66/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/94) 1 luvun 8 §:n 2 momentin ja 8 a §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (369/95), ja alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (370/95) 8 §:n 3 momentin ja 23 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan, jollei jäljempänä toisin säädetä:

1) alukseen, jota käytetään kauppamerenkulkuun Suomen vesialueella, ja suomalaiseen alukseen myös Suomen vesialueen ulkopuolella; sekä

2) 1 kohdassa tarkoitetun aluksen suomalaiseen laivanisäntään sekä sellaiseen ulkomaalaiseen laivanisäntään, joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen vesialueella.

Asetusta ei sovelleta ro-ro-matkustaja-aluksiin eikä niiden laivanisäntiin siltä osin kuin niistä säädetään ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3051/95.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ISM-säännöstöllä ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen liitteenä olevaa kansainvälistä johtamissäännöstöä laivojen turvallisesta toiminnasta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä;

2) turvallisuusjohtamisjärjestelmällä laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyviä johtamisjärjestelyjä; sekä

3) kiinteää irtolastia kuljettavalla aluksella alusta, joka on yleensä rakennettu yksikantiseksi, jonka lastitilat on varustettu kaltevin ylä- ja alasivusäiliöin ja joka on ensisijaisesti tarkoitettu kuivan irtolastin kuljettamiseen, kuten malminkuljetusalus ja yhdistelmäalus.

3 §
Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Laivanisännällä on oltava ISM-säännöstön mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

ISM-säännöstöä ei kuitenkaan sovelleta, ellei liikenneministeriö erityisestä syystä toisin määrää, kotimaanliikenteen matkustaja-alukseen ja sen laivanisäntään, jos aluksen suurin sallittu matkustajaluku on alle 100 henkilöä, eikä kotimaanliikenteen lastialukseen ja sen laivanisäntään, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 500 ja alus ei ole öljy-, kaasu-, kemikaali- tai tuotesäiliöalus taikka kiinteää irtolastia kuljettava alus.

ISM-säännöstöä ei myöskään sovelleta ulkomaiseen lastialukseen ja sen laivanisäntään, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 500.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuilta aluksiltaja niiden laivanisänniltä varmistetaan alusten

katsastuksista annetun asetuksen (748/83) mukaisten meriturvallisuuskatsastusten yhteydessä, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä on alustyypin ja aluksen liikennealueen kannalta riittävä.

4 §
Laivanisännän ja aluksen päällikön vastuu

Laivanisäntä vastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpitämisestä.

Aluksen päällikkö vastaa kuitenkin turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpitämisestä ja toiminnasta aluksella.

5 §
Tarkastukset

Alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa (370/95) tarkoitetut valvontaviranomaiset valvovat asiakirjoihin ja toimintaan kohdistuvilla tarkastuksilla, että suomalaisen laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä sellaisen ulkomaalaisen laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen kotimaanliikenteessä, ovat ISM-säännöstössä turvallisuusjohtamisjärjestelmälle asetettujen vaatimusten mukaiset.

6 §
Todistukset ja niiden voimassaolo

Merenkulkuhallitus antaa 5 §:ssä mainitussa tarkastuksessa hyväksytylle laivanisännälle vaatimustenmukaisuusasiakirjan ja alukselle turvallisuusjohtamistodistuksen.

Asiakirja ja todistus ovat voimassa viisi vuotta, jos laivanisännän organisaatiossa ja aluksella suoritetaan välitarkastukset matkustaja-aluksen kyseessä ollessa kerran vuodessa ja lastialuksen kyseessä ollessa kerran kahdessa ja puolessa vuodessa. Ensimmäisen välitarkastuksen aika lasketaan asiakirjan tai todistuksen antamisesta. Välitarkastusta voidaan varhentaa tai myöhentää enintään kolmella kuukaudella.

Myös 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ro-romatkustaja-aluksella ja sen laivanisännän organisaatiossa on välitarkastukset suoritettava kerran vuodessa.

Hyväksytystä välitarkastuksesta tehdään merkintä vaatimustenmukaisuusasiakirjaan ja turvallisuusjohtamistodistukseen.

7 §
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän muutokset

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun laivanisännän on viipymättä ilmoitettava merenkulkuhallitukselle turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehdyistä merkittävistä muutoksista.

Jos olosuhteet tai turvallisuusjohtamisjärjestelmä muuttuvat olennaisesti, vaatimustenmukaisuusasiakirjan ja turvallisuusjohtamistodistuksen uusimiseksi on suoritettava uusi, riittävän laaja 5 §:ssä tarkoitettu tarkastus.

Jos turvallisuusjohtamisjärjestelmä ei vastaa siitä annettua asiakirjaa tai todistusta, merenkulkuhallitus voi asettaa määräajan puutteiden korjaamiseksi taikka peruuttaa asiakirjan tai todistuksen.

8 §
Todistusten ja asiakirjojen säilyttäminen

Turvallisuusjohtamistodistuksen on oltava aluksella alkuperäisenä ja vaatimustenmukaisuusasiakirjan jäljennöksenä. Laivanisännällä tulee olla alkuperäinen vaatimustenmukaisuusasiakirja.

9 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ISM-säännöstön täytäntöönpanosta ja säännöstössä edellytettyjen tarkastusten suorittamisesta.

Merenkulkuhallitus antaa tarkemmat määräykset tarkastusten teknisestä suorittamisesta.

10 §
Poikkeukset

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa säädetyistä tai tämän asetuksen nojalla määrätyistä vaatimuksista.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Asetusta sovelletaan seuraavasti:

1) suomalaisten kansainvälisen liikenteen matkustaja-alusten, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset, ja niiden laivanisäntien osalta asetuksen voimaantulopäivästä;

2) suomalaisten öljy-, kaasu-, kemikaali- ja tuotesäiliöalusten, kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja suurnopeuslastialusten sekä vastaavanlaisten ulkomaisten alusten, joita käytetään kauppamerenkulkuun Suomen kotimaanliikenteessä, ja niiden laivanisäntien osalta 1 päivästä marraskuuta 1996;

3) muiden kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen suomalaisten alusten, ulkomaisten matkustaja-alusten, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset, sekä muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen ulkomaisten öljy-, kaasu-, kemikaali- ja tuotesäiliöalusten sekä kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja suurnopeuslastialusten sekä niiden laivanisäntien osalta 1 päivästä heinäkuuta 1998; sekä

4) muiden kuin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaisten alusten ja niiden laivanisäntien osalta 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä siltä osin kuin asetusta sovelletaan 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin ro-ro-matkustaja-aluksiin ja niiden laivanisäntiin.

Jos laivanisännän alukset ovat sellaisia, että alusten ja laivanisännän osalta asetuksen soveltamista koskisi useampi kuin yksi 2 momentissa mainituista päivistä, asetusta sovelletaan siitä päivästä, joka niistä on aikaisin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.