229/1996

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/94) 3 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta, näistä 2 momentin 1 kohta sellaisena kuin se on 24 päivänä helmikuuta 1995 annetussa asetuksessa (237/95), seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, lääninoikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, turvapaikkalautakunnan, konkurssiasiamiehen toimiston,onnettomuustutkintakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto;


3) sisäasiainministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat kahden tai useamman läänin paikallispoliisia, paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön tai kahden tai useamman poliisin valtakunnallisen yksikön taikka eri läänien rekisteritoimistojen tai eri läänien paikallispoliisin välisiä virkajärjestelyjä;Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.