166/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Rekisterihallintolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rekisterihallinnolle kuuluu rekisterinpitotehtäviä ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

2 §

Väestökirjanpidon keskusviranomaisena on väestörekisterikeskus. Muista väestörekisterikeskuksen tehtävistä säädetään erikseen.

3 §

Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina, sen mukaan kuin erikseen säädetään, ovat maistraatit, jotka toimivat kihlakunnanvirastoissa tai erillisinä virastoina. Asianomaisen ministeriön päätöksellä maistraatti voi hoitaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä myös läänin toisessa kihlakunnassa.

Ahvenanmaan maakunnassa tässä laissa tarkoitetun rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tai muun kirkollisen väestörekisterinpitäjän suorittamasta väestörekisterin pitämisestä säädetään erikseen.

Ministeriön on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava lääninhallitusta.

4 §

Tarkempia säännöksiä väestörekisterikeskuksen ja maistraatin organisaatiosta jatehtävistä sekä maistraatin tehtävien järjestämisestä valtion paikallishallinnossa annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki (76/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §

Jos laissa, asetuksessa tai päätöksessä viitataan tällä lailla kumotun väestökirjahallinnosta annetun lain säännökseen, sovelletaan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen vastaavaa säännöstä. Mitä laissa, asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään rekisteritoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua maistraatteja ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitusta.

Rekisteritoimistojen henkilöstö siirtyy ja virat siirretään tämän lain voimaan tullessa kihlakunnanvirastoihin ja maistraatteihin. Ahvenanmaan kihlakunnan rekisteritoimiston henkilöstö siirtyy ja virat siirretään kuitenkin Ahvenanmaan lääninhallitukseen. Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta.

Lääninhallitus päättää 2 momentissa tarkoitetuista virkojen siirroista sekä määrää maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan.

HE 97/95
HaVM 14/95
EV 5/96

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.