalta seuraavasti:

1) viljakasvien, herneen, öljykasvien ja tärkkelysperunan osalta A-alueella 947 markkaa, B-alueella 537 markkaa, C1-alueella 360 markkaa ja C2―C4-alueilla 227 markkaa; ja

2) nurmen ja muiden peltoviljelykasvien osalta A-alueella 1 554 markkaa sekä B- ja C-alueilla 765 markkaa.

11 §
Sopimuksen tekeminen

Sellaisen viljelijän kanssa, joka on luopunut tässä päätöksessä tarkoitetusta erityistukea koskevasta sopimuksesta tai jonka sopimuksen maaseutuelinkeinopiiri on purkanut, maaseutuelinkeinopiiri voi tehdä samaa erityistukea koskevan sopimuksen aikaisintaan sen hakuajan jälkeen, joka seuraa kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimuksesta on luovuttu tai sopimus on purettu.

12 §
Sopimuskausi

Valtion talousarviossa vahvistetaan 1 momentissa tarkoitettuihin viideksi ja 20 vuodeksi tehtäviin sopimuksiin käytettävä vuotuinen enimmäismäärä. Maa- ja metsätalousministeriö jakaa tarvittaessa maatalouden ympäristötuen erityistukia koskevien sopimusten tekoon käytettävissä olevat varatmaaseutuelinkeinopiirien kesken. Maa- jametsätalousministeriö voi tarvittaessa määrätä myös ne perusteet, joiden mukaan maaseutuelinkeinopiirit voivat tehdä maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevia sopimuksia.

16 §
Suunnitelmiin perustuvat sopimukset

Edellä 1―4 momentissa tarkoitettujen sopimusten on perustuttava maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun asetuksen (1259/95) 10 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan.

21 §
Maatalouden ympäristötuen erityistuen määrä

Viljelijälle voidaan kuitenkin maksaa samanaikaisesti samaa monivuotisen puutarhakasvin viljelyalaa koskevasta sitoumuksesta ja alaa koskevista sopimuksista yhteensä peltohehtaarilta enintään 4 914 markkaa. Jos viljelijälle maksetaan sopimusten lisäksi muiden kuin monivuotisten puutarhakasvien maatalouden ympäristötuen perustukea, saa korvaus olla yhteensä peltohehtaarilta enintään 2 457 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.