Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

100/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/93) 1 §:n 3 momentti,

muutetaan 3―5 §, 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan johdantokappale, 7 §, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 26 päivänä marraskuuta 1993 ja 27 päivänä toukokuuta 1994 annetuilla asetuksilla (1030/93 ja 393/94), 7 § osittain muutettuna mainitulla 26 päivänä marraskuuta 1993 annetulla asetuksella sekä 8 §:n 1 momentti mainitussa 27 päivänä toukokuuta 1994 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Käräjäoikeus

Hakemusasian käsittelystä käräjäoikeuden kansliassa tai oikeuden istunnossa peritään hakemusmaksuja tämän pykälän 2-4 momentin mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä, jollei jäljempänä toisin säädetä, peritään 350 markkaa. Jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioeroasia:

a) 350 mk;

b) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 210 mk;

2) holhouslaissa mainittu asia:

a) 150 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 550 mk;

3) avioehtoasia, avioliittolain 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n 3 momentissa tai eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu asia taikka lahjanlupauslain 6 §:n mukainen asia:

a) 230 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 630 mk;

4) testamentin tallettamista koskeva asia 130 mk;

5) lainhuudatusasia ja tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiasia:

a) 310 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 800 mk;

c) annetun lainhuudon selventäminen tai muun tiedon merkitseminen rekisteriin 130 mk;

6) kiinnitysasia:

a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 210 mk;

b) yhtä kiinnitystä koskeva uudistamis- tai kuolettamisasia 130 mk;

c) muu kiinnitysasia 140 mk;

7) tontin tai yleisen alueen muodostamista koskeva asia 920 mk;

8) konkurssiasia:

a) konkurssiin asettamista koskeva asia 510 mk;

sekä lisäksi konkurssin alettua

b) tuomioon päättyvä konkurssiasia 1 800 mk;

c) muu kuin tuomioon päättyvä konkurssiasia 510 mk;

d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia, ei kuitenkaan saatavien ilmoittamista koskeva asia, 510 mk;

e) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa riitauttajalta;

9) saneerausmenettelyä koskeva asia:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 510 mk;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 2 300 mk;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 510 mk;

10) sulautumisasia 1 000 mk.

Maksutta käsitellään seuraavat hakemusasiat:

1) isyyden tunnustamista koskeva asia;

2) tuomioistuimen omasta aloitteestaan tai toisen viranomaisen ilmoituksesta käsittelemä asia;

3) pakkokeinolain (450/87) mukainen asia.

4 §
Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksua 130 markkaa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

5 §
Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 350 markkaa.

Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen myöntämistä koskevan asian käsittelystä.

6 §
Todistusmaksut

Eri tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) käräjäoikeus:


3) maaoikeus, vesioikeus, työtuomioistuin, markkinatuomioistuin, lääninoikeus ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin:


7 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri tilauksen perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään ote- tai jäljennösmaksua 10 markkaa sivulta. Asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 350 markkaa asiakirjalta.

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta 5 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 2 markkaa 50 penniä. Saman sivun seuraavista kopioista peritään 50 penniä. Asianosaiselta perittävä jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 350 markkaa asiakirjalta.

Telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Postitse toimitettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua vähintään 30 markkaa.

7 a §
Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 7 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman eri tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista:

1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle;

2) jäljennös suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa ja hakijalle hakemusasiassa;

3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle tai toimitsijamiehelle;

4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;

5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljennökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen;

6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/93) 5 §:n mukaiset jäljennökset;

7) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava asiakirja ulkoasiainministeriölle;

8) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja valtiokonttorille;

9) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, kun jäljennös toimitetaan tieteellisiä tutkimustarpeita varten.

8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa sekä 8, 9 ja 10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisenä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 300 markkaa.


Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista maksuvelvolliselta peritään ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisenä.

9 §
Maksun perintä

Maksuvelvollisen suoritettavaksi määrätty maksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen toimituskirjaa tai muuta asiakirjaa luovutettaessa, postiennakolla tai erillisellä laskulla. Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, voidaan maksu periä ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.