57/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden rakenteiden parantamiseksi myönnettävien lainojen hoitamisesta

Valtioneuvosto on 27 päivänä joulukuuta 1994 maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/94) nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee maatiloille myönnettävästä investointituesta 16 päivänä marraskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (53/96) ja nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (1366/ 95) nojalla myönnettyjen lainojen hoitamista.

2 §
Valtionlainan vakuus

Valtionlainaan liittyvään tukihakemukseen sekä laina-asiakirjoihin tulee liittää selvitys valtionlainalle tulevasta vakuudesta ja sen arvosta.

3 §
Lainan nostaminen

Lainan saa nostaa sen jälkeen, kun tuen myöntäneen viranomaisen päätös on annettu ja luottolaitos on myöntänyt lainan. Lainan saa nostaa, vaikka tuen myöntäneen viranomaisen päätös ei olisikaan vielä lainvoimainen.

Lainan saa nostaa enintään kahdessa erässä. Rakentamiseen, salaojitukseen tai muun työn suorittamiseen myönnetyn lainan saa nostaa kuitenkin enintään neljässä erässä työn edistymisen mukaan.

Lainaa nostettaessa lainan saaja on velvollinen antamaan luottolaitokselle lainaan liittyvän tuen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriön määräämät selvitykset.

4 §
Muutoksenhaun vaikutus lainaan

Jos tuen määrä tai tukiehdot päätöksestä tehdyn valituksen johdosta muuttuvat, on lainan määrää ja ehtoja muutettava vastaamaan valitukseen annetun päätöksen ehtoja. Luottolaitos ei kuitenkaan ole velvollinen muuttamaan lainamäärää sitä määrää suuremmaksi, jota se on tukea haettaessa puoltanut.

Korkotukilainan ehtoja ei saa tehdyn valituksen johdosta vastoin luottolaitoksen suostumusta muuttaa.

5 §
Valtionlainan koron suorittaminen ja lainan takaisinmaksaminen

Lainansaajan tulee suorittaa valtionlainan korot ja lyhennykset luottolaitokselle puolivuosittain kunkin huhti- ja lokakuun viimeisenä päivänä. Lainan korko tulee maksaa kunkin lainaerän nostopäivästä lukien. Lainan lyhennykset tulee maksaa yhtä suurin puolivuotislyhennyksin.

Lainan ensimmäinen lyhennys tulee suorittaa sinä eräpäivänä, joka vuoden kuluttua ensiksi seuraa lainan tai sen ensimmäisen erän nostamista. Jos kysymys on rakentamiseen, salaojitukseen tai muuhun työn suorittamiseen myönnetystä lainasta, lainan ensimmäinen lyhennys tulee kuitenkin maksaa viimeistään sinä eräpäivänä, joka kahden vuoden kuluttua ensiksi seuraa lainan tai sen ensimmäisen erän nostamista.

Jos lainaa koskevaan tukipäätökseen sisältyy vapaavuosia, jotka on myönnetty maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen 36 §:n mukaisesti, lainan ensimmäinen lyhennys tulee kuitenkin suorittaa vasta vapaavuosien jälkeisenä ensimmäisenä 1 momentissa tarkoitettuna eräpäivänä.

6 §
Valtion ja luottolaitoksen välisen lainan hoito

Luottolaitoksen on suoritettava myöntämänsä valtionlainan erääntyneet lyhennykset ja korot valtiolle seitsemän pankkipäivän kuluessa eräpäivästä.

7 §
Korkotukilainan koron suorittaminen ja lainan takaisinmaksaminen

Lainansaajan tulee suorittaa korkotukilainan korko ja lyhennykset luottolaitokselle säännöllisesti vuosittain, puolivuosittain, neljännesvuosittain tai kuukausittain. Lyhennykset tulee suorittaa takaisin yhtä suurin erin.

Ensimmäisen lyhennysmaksun suorittamiseen sovelletaan, mitä 5 §:n 2 momentissa määrätään. Korkotukilainan lyhennykset erääntyvät 1 momentissa määrätyllä tavalla myös sen jälkeen, kun mahdolliset määrävuosiksi myönnetyt maksuhelpotukset ovat lakanneet.

8 §
Korkotuen maksaminen

Valtio maksaa luottolaitokselle hakemuksesta korkotukea 7 §:n 1 momentin mukaisilta korkojaksoilta.

Korkotukea ei makseta ulkomaanrahan määräisistä luotoista valuuttakurssien muutoksen aiheuttamien lisäkulujen osalta eikä erääntyneelle pääomalle tai sen osalle.

9 §
Ylimääräinen lyhennys

Lainansaaja ja luottolaitos voivat sopia laina-ajan lyhentämisestä sekä ylimääräisen lyhennyksen maksamisesta ja niiden vaikutuksesta erääntyviin lyhennyksiin. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimatta on maksamattomalle pääomalle lasketut korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavina eräpäivinä.

10 §
Lainojen ehtojen muuttaminen

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia valtionlainan tai korkotukilainan ehtojen muuttamisesta ilman maaseutuelinkeinopiirin suostumusta, ellei kysymys ole korkotukilainan kokonaiskoron alentamisesta. Korkotukilainan ehtoja saa ilman sanottua suostumusta muuttaa sen jälkeen, kun lainalle ei enää makseta korkohyvitystä eikä laina ole muidenkaan tukitoimien kohteena.

11 §
Maksujärjestelyjen ja -helpotusten vaikutus lainaan

Jollei yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/93) tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) mukaisesta tuomioistuimen päätöksestä muuta johdu, mainitussa menettelyssä sovittujen helpotusten lakattua valtionlaina erääntyy tässä päätöksessä määrätyin tavoin. Sovittaessa ensiksi mainitun lain 97 §:ssä tai viimeksi mainitun lain 78 §:ssä tarkoitetusta järjestelystä on valtionlainojen eräpäiviin ja korkotukilainojen erääntymisjaksoihin sovellettava tämän päätöksen määräyksiä.

12 §
Lainan siirto

Valtionlaina voidaan hakemuksesta siirtää maatilan uuden omistajan vastattavaksi tai korkotuen maksamista jatkaa maatilan uuden omistajan otettua korkotukilainan vastattavakseen, jos uusi omistaja täyttää tuenmyöntämisen edellytykset ja jatkaa kehittämissuunnitelman toteuttamista ja jos valtionlainan säilyttäminen tai korkotuen maksun jatkaminen on muutenkin tarkoituksenmukaista.

13 §
Vastuusta vapauttaminen

Lainoitetun tilan tai sen osan luovuttanut lainasta vastuussa oleva henkilö tai henkilö, joka on luovuttanut osuutensa lainoitetusta investoinnista, voidaan hakemuksesta vapauttaa vastaamasta sanotusta lainasta, jos kyseisen osan luovutuksensaaja on jo ennestään yhteisvastuussa lainasta eikä vastuusta vapauttaminen vaaranna lainan takaisinmaksua. Asiasta on pyydettävä ennen vastuusta vapauttamista maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun asetuksen (1259/95) 19 §:ssä tarkoitetun viranomaisen lausunto.

14 §
Yhdellä kertaa maksettava laina

Laina on kokonaisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lähinnä seuraavana eräpäivää, jos maksamaton pääoma on enintään 5 000 markkaa.

15 §
Työn suorittamisaika ja sen pidentäminen

Työ, jota varten on myönnetty tässä päätöksessä  tarkoitettua lainaa, on tehtävä  lop-puun kehittämissuunnitelmassa ilmoitetussa ajassa. Työaikaan voidaan hakemuksesta myöntää pidennystä ennen työajan loppumista tehdystä hakemuksesta, ei kuitenkaan enempää kuin vuosi kerrallaan ja enintään yhteensä kaksi vuotta.

16 §
Lainan ehdot

Jollei tästä päätöksestä, säädöksistä, joiden nojalla valtionlaina tai korkotuki myönnetään, tai lainaa koskevan tukipäätöksen ehdoista muuta johdu, lainan ehtoina noudatetaan velkakirjan ehtoja.

17 §
Lyhennysten lykkäykset ja korkovapaus

Tässä päätöksessä tarkoitetuille lainoille ei toistaiseksi myönnetä lyhennyslykkäyksiä tai korkovapautta.

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä päätöstä sovelletaan myös niihin investointi- ja käynnistystukea koskeviin hakemuksiin, jotka on jätetty maaseutuelinkeinopiireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.