126/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/94)9 §:n 3 momentti, 22 §:n 2 momentti ja 25 §:n 3 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

9 §

Ennen 1 ja 2 momentissa säädetyn seuraamuksen määräämistä on kokelaalle ilmoitettava, mistä teosta häntä epäillään, todistajan läsnä ollessa kuultava kokelasta sekä hankittava tarpeellinen muu selvitys. Rehtorilla on oikeus tarvittaessa saada viranomaisilta virka-apua asian selvittämiseksi. Saadun selvityksen perusteella rehtorin tulee harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja päättää, onko kokelas syyllistynyt 1 tai 2 momentissa mainittuun tekoon.

Rehtorin tulee viipymättä antaa rikkomusta koskeva päätöksensä myös lautakunnalle tiedoksi. Päätöksen saatua lainvoiman rehtorin tulee niin ikään ilmoittaa siitä lautakunnalle.

22 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tutkinnon sekä Eurooppa-koulujen eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa samatoikeudet kuin tämän asetuksen mukaisen tutkinnon suorittaminen.

25 §

Päätökseen, jolla rehtori on katsonut kokelaan syyllistyneen 9 §:ssä tarkoitettuun tekoon, saa hakea valittamalla muutosta lääninoikeudelta. Päätökseen, jolla rehtori on evännyt kokelaalta osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon kuuluviin kokeisiin, saa hakea valittamalla muutosta lääninhallitukselta. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen tulee ilmoittaa päätöksestään lautakunnalle. Lääninoikeuden ja lääninhallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.