208/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1989 valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/89) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 7 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (351/93), 2 §:n 3 momentti 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1194/93) ja 7 § muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1993 ja 17 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1993 ja 17 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §

Asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitettuja valtion talousarvion ulkopuolisia varoja käytetään lainojen myöntämiseen ja muuhun asuntorahoituksen tukemiseen siten kuin siitä erikseen säädetään tai valtion talousarviossa määrätään.


2 §

Asuntorahastolle voidaan ottaa lainaa eduskunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä myöntämien lainanottovaltuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

Asuntorahasto voi eduskunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä myöntämien valtuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää siirtää asunto- ja aravalainasaataviaan tätä tarkoitusta palvelevalle kotimaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle (erityisyhteisö) tai sen määräämälle, jolle samalla siirtyy oikeus käyttää asunto- tai aravalai  nan vakuus saatavan perimiseen (aravalainojen arvopaperistaminen). Rahasto voi arvopaperistamisen yhteydessä sitoutua maksamaan erityisyhteisölle tai sen määräämälle asunto- ja aravalainojen koron ja sijoittajille maksettavan koron välisen erotuksen. Rahastolla on myös oikeus vaihtaa erityisyhteisölle tai sen määräämälle siirrettyjä saatavia toisiin vastaaviin saataviin. Niiden asunto- ja aravalainojen arvopaperistamiseen, joissa kunta on alkuperäinen velkoja, tarvitaan kunnan suostumus siten kuin aravalaissa (1189/93) säädetään.


Valtio maksaa vuotuista korkoa asuntorahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoille valtion sijoituksista keskimäärin saatavan tuoton perusteella siten kuin valtion talousarviossa tarkemmin määrätään. Korkoa ei kuitenkaan makseta talousarviossa asuntorahastoon siirretylle määrärahalle. Korko tuloutetaan rahastoon vuosittain jälkikäteen helmikuun loppuun mennessä.

7 §

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä on:

1) vahvistettava niiden lainojen enimmäismäärä, jotka myönnetään tai joihin maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/82) mukaisia lainoja lukuun ottamatta;

2) vahvistettava niiden asuntolainoihin liittyvien valtiontakausten enimmäismäärä, joista aiheutuvat korvaukset maksetaan asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista;

3) vahvistettava asuntorahastolle otettavien lainojen, arvopaperistettavien lainojen, ostettavien arvopapereiden ja lisävakuuksien enimmäismäärät;

4) päätettävä mahdollisesta siirrosta asuntorahastoon tai rahastosta valtion talousarvioon; sekä

5) päätettävä asuntorahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoille maksettavasta korosta.

Valtion talousarviossa rahastoon siirrettävä määräraha on mitoitettava siten, että sen yhdessä 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten lainanotto- ja arvopaperistamisvaltuuksien nojalla hankittavien varojen ja rahastolla vuoden alussa olevien aiemmilta vuosilta kertyneiden sekä asianomaisena varainhoitovuonna kertyvien rahavarojen kanssa arvioidaan riittävän rahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista suoritettaviksi säädettyihin tai määrättyihin maksuihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 8/96
YmVM 1/96
PeVM 5/96
EV 27/96

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.