212/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vesiviljelyrekisteristä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/94) 2 ja 10 §:n sekä 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 12 §:n nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu pykälä on muutettuna 21 päivänä elokuuta 1992 ja 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetuilla laeilla (809/92 ja 424/94), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Vesiviljelyä harjoittavista laitoksista pidetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/94) 4 §:ssä tarkoitettua vesiviljelyrekisteriä sen mukaan, kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Määritelmä

Vesiviljelylaitoksella tarkoitetaan laitosta, jossa harjoitetaan kalan tai ravun pitämistä tai kasvatusta verkkokassissa, betoni-, maatai muussa altaassa, luonnonravinto-, onkitai rapulammikossa tai muussa vastaavassa kasvattamossa, taikka jossa harjoitetaan mädin haudontaa.

Tässä päätöksessä tarkoitettuna vesiviljelylaitoksena ei pidetä 1 momentissa tarkoitettua laitosta, jossa pidetään tai kasvatetaan ainoastaan trooppisia akvaariokaloja tai -rapuja tai haudotaan niiden mätiä.

3 §
Vesiviljelyrekisteri

Vesiviljelyrekisteriin merkitään vesiviljelylaitoksen ja sen kunkin erillisen toimipaikan osalta seuraavat tiedot:

1) vesiviljelylaitoksen nimi, kotipaikka ja osoite sekä puhelinnumero ja muut yhteystiedot;

2) vesiviljelylaitoksen omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero;

3) vesiviljelylaitoksen toimipaikkojen sijainti eli vesistöalue ja sijainti vesistöalueella tarvittaessa paikkakoordinaatein ilmaistuna ja toimipaikkojen osoite sekä toimipaikkojen puhelinnumerot ja muut yhteystiedot;

4) vastuuhenkilöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot; sekä

5) viljeltävät kala- ja rapulajit sekä muut vesiviljelytuotteet eriteltyinä lajeittain ja toimipaikoittain.

Vesiviljelyrekisteriin voidaan 1 momentissa mainitun lisäksi merkitä tietoja, jotka ovat kala- ja raputautien leviämisen estämisen, kalaveden hoidon, kansainvälisten velvoitteiden täyttämisen, vesiviljelyalan kehittämisen ja tilastojen laatimisen kannalta tarpeellisia.

4 §
Rekisterinpitäjä

Maaseutuelinkeinopiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1532/92) 4 §:ssä mainitut maaseutuelinkeinopiirit pitävät tässä päätöksessä tarkoitettuja rekistereitä yhtenäisen järjestelmän mukaisesti. Rekisterit on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

5 §
Ilmoitusvelvollisuus

Vesiviljelyn harjoittaja on velvollinen ilmoittamaan toimipaikoittain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sen maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueelle, jonka alueella vesiviljelyä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä kymmenen päivän kuluessa vesiviljelyn aloittamisesta, aikaisemmin annettujen tietojen muuttumisesta tai vesiviljelytoiminnan lopettamisesta.

6 §
Luettelo

Vesiviljelyn harjoittajan on toimipaikoittain pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa vesiviljelytoimintaa varten vastaanottamistaan ja luovuttamistaan elävien kalojen, rapujen, mädin ja maidin määristä lajeittain samoin kuin laitoksella olevien mainittujen vesiviljelytuotteiden kokonaismääristä ja vesiviljelyssä havaitusta kuolleisuudesta. Luettelo on säilytettävä neljä vuotta.

Luetteloon on kunkin vastaanotetun tai luovutetun erän osalta merkittävä seuraavat tiedot:

1) keneltä ja mistä erä on hankittu sekä kenelle ja minne erä on toimitettu;

2) erän suuruus, joka määritellään maidin ja mädin osalta litroina ja muiden elävien vesiviljelytuotteiden osalta lukumäärän tai painon mukaan;

3) ajankohta, jolloin erä on hankittu tai luovutettu;

4) erän kuljetustapa; sekä

5) vesiviljelyn aikana havaittu kuolleisuus.

Vesiviljelyn harjoittaja ei ole velvollinen pitämään luetteloa luovutetuista eristä, mikäli hän myy ainoastaan mätiä tai eläviä rapuja suoraan elintarvikkeena käytettäväksi.

7 §
Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuelinkeinopiirin määräämällä henkilöllä sekä eläintautilain 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkärillä on oikeus tarkastaa vesiviljelyn harjoittajan pitämä 6 §:n mukainen luettelo sekä tehdä muita tämän päätöksen noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia.

8 §
Vesiviljelyrekisterin käyttö

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä eläintautilain mukaisia tarkastuksia suorittavilla eläinlääkäreillä on oikeus käyttää vesiviljelyrekisteriä valvonnassa ja muissa virkatehtävissään. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on oikeus käyttää vesiviljelyrekisteriä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.

9 §
Rekisterin julkisuus

Tässä päätöksessä tarkoitettuun rekisteriin sovelletaan, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/51) ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 säädetään.

10  §
Ahvenanmaa

Tässä päätöksessä tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 30 §:n 8 kohdassa.

11 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa vesiviljelyn aloittaneen vesiviljelyn harjoittajan on tehtävä 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja aloitettava 6 §:ssä tarkoitetun luettelon pitäminen kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

1) Neuvoston direktiivi N:o 93/53/ETY; EYVL N:o L 174, 19.7.1993 s. 23.
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993 s. 1.
3) Neuvoston asetus (EY) N:o 3362/94; EYVL N:o L 363, 31.12.1994 s. 1.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.