135/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeet eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismääristä elintarvikkeissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla antanut seuraavat yleiset ohjeet:

1 §
Soveltamisala

Nämä ohjeet koskevat eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismääriä ja esiintymistä elintarvikkeissa.

2 §
Määritelmä

Näitä ohjeita sovellettaessa biologisiksi epäpuhtauksiksi katsotaan hyönteiset, punkit ja muut eläimet sekä niiden osat ja jätökset, likaantuneet ja pilaantuneet tuoteyksilöt sekä sellaiset tuoteyksilöt, joissa on syömäjälkiä.

Biologisten epäpuhtauksien enimmäismäärät ja esiintyminen elintarvikkeessa
3 §

Biologisten epäpuhtauksien enimmäismääristä elintarvikkeessa on ohjeita jäljempänä 4 ja 5 §:ssä sekä tämän päätöksen liitteessä.

4 §

Elintarvikkeessa ei saa olla eläviä, elintarviketta vioittavia ja siinä lisääntyviä hyönteisiä tai punkkeja.

Mitä 1 momentissa on sanottu ei koske kuivatuissa siemenissä esiintyviä punkkeja, jos niiden määrä on alle 50 kpl/kg, eikä tuoreissa kasvikunnan tuotteissa vähäisessä määrin esiintyviä selkärangattomia eläimiä, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua elintarviketta ei ole pidettävä ihmisravinnoksi sopimattomana, jos elävät hyönteiset ja punkit tapetaan lämpötilaa laskemalla tai nostamalla taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla ja jos käsitelty tarvike tämän jälkeen täyttää sille elintarvikelain (361/95) 27 §:ssä asetetut vaatimukset.

5 §

Elintarvikkeessa ei saa olla karvoja, ulosteita, eritteitä, muita kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja eläviä hyönteisiä, kuolleita hyönteisiä tai niiden kehitysasteita, muita selkärangattomia eläimiä tai niiden osia eikä eläinten vioittamia tai muutoin turmeltuneita taikka likaantuneita tuoteyksilöitä enemmän kuin liitteenä olevassa luettelossa on mainittu.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei sovelleta, jos elintarvike voidaan viranomaisvalvonnassa sallia luovutettavaksi elintarvikelain 27 §:ssä säädetyin edellytyksin.

6 §
Tarkempien määräysten ja poikkeuksien antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita ja yleisestisovellettavia poikkeuksia näiden ohjeiden soveltamisesta sekä ohjeita epäpuhtauksien määrittämisessä käytettävistä tutkimusmenetelmistä, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

7 §
Voimaantulo

Nämä ohjeet tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liite: KTM:n ohjeet eräiden biologista alkuperää olevien vieraiden aineiden enimmäismääriä elintarvikkeissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.