154/1996

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/95) 13 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään maidontuottajille Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/95) mukaisesti vahvistettujen meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä ja yhdistämisestä. Suoramyynnin viitemäärien siirtämisestä ja yhdistämisestä sekätuottajien oikeudesta palata tuotantoon ja saada erityinen viitemäärä määrätään erikseen.

2 §
Maatilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisen vaikutus viitemäärään

Jos maatilan omistus- tai hallintaoikeus viitemäärän vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan tilalla maidontuotantoa, siirretään viitemäärä hakemuksesta uuden omistajan tai haltijan viitemääräksi.

3 §
Kuolin- tai konkurssipesän viitemäärä

Maidontuottajan kuolin- ja konkurssipesän viitemääränä pidetään kyseiselle tuottajalle vahvistettua viitemäärää kahden vuoden ajan kuolemasta tai konkurssin alkamisestalukien. Mainitun ajan jälkeen viitemäärään sovelletaan, mitä 2 §:ssä määrätään viitemäärän siirtämisestä hakemuksesta.

4 §
Maidontuotannon siirtäminen toiselle tilalle

Jos maidontuottaja muussa kuin 2 tai 3 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa siirtyy harjoittamaan maidontuotantoa omistamallaan tai hallitsemallaan muulla maatilalla kuin sillä, jota hänelle vahvistettu viitemäärä koskee, viitemäärä voidaan hakemuksesta siirtää kyseiselle maatilalle.

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalaan liittyen

Jos maidontuottaja, jolla on ennestään viitemäärä, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi enintään 30 kilometrin etäisyydeltä talouskeskuksesta maatilan tai yli puolet maatilan pelloista, ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä yhdistetään ostajan tai vuokralle ottajan viitemäärään. Aviopuolisoiden sekä vanhempien ja lasten viitemäärät yhdistetään kuitenkin etäisyydestä riippumatta.

Mitä 1 momentissa määrätään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet maatilan tai yli puolet maatilan pelloista. Viitemäärä yhdistetään tällöin tuottajien viitemääriin heidän sopimuksensa mukaisesti.

Jos kysymyksessä on tilan tai sen peltojen vuokraus, viitemäärien yhdistäminen jatkuu sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy.

6 §
Tuotantorengas

Kahden tai useamman tuottajan muodostaman tuotantorenkaan osalta edellytyksenä viitemäärien yhdistämiselle on,

1) että tuotantorengas muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden;

2) että hakijat esittävät tuotantorenkaan perustamissopimuksen sääntöineen; ja

3) että tuotantorenkaan jokainen osakas asettaa tuotantorenkaan käyttöön yhden hehtaarin peltoa kutakin tuotantorenkaan käyttöön perustamissopimuksessa asettamansa viitemäärän 12 000:ta litraa kohti.

Osakkaan erotessa tuotantorenkaasta vahvistetaan hänelle hakemuksesta viitemääräksi hänen aikaisempi viitemääränsä ja tuotantorenkaan viitemäärää alennetaan vastaavasti. Vahvistetut viitemäärät tulevat voimaanseuraavan tuotantojakson alusta.

7 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Tilan viitemäärä tai osa siitä voidaan tuottajien keskinäisen sopimuksen perusteella pysyvästi siirtää saman maaseutuelinkeinopiirin alueella toiselle maatilalle. Puolet luovuttavan tilan viitemäärästä tai luovutetusta viitemäärän osasta yhdistetään luovutuksen saajan viitemäärään ja puolet siirretään kansalliseen varantoon.

8 §
Viitemäärän vuokraaminen

Tilan viitemäärä tai osa siitä voidaan tuottajien keskinäisen sopimuksen perusteella väliaikaisesti asianomaisen tuotantojakson loppuun saakka siirtää saman maaseutuelinkeinopiirin alueella toiselle maatilalle. Kulumassa olevalle tuotantojaksolle voidaan kuitenkin yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa. Viitemäärä tai sen osa voidaan vuokrata vain kaksi kertaa peräkkäin

9 §
Toimivaltainen viranomainen

Maaseutuelinkeinopiiri yhdistää ja siirtää viitemäärät. Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan 5―8 pykälien perusteella koskemaan kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava asianomaiselle maaseutuelinkeinopiirille viimeistään tuotantojakson päättymistä edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

10 §
Kansallinen varanto

Vahvistettujen viitemäärien korottamista ja uusien viitemäärien myöntämistä varten on maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima kansallinen varanto.

Tuottajalla, jonka viitemäärä on tuotannon keskeyttämisen johdosta siirretty varantoon, on tuotannon lopettamisesta lukien kolme vuotta aikaa aloittaa maidontuotanto uudelleen.

Ministeriö jakaa varantoon kertyneitä viitemääriä maaseutuelinkeinopiireille erikseen määräämillään perusteilla edelleen jaettavaksi.

11 §
Peltoala

Viitemäärä on tila- ja tuottajakohtainen. Kun viitemääriä 4―8 §:n mukaisesti yhdistetään ja siirretään, edellytyksenä on, että tuottajalla päätöksen jälkeen on hallinnassaan peltoa vähintään 1 hehtaari kutakin viitemäärän 12 000:ta litraa kohti.

12 §
Tasaus

Tuottajien viitemäärien ylitykset ja alitukset tasataan kansallisella tasolla viitemäärien ylitysten suhteessa. Lisämaksua peritään maidon ostajilta vain se määrä, joka tarvitaan lisämaksun maksamiseen Euroopan yhteisöjen komissiolle.

13 §
Toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaan maakunnassa

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

14 §
Muutoksenhaku

Maaseutuelinkeinopiirin tämän päätöksen perusteella tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslaitakuntaan 30 päivän kuluessa päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen tässä päätöksessä tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä valitetaan valituslautakuntaan.

15 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2000. Päätöksen 8 §:ää sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran 1 päivänä huhtikuuta 1997 alkavalla tuotantojaksolla.

Tällä päätöksellä kumotaan meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 11 päivänä huhtikuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (533/95).

16 §
Siirtymämääräykset

Huhtikuun 1 päivänä 1995 tai sen jälkeen mutta ennen viitemäärien vahvistamista tapahtuneisiin tuotantokiintiöiden luovutuksiin ja vuokrauksiin sovelletaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) säännöksiä tuotantokiintiöiden yhdistämisestä.

Kotieläintuotannon ohjaamisesta vuonna 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (87/94) nojalla myönnetyn tuotantosuunnan vaihtamisluvan perusteella vahvistettua viitemäärää tai sen osaa ei saa luovuttaa eikä vuokrata ennen kuin on kulunut vähintään kolme vuotta viitemäärän vahvistamisesta. Edellä mainitun päätöksen mukainen viitemäärä myönnetään kansallisesta varannosta, jos tuottajalle ei vielä ole tuotantosuunnan vaihtamisluvan perusteella myönnetty viitemäärää tai tuotantokiintiötä.

Maaseutuelinkeinopiiri voi peruuttaa tuotantosuunnan vaihtamisluvan perusteella myönnetyn viitemäärän kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, jos tuottaja rikkoo luvan ehtoja.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.