78/1996

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1996

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa

Puolustusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 16 §:n 4 momentin ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92):

1 §

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa on voimassa, mitä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (682/90) säädetään, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §

Tätä asetusta sovelletaan palaviin nesteisiin, palaviin kaasuihin sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin sotilaallisissa harjoituksissa, leiri- ja sotaharjoitusalueilla sekä erikseen määrättävissä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa.

Puolustusministeriö määrää maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät kohteet kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan.

3 §

Mitä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa säädetään turvatekniikan keskuksen, teknillisen tarkastuskeskuksen, sen piiritoimiston tai palopäällikön tehtävistä taikka niille tehtävistä lupa-anomuksista, hakemuksista, ilmoituksista, tarkastuspyynnöistä, tarkastuksista, selvityksistä ja pätevyyden toteamisesta, sovelletaan vastaavasti pääesikunnan teknilliseen tarkastusosastoon. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto pitää luparekisteriä myönnetyistä luvista ja ilmoituksista.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi määrätä, että vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa säädetyt ilmoitukset palavan kaasun ja palavan nesteen vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tehdään pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston määräämälle virkamiehelle ja että hän suorittaa laitosten tarkastukset.

4 §

Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston on ilmoitettava käsittelemistään asioista harkitsemassaan laajuudessa muille viranomaisille. Lupapäätöksestä on kuitenkin toimitettava tieto laitoksen sijaintikunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle ja kunnan palopäällikölle.

Käsitellessään lupa-anomuksia, hakemuksia tai ilmoituksia, pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston on tarvittaessa pyydettävä asiasta alueellisen ympäristökeskuksen ja työsuojelupiirin sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen ja palopäällikön lausunto.

5 §

Puolustusministeriön päätöksellä voidaan rajoittaa palavien kaasujen ja palavien nesteiden säilyttämistä puolustusvoimien hallinnassa olevissa rakennuksissa sekä antaa niiden säilytyksen ja käsittelyn turvallisuutta koskevia määräyksiä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi yksittäistapauksessa rajoittaa palavien kaasujen ja palavien nesteiden säilytysmääriä 1 momentissa tarkoitetuissa tiloissa taikka määrätä rajoituksia tai ehtoja.

Tilapäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista enintään kuuden kuukauden ajaksi on tehtävä ilmoitus pääesikunnan teknilliselle tarkastusosastolle.

6 §

Kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava pääesikunnalle, jonka tulee saattaa asia puolustusministeriön tietoon.

Onnettomuustutkimukset suoritetaan pääesikunnan antamien ohjeiden mukaan.

7 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla tämänasetuksen säännöksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta, edellyttäen, että tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muilla tavoin.

8 §

Puolustusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Puolustusministeriö voi määrätä, että teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa käytettävät laitteet on tarkastettava määräajoin, sekä antaa näitä tarkastuksia koskevia tarkempia määräyksiä.

Tämän asetuksen nojalla annettavan puolustusministeriön päätöksen soveltamisesta pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi antaa ohjeen sekä määrätä sen soveltamisessa noudatettavan standardin.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa 27 päivänä toukokuuta 1992 annettu asetus (468/92).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.