248/1996

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Rekisterihallintoasetus

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun rekisterihallintolain (166/96) 4 §:n nojalla:

1 §
Rekisterihallinnon viranomaiset

Väestörekisterikeskus toimii sen ministeriön alaisena, jonka toimialaan kuuluu väestökirjanpito, jäljempänä ministeriö.

Maistraatit ovat lääninhallituksen alaisia rekisterihallinnon paikallisviranomaisia, jotka toimivat kihlakunnanvirastojen yksikköinä tai erillisinä virastoina.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus.

2 §
Maistraatit ja niiden toimialueet

Ministeriö määrää lääninhallitusta kuultuaan, missä kihlakunnissa on maistraatti, sekä maistraattien toimialueet.

Lääninhallitus määrää maistraatin nimen ja sijaintipaikan sekä maistraatin palveluyksiköt.

Kaikissa kihlakunnissa on oltava saatavilla rekisterihallinnon peruspalveluja siten kuin lääninhallitus tarkemmin määrää.

3 §
Väestörekisterikeskuksen tehtävät

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on kehittää väestökirjanpidon menetelmiä, ohjata väestökirjanpidon paikallisviranomaisia sekä suorittaa muut sille säädetyt väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät. Väestörekisterikeskuksella on lisäksi muita rekisterinpitotehtäviä sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

4 §
Maistraatin tehtävät

Maistraatin tehtävänä on vastata toimialueensa väestötiedoista ja hoitaa muita sille kuuluvia väestökirjanpitotehtäviä sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

Maistraatti toimii kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisena sekähoitaa yleishallinto- ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

Maistraatin virkamiehellä voi olla vihkimisviranomaiselle, julkiselle notaarille sekä julkiselle kaupanvahvistajalle kuuluvia tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

5 §
Rekisterihallinnon yhteistyöryhmä

Rekisterihallinnon laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjausta ja seurantaa sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevia asioita käsitellään rekisterihallinnon yhteistyöryhmässä, jonka ministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina ministeriö, väestörekisterikeskus, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, lääninhallitukset, maistraatit sekä rekisterihallinnon keskeisimmät yhteistyötahot.

6 §
Tulosohjaus

Ministeriö asettaa rekisterihallinnon yleiset tavoitteet ja toimintalinjat.

Ministeriö hyväksyy väestörekisterikeskuksen ehdotuksesta viraston tulostavoitteet.

Lääninhallitus hyväksyy maistraatin ehdotuksesta sen tulostavoitteet rekisterihallinnon yleisten tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella kuultuaan väestörekisterikeskusta ja patentti- ja rekisterihallitusta.

7 §
Määrärahat

Ministeriö osoittaa määrärahan väestörekisterikeskukselle sen toimintaa varten sekä määrärahat lääninhallituksille jaettaviksi maistraateille rekisterihallinnon toimintoja varten.

Kihlakunnanviraston yleishallintotehtäviä, yhteistä hallintoa ja yhteisiä palveluja sekä viraston kehittämistä varten osoitettavasta määrärahasta säädetään erikseen.

8 §
Rekisterihallinnon organisaatio

Väestörekisterikeskusta johtaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa ylijohtaja. Virastossa on tulosyksiköitä, joista määrätään työjärjestyksessä.

Maistraattia johtaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa maistraatin päällikkönä toimiva henkikirjoittaja. Maistraatissa voi olla tulosyksiköitä siten kuin sen työjärjestyksessä määrätään.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Väestörekisterikeskuksessa asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies, jolle on annettu työjärjestyksessä päätösvalta. Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Maistraatin toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaisee maistraatin päällikkönä toimiva henkikirjoittaja tai muu virkamies, jolle on annettu maistraatin työjärjestyksessä päätösvalta.

Maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan ollessa estynyt hänen sijaisenaantoimii työjärjestyksessä määrätty maistraatinvirkamies. Maistraatin esityksestä lääninhallitus voi kuitenkin määrätä sijaiseksi läänin toisen maistraatin henkikirjoittajan tai muun virkamiehen tämän suostumuksella.

10 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rekisterihallinnon virkoihin on:

1) väestörekisterikeskuksen ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävien edellyttämä johtamistaito ja perehtyneisyys toimialaan;

2) henkikirjoittajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan; sekä

3) muilla virkamiehillä koulutus, joka on edellytyksenä tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Julkisen notaarin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

11 §
Virkojen täyttö

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan nimittää lääninhallitus. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.

Kihlakunnanviraston yhteisen henkilöstön ottamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

12 §
Eräistä maistraatin henkilöstöasioista päättäminen

Maistraatin virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta ja sivutoimiluvasta, virkamiehelle annettavasta varoituksesta, virkamiehen lomauttamisesta, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, irtisanomisesta valtion virkamieslain (750/94) 27 §:n nojalla sekä virkasuhteesta johtuvaa taloudellistaetuutta ja kustannusten korvausta koskevasta asiasta päättää nimittävä viranomainen. Nimittämisestä virkamieheksi valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan.

13 §
Työjärjestys

Väestörekisterikeskuksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Maistraatin työjärjestyksen vahvistaa maistraatin päällikkönä toimiva henkikirjoittaja.

14 §
Virkasyyte

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita virkamiehiä asianomaisessa käräjäoikeudessa.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt erivapaudet kelpoisuusvaatimuksista koskevat myös tässä asetuksessa tarkoitettuja rekisterihallinnon virkoja.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan asetetun väestökirja-asiain neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 1997 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät rekisteritoimistossa vireillä olevat asiat asianomaiselle maistraatille ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.