33/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella

Valtioneuvosto on 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) 16 a ja 56 §:n, sellaisena kuin niistä on 16 a § 24 päivänä marraskuuta 1995 annetussa laissa (1318/95), sekä 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (48/83), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Opintolainan koron maksaminen

Opintotukilain (65/94) ja kumotun opintotukilain (28/72) nojalla myönnetyn opintolainan erääntynyt korko maksetaan työttömyyden perusteella valtion varoista joko lainansaajalle tai suoraan pankkiin siten kuin tässä päätöksessä säädetään.

2 §
Koron maksamisen edellytykset

Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksaminen valtion varoista edellyttää, että lainansaaja on ollut koronmaksukuukautta välittömästi edeltävän neljän kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 60 työpäivää työttömänä työnhakijana, työllisyyskoulutuksessa tai työmarkkinatuen saajana.

Opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksaminen valtion varoista edellyttää, että lainansaaja on ollut neljän kuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 60 työpäivää työttömänä työnhakijana, työllisyyskoulutuksessa tai työmarkkinatuen saajana. Tarkastelujakso on neljän kuukauden yhdenjaksoinen aika, joka päättyy jäljempänä 5 §:ssä mainittua säännöllistä koron maksupäivää edeltävän kalenterikuukauden viidentenätoista päivänä.

Työttömyyteen rinnastetaan 1 ja 2 momentissa säädettyä 60 päivän aikaa laskettaessa aika, jona lainansaaja on suorittanut asevelvollisuuttaan taikka saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, jos lainansaaja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi heti kotiuttamisen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden jälkeen.

3 §
Tulojen vaikutus koron maksamiseen

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun työttömän henkilön opintolainan korko maksetaan, jos hänen veronalaiset tulonsa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuki mukaan lukien ovat 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna aikana keskimäärin enintään 4 600 markkaa kuukaudessa.

Jos hakijan perheessä on huollettavana hakijan omia, hänen puolisonsa tai hakijan kanssa yhteistaloudessa elävän henkilön alaikäisiä lapsia, ottolapsia tai kasvattilapsia, enimmäistuloraja on seuraava:

lasten lukumäärä tuloraja
yksi 5 300 markkaa
kaksi 5 500 markkaa
kolme tai useampi 5 850 markkaa.
4 §
Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn lainan koron hakeminen ja maksaminen

Kumotun opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään koron erääntymiskuukauden 20 päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos korko halutaan maksettavaksi suoraan siihen pankkiin, josta laina on myönnetty. Hakemukseen on liitettävä selvitys pankin velkomasta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään koron erääntymiskuukautta lähinnä seuraavien kahden kuukauden aikana. Korko voidaan maksaa lainansaajalle, jos hän on liittänyt hakemukseen alkuperäisen tositteen maksetusta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Jos korko vaaditaan maksettavaksi suoraan lainan myöntäneeseen pankkiin erääntymispäivän jälkeen, vaikka hakemusta ei ole tehty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, koronmaksun viivästymisestä aiheutuva viivästyskorko on lainansaajan maksettava.

5 §
Opintotukilain nojalla myönnetyn lainan koron hakeminen ja maksaminen

Opintotukilain nojalla myönnetyn opintolainan koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään 3 momentissa mainitun säännöllisen maksupäiväkuukauden viidentenä päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos korko halutaan maksettavaksi suoraan siihenpankkiin, josta laina on myönnetty. Hakemukseen on liitettävä selvitys pankin velkomasta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissatapauksissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron maksamista koskeva hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokseen viimeistään seuraavan elokuun 15 päivänä ja toisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron maksamista koskeva hakemus viimeistään seuraavan helmikuun 15 päivänä. Korko voidaan maksaa lainansaajalle, jos hän on liittänyt hakemukseen alkuperäisen tositteen maksetusta korosta sekä muut mahdolliset kansaneläkelaitoksen vaatimat selvitykset. Jos korko vaaditaan maksettavaksi suoraan pankkiin 3  momentissa mainitun säännöllisen maksupäivän jälkeen, lainansaajan on maksettava koronmaksun mahdollisesta viivästymisestä aiheutuva viivästyskorko.

Valtion varoista maksettavan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron säännöllinen maksupäivä on kesäkuun 15 päivä ja toisen vuosipuoliskon aikana erääntyvän koron joulukuun 15 päivä. Korko voidaan maksaa myös muuna kansaneläkelaitoksen määräämänä maksupäivänä.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

Päätöksellä kumotaan opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella 4 päivänä elokuuta 1994 annettu valtioneuvoston päätös (725/94).

Opintolainan korot voidaan maksaa suoraan pankille aikaisintaan säännöllisenä maksupäivänä kesäkuussa 1996.

Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa kansaneläkelaitos.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Claes Andersson

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.