104/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/80) 1 §:n 3 momentti, 7 §:n 2 momentin 7 kohta, 8 §:n 1 momentti, 17 a §:n 1 momentti, 17 c §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentin 5 kohta, 38 §:n 1 momentti ja 2 momentin 5 kohta ja 45 §, sellaisina kuin niistä ovat 17 a §:n 1 momentti; 17 c §:n 2 momentti ja 38 §:n 1 momentti ja 2 momentin 5 kohta 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (505/85),

lisätään 7 §:n 2 momenttiin 9 a ja 14 a kohta, 8 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 31 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla asetuksella, uusi 7 a ja 9 a kohta, asetukseen uusi 37 a §, 38 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 7 a kohta, asetukseen uusi 38 a sekä 52 q―52 y § sekä 52 q, 52 r, 52 t ja 52 u §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain;

1) suomalaiseen patenttihakemukseen;

2) kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta patenttilain 31 §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi saman lain 38 §:n mukaan; ja

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi patenttihakemukseksi patenttilain 70 s §:n mukaan.

7 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:


7) onko hakemus suomalainen, kansainvälinen vai kansalliseksi patenttihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;


9 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen (SopS 8/96) mukainen tekemispäivä [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: Euroopan patenttisopimuksen (SopS / ) mukainen tekemispäivä ] sekä päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten;


14 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


8 §

Patenttivirasto laatii viikoittain luettelon saapuneista patenttihakemuksista. Luettelon tulee sisältää kustakin hakemuksesta 7 §:n 2 momentin 1, 3, 5―11, 14 ja 14 a kohdassa mainitut tiedot.


Patenttivirasto laatii lisäksi viikoittain luettelon Suomen käsittävistä eurooppapatenttia koskevista julkisista hakemuksista niiden tietojen perusteella, jotka patenttivirasto on saanut Euroopan patenttivirastolta. Luettelo sisältää kustakin hakemuksesta Euroopan patenttisopimuksen 128 artiklan 5 kohdan mukaiset tiedot.


17 a §

Patenttilain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettu talletus on tehtävä talletuslaitokseen, joka on Budapestissä 28 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan sopimuksen (Budapestin sopimus) mukainen kansainvälinen talletusviranomainen, tai johonkin muuhun Euroopan patenttiviraston hyväksymään talletuslaitokseen.


17 c §

Uusi talletus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksen tarkoittamien mikro-organismien kansainvälisenä talletusviranomaisena tai se on lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellä mainittu määräaika talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut vastaavan tiedon asiasta.


18 §

Jos kansainvälisessä hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama tiivistelmä, sen sisältö on hyväksyttävä. Muussa tapauksessa patenttivirasto vahvistaa myös tällaisen hakemuksen tiivistelmän. Viimeksi mainitussa tapauksessa on sovellettava 1 momentin säännöksiä.

21 §

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 §:n mukaan käsiteltäväksi otettavan patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen perusasiakirjana pidetään tässä asetuksessa suomen- tai ruotsinkielistä selitystä piirustuksineen sekä patenttivaatimuksia, jotka sisältyivät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi. Jos nämä asiakirjat eivät ole sanottuna ajankohtana sisältyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen- tai ruotsinkielistä selitystä ja patenttivaatimuksia, jos näiden sisältö selvästi vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä.


31 §

Kuulutusjulkaisussa tulee olla kuulutuspäivä ja siinä on ilmoitettava:


5) onko hakemus suomalainen, kansainvälinen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;


7 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä sekä päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten;


9 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


Patenttirekisteri
37 a §

Patenttirekisteri sisältää tiedot patenttiviraston myöntämistä patenteista ja eurooppapatenteista, joilla on oikeusvaikutus Suomessa.

38 §

Kun patentti on Suomessa myönnetty, se on merkittävä patenttirekisteriin.

Rekisteriin merkitään tällöin:


5) seuraavat päivämäärät:

a) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen tekemispäivä sekä päivä, josta patenttiaika alkaa, jollei se ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä;

b) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä tai päivä, jona hakemus patenttilain 38 §:n 3 momentin mukaan on katsottava tehdyksi;

c) jos patentti perustuu kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä sekä päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten;

d) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

e) päivä, jona patenttihakemuksen nähtäväksipanosta patenttilain 21 §:n mukaan kuulutettiin; ja

f) patentin myöntämispäivä;


7 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


38 a §

Eurooppapatentti merkitään rekisteriin, kun Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin myöntämisestä ja kun hakija on antanut käännöksen ja suorittanut maksun patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaisesti.

Rekisteriin merkitään tällöin:

1) se päivä, jolloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin myöntämispäätöksestään;

2) päivä, jolloin patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukainen käännös ja maksu ovat saapuneet sekä milloin käännöksestä on kuulutettu;

3) päivä, josta patenttiaika alkaa; sekä

4) tiedot, jotka vastaavat niitä, jotka ilmenevät 38 §:n 2 momentin 1―4 kohdassa, 5 kohdan b ja d alakohdassa sekä 6, 7 ja 8 kohdassa.

Jos Euroopan patenttivirasto on lopullisesti päättänyt, että eurooppapatentti kumotaan tai että eurooppapatentti pidetään voimassa muutetussa muodossa, merkitään tämä rekisteriin. Jos patentinhaltija on niissä tapauksissa, joissa patentti ylläpidetään muutetussa muodossa, antanut käännöksen ja maksanut patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaisen maksun, tehdään tästä merkintä rekisteriin.

Jos 1 tai 3 momentissa mainitun käännöksen korjaus annetaan, rekisteriin merkitään, milloin tämä on tapahtunut sekä milloin korjauksesta on kuulutettu.

45 §

Patenttivirasto on kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö taikka joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa. Tällainen hakija voi antaa kansainvälisen patenttihakemuksen myös Euroopan patenttivirastoon.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen vastaanottaminen
52 q §

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus annetaan patenttivirastoon, tämän on Euroopan patenttisopimuksen sovellutussäännön 24 kohdan 2 ja 3 mukaisesti merkittävä hakemispäivä hakemusasiakirjoihin, annettava hakijalle todistus asiakirjojen vastaanottamisesta sekä tiedotettava asiasta Euroopan patenttivirastolle.

Hakemus on toimitettava Euroopan patenttivirastoon Euroopan patenttisopimuksen 77 artiklan sekä tämän sopimuksen sovellutussäännön 15 kohdan 3 mukaisesti, mikäli maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetusta laista (551/67) ei muuta johdu.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntaminen kansalliseksi hakemukseksi
52 r §

Jos patenttivirastoon saapuu Euroopan patenttisopimuksen 136 artiklan 2 kohdan mukainen pyyntö eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntamisesta kansalliseksi hakemukseksi, tulee patenttiviraston välittömästi toimittaa pyyntö hakemuksen jäljennöksen kanssa pyynnössä nimettyjen valtioiden patenttiviranomaisille.

52 s §

Jos patenttivirastoon saapuu eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on toimitettu sinne muunnettavaksi Euroopan patenttisopimuksen 136 artiklan mukaisesti kansalliseksi patenttihakemukseksi, patenttiviraston on viipymättä ilmoitettava hakijalle tästä.

Patenttilain 70 s §:n 1 ja 2 momentin mukainen hakemusmaksu ja käännös tulee olla patenttivirastossa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin hakijalle on lähetetty 1 momentin mukainen ilmoitus. Hakemusmaksu lasketaan samalla tavoin kuin patenttilain 8 §:n mukainen hakemusmaksu.

Eurooppapatenttia koskevista hakemuksista pidettävä päiväkirja
52 t §

Patenttivirasto pitää erillistä julkista päiväkirjaa eurooppapatenttia koskevista hakemuksista, joiden patenttilain 70 n §:n mukainen käännös on annettu patenttivirastoon.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta hakemusnumero, hakijan nimi ja osoite, sekä päivä, jolloin käännös tai sen korjaus on annettu, sekä se, milloin käännöksestä tai korjauksesta on kuulutettu. Lisäksi merkitään hakemuksen alkupäivä ja tiedot, jotka on esitetty 7 §:n 2 momentin 4―6 sekä 10 ja 11 kohdassa.

Kun patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukainen käännös on annettu, merkitään tämä päiväkirjaan, samoin se, milloin käännöksestä on kuulutettu. Sama koskee sellaista käännöksen korjausta, joka annetaan ennen patentin merkitsemistä patenttirekisteriin.

Eurooppapatentin ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen kääntäminen
52 u §

Patenttilain 70 h §:ssä tarkoitettu käännös on annettava ja maksu on suoritettava patenttivirastoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut kuulutuksen patentin myöntämisestä tai patentin pitämisestä voimassa muutetussa muodossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käännöksen tulee sisältää keksinnön nimitys, keksinnön selitys tarvittaessa piirustuksineen, tiivistelmä sekä patenttivaatimukset.

Patenttilain 70 h §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun käännökseen on liitettävä tiedot hakemusnumerosta sekä hakijan nimestä ja osoitteesta. Mainitun 70 h §:n 1 momentin kolmannessa virkkeessä tarkoitettuun käännökseen on liitettävä tiedot patentin numerosta sekä patentinhaltijan nimestä ja osoitteesta.

Patenttilain 70 h §:ssä tarkoitettua käännöstä ei katsota annetuksi, ellei 2 ja 3 momentin säännöksiä noudateta.

52 v §

Patenttilain 70 n §:n mukaiseen käännökseen on liitettävä tiedot hakemusnumerosta sekä hakijan nimestä ja osoitteesta. Jollei tätä noudateta, käännöstä ei katsota annetuksi.

52 x §

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 h §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) ne tiedot, jotka 52 u §:n 3 momentin mukaan on liitettävä käännökseen;

2) patenttihakemuksen tai patentin luokat;

3) keksinnön nimitys;

4) hakemuksen alkupäivä;

5) tieto siitä, milloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut päätöksestään myöntää patentti tai pitää se voimassa muutetussa muodossa; sekä

6) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 n §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) ne tiedot, jotka 52 v §:n mukaan on liitettävä käännökseen;

2) patenttihakemuksen luokat;

3) keksinnön nimitys;

4) tieto hakemuksen alkupäivästä; sekä

5) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.

52 y §

Korjattaessa käännöstä patenttilain 70 q §:n mukaisesti on annettava korjatun asiakirjan uudelleen kirjoitettu kappale, jossa korjaukset on selvästi esitettävä. Käännöksen korjaukseen on liitettävä tiedot patentin tai patenttihakemuksen numerosta sekä patentinhaltijan tai patentinhakijan nimestä ja osoitteesta sillä uhalla, että käännöksen korjausta ei muutoin katsota annetuksi.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 1 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) ne tiedot, jotka 52 u §:n 3 momentin mukaan on liitettävä käännökseen;

2) patenttihakemuksen tai patentin luokat;

3) keksinnön nimitys, sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus ja julkaisumaksu saapuivat patenttiviranomaiselle.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 2 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) ne tiedot, jotka 52 v §:n mukaan on liitettävä käännökseen;

2) patenttihakemuksen luokat;

3) keksinnön nimitys; sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus saapui patenttiviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.