251/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 16 ja 46 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/91) 16 §:n 1 momentti ja 46 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa (94/96), ja

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 12 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti, seuraavasti:

16 §
Siirtymäajan tuki

Myönnettäessä tukea sika-, muna- ja siipikarjatalouden investointeihin pidetään tuotannonaloittaisena kokonaistuotantokapasiteettina siirtymäkauden alkaessa 1 päivänä tammikuuta 1995 sika-, muna- ja siipikarjatalousyritysten yhteenlaskettua eläinpaikkamäärää kullakin tuotannonalalla. Perusteena ovat tällöin 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleet kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain (1305/90) nojalla myönnetyt kotieläinluvat tai mainitun lain mukaiset oikeudet pitää kotieläimiä. Tukea voidaan myöntää rakenneasetuksen 5 ja 9 artiklassa tarkoitetuille tiloille. Tukea ei kuitenkaan saa myöntää häkkikanaloiden investointeihin.


Jos tuotantokapasiteetti jonkin tuotannonalan osalta ylittää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun määrän, siirtymäajan tukea ei enää kyseisellä tuotannonalalla saa myöntää.Maa- ja metsätalousministeriön on seurattava tuotantokapasiteetin kokonaismäärää puolivuosittain kerättävillä tiedoilla sekä vahvistettava päätöksellään mahdollinen enimmäistuotantokapasiteetin ylittyminen.

46 §
Valtionlainan takaisin periminen ja koron suorittaminen

Valtionlainan korot ja lyhennykset erääntyvät maksettaviksi kunkin huhti- ja lokakuun viimeisenä päivänä. Lainan ensimmäinen lyhennysmaksu tulee maksaa sinä eräpäivänä, joka vuoden kuluttua ensiksi seuraa lainan tai sen ensimmäisen erän nostamista. Asuntolainan ja rakennustyöhön myönnetyn investointilainan ensimmäinen lyhennysmaksu peritään kuitenkin viimeistään sinä eräpäivänä, joka kahden vuoden kuluttua ensiksi seuraa lainan tai sen ensimmäisen erän nostamista.Tämä asetus tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.