115/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95)7 §:n 10 kohta sekä

muutetaan 16 §:n 1 momentin 16 kohta ja 2 momentti sekä 24 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


16) onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85) tarkoitettu onnettomuuksien tutkinta;


Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

lääninoikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

vesiylioikeus

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vesioikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

kaupunginviskaalinvirastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kaupunginvoudinvirastot

Helsingin ulosottovirasto

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

turvapaikkalautakunta

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti

saamelaiskäräjät.

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tapaturmavirasto

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

ulkomaalaisvaltuutettu ja ulkomaalaisvaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Alko-Yhtiöt Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.