130/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

Tämän päätöksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä taikka 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän päätöksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset;

5) selvitykset ja tutkimukset; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

5 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.

Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 1996. Tällä päätöksellä kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1994 annettu samanniminen päätös (1387/94).

Sellaisesta 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Maksutaulukko

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Mk
1) oppilaitosten perustamis-, yhdistämis- ja ylläpitämisluvat 5 000,-
2) oppilaitoksen ylläpitämisluvan sekä koulutustehtävän, sijaintipaikan, nimen ja opetuskielen muuttaminen 1 500,-
3) oppilaitoksen ylläpitämisoikeuden luovuttaminen 5 000,-
4) oppilaitoksen toimintamuodon muuttaminen 2 000,-
5) oppilaitoksen työohjelman tai ohjesäännön vahvistaminen 3 000,-
6) oppilaitoksen työohjelman tai ohjesäännön muuttaminen 2 000,-
7) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetun maksun suorittamisesta, jos päätös koskee yksittäistä henkilöä 500,-
8) luvan myöntäminen muille kuin tekijänoikeusasetuksen 1 ja 7 §:n 1 momenteissa mainituille kirjastoille ja arkistoille kappaleiden valmistamiseen tekijän suostumuksetta kirjallisesta tai taiteellisesta teoksesta tai valokuvasta 500,-
9) lupa video-ohjelmien levittämiseen tai elokuvien esittämiseen ilman ennakkotarkastusta 800,-
10) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 1 000,-
11) päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 1 000,-
12) päätös Euroopan talousalueen valtion kansalaisen tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 1 000,-
13) ylioppilaskuntien sääntöjen vahvistamista koskeva päätös 1 000,-
14) ylioppilaskuntien maksuja koskeva suostumus 800,-
15) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta 500,-
16) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen 1 000,-
17) lupa yksityisen hautausmaan ja hautasijan sekä ruumiinpolttolaitoksen perustamiseen 1 500,-
18) lupa järjestää peruskoulussa ministeriön määräämin perustein enintään yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät ole oppivelvollisia 1 500,-
19) lupa poiketa yläasteen piirin muodostamisessa ja ylläpitämisessä peruskouluasetuksessa mainituista ehdoista 1 500,-
20) kelpoisuustodistuksen antaminen pohjoismaisen tutkinnon suorittaneelle opettajalle 800,-
21) lupa lukiolle opetussuunnitelmaan perustuvasta erityisestä tehtävästä, laskennallisen tuntimäärän korotus sekä oikeus poiketa opetussuunnitelmaa ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä 5 000,-
22) lupa aikuislukiolle toimia sivistystarpeen vaatiessa sijaintikuntansa ulkopuolella 1 500,-
23) lupa aikuislukiolle poiketa erityisen koulutustehtävän vaatiessa aikuislukiolain ja sen nojalla annetun asetuksen hallintaa, työaikaa, opetusta ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä 1 500,-
24) lupa siihen, että yksityiseen lukioon voi erityisestä syystä kuulua peruskoulua vastaavia luokkia 3 000,-
25) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa 500,-
26) lupa vieraskieliselle peruskouluun tai lukioon verrattavalle koululle antaa sellaisia todistuksia, jotka tuottavat samat oikeudet kuin peruskoulun ja lukion antamat todistukset 800,-
27) poikkeuslupa vieraskielisen yksityisen koulun opettajalle vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetussa asetuksessa mainituista ehdoista 500,-
28) lupa ammatilliselle oppilaitokselle saada järjestää toiseen oppilaitosmuotoon kuuluvaa koulutusta 1 500,-
29) lupa ammatilliselle oppilaitokselle antaa ammatillisen peruskoulutuksen ohella talouskouluopetusta 1 500,-
30) lupa opettajankoulutusosaston perustamiseen ammatilliseen oppilaitokseen 2 000,-
31) lupa periä oppilasmaksuja 800,-
32) lupa peruskoulun ja lukion todistuksenanto-oikeuteen kansanopistolle sekä lupa peruskoulun todistuksenanto-oikeuteen kansalaisopistolle 1 000,-
33) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, ellei siitä ole suoritettava leimaveroa 1 000,-
34) lupa peruskoulua korvaavan koulun ylläpitäjälle laatia oma, peruskoulun opetussuunnitelmasta poikkeava opetussuunnitelma 5 000,-
35) ammattikorkeakoulun toimiluvan muuttaminen 3 000,-
36) ammattikorkeakoulun kokeiluluvan muuttaminen 1 500,-
37) ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen 3 000,-
38) lupa salassa pidettävän asiakirjan ilmaisemiseen 500,-

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.