2/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 3, 5 ja 6 §, 7 §:n 2―4 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9―11 §, 11 a §, 12 §:n 3 momentti, 14 §, 15 §, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 23 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentti sekä 28, 29 ja33―35 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 4 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1404/92), 10 § 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (668/93), 11 § osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella sekä 23 päivänä syyskuuta 1994 ja 16 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla asetuksilla (834 ja 1256/94), 11 a § ja 12 §:n 3 momentti mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa, 14 §osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, 15 § mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa, 19 §:n 2 momentti mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa, 21 § osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla asetuksella (1600/95), 29 § osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä syyskuuta 1994 annetulla asetuksella, 34 § osittain muutettuna 13 päivänä syyskuuta 1991 ja 29 päivänä lokakuuta 1993 annetuilla asetuksilla (1193/91 ja 909/93) ja mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella sekä 35 § osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla asetuksella (1600/95), uusi 3 momentti, 8 §:ään uusi 3 momentti ja 12 §:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla asetuksella (668/93) ja mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1992 ja 16 päivänä joulukuuta 1994 asetuksilla uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevalla vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan 34 §:n 3 ja 4 momenttia lukuun ottamatta paikkaa, jossa henkilö muuten kuin yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa opiskelun vuoksi asuu tavanomaisesti, eli vähintään 185 päivää kalenterivuosittain, perhesuhteidensa ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai ammatillisten siteiden puuttuessa perhesuhteidensa vuoksi, jos ne muodostavat kiinteän yhteyden hänen ja asuinpaikan välillä. Jos henkilö asuu kahdessa tai useammassa valtiossa sen vuoksi, että hänen perhesuhteensa ja ammatilliset siteensä sijaitsevat eri paikoissa, vakinaisena asuinpaikkana pidetään hänen perhesuhteidensa perusteella määräytyvää paikkaa, jos hän palaa sinne säännöllisesti taikka asuu toisessa valtiossa määräaikaisen työtehtävän suorittamista varten.

3 §
Ahvenanmaalla annettu ajokortti

Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa koko valtakunnan alueella. Ajokortti voidaan vaihtaa tässä asetuksessa tarkoitettuun ajokorttiin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, annetun ajokortin vaihtamista koskevaa 33 §:n säännöstä noudattaen.

5 §
Ajokorttiluokat

Ajokorttiluokat ovat:

A-luokka: muut kuin A1-luokan moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

A1-luokka: moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 kW, ja invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa;

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

D-luokka: muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D1-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

E-luokka: ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin; ja

T-luokka: traktorit, liikennetraktoreita lukuunottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajoneuvon kokonaismassalla tarkoitetaan ajoneuvon rekisteriin merkittyä kokonaismassaa tai, jollei ajoneuvoa ole rekisteröitävä, sen todellista kokonaismassaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassalla tarkoitetaan vastaavalla tavalla määräytyvää yhdistelmän muodostavien ajoneuvojen yhteenlaskettua kokonaismassaa. Ajoneuvon omamassalla tarkoitetaan sen rekisteriin merkittyä omamassaa.

A- tai A1-luokkaan kuuluvaksi katsotaan Suomessa myös tieliikenteeseen tarkoitettu kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai jonka suurin rakenteellinen nopeus ajoneuvon käyttövoimasta riippumatta on suurempi kuin 40 km/h sekä jonka rekisteriin merkitty kuormittamaton massa on enintään 550 kg, sähköajoneuvossa akkujen massaa lukuun ottamatta.

D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmä, jossa koko yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12000 kg tai hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan, kuuluu DE-luokkaan.

6 §
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 momentissa säädetyin poikkeuksin seuraavin ajo-oikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

A ** ** **

* B* ** **

* BE ** **

A B* ** **

A BE ** **

* B* C* **

A B* C* **

* BE C* **

A BE C* **

* BE CE **

A BE CE **

* B* C* D*A B* C* D*

* BE C* D*

A BE C* D*

* BE C* DE

A BE C* DE

* BE CE DE

A BE CE DE

T

Jos ajokorttilupa myönnetään luokkaa A1 tai D1 varten, korvataan 1 momentissa tarkoitettu luokkaa A koskeva merkintä merkinnällä A1 ja luokkaa D koskeva merkintä merkinnällä D1.

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös A1-luokan ajoneuvoja. A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös T-luokan ajoneuvoa.

B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös BE-luokan ajoneuvoyhdistelmää matkalla kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin. Liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa liikennettä valvoessaan tilapäisesti kuljettaa myös A1ja A-luokan ajoneuvoa.

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa Suomessa koeajaa ja tilapäisesti siirtää D- ja D1-luokan ajoneuvoja ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. Paloauton ja pelastusauton kuljettaja, poliisimies tai ajoneuvon katsastaja, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa tehtävässään Suomessa kuljettaa myös D-, D1- tai E-luokan ajoneuvoa. D-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös D1-luokan ajoneuvoja.

8 §
Ajo-oikeutta koskevat erityiset rajoitukset

A-luokan ajoneuvoa, jonka teho ylittää 25 kW tai tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, saa kuljettaa vain se, jolla on ollut A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus vähintään kaksi vuotta tai, jolle poliisi on myöntänyt hakemuksesta luvan tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää poliisille todistuksen tutkinnon vastaanottajalle hyväksytysti suoritetusta yhteisön ajokortista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (91/439/ETY) liitteessä II tarkoitetusta käsittelykokeesta ja ajokokeesta liikenteessä moottoripyörällä, jonka teho on vähintään 35 kW. Kokeeseen voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta. Ajoneuvohallintokeskus antaa määräykset kokeen suorittamisesta. Luvan myöntämisestä tehdään merkintä ajokorttiin.


Sillä, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon automaattivaihteisella ajoneuvolla, on oikeus vain tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen.

9 §
Terveysvaatimukset

A1-, A-, B- ja T-luokan ajoneuvon sekä BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on molempien silmien yhteisnäkönä vähintään 0.5 taikka, jos hakija on menettänyt näön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toista silmää näköhavaintoja tehdessään, että näön tarkkuus on vähintään 0.6 ja silmien tila on jatkunut niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaan toisen silmän käyttämiseen;

2) että vaakasuora näkökenttä on vähintään 120°, jollei erikoislääkäri poikkeustapauksessa pidä siitä poikkeamista mahdollisena tai, jos hakija käyttää vain toista silmää näköhavaintojen tekemiseen, että tämän silmän näkökenttä on normaali; ja

3) ettei hänellä ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vamma, ettei se heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai erityisin ajolaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.

C-, D- ja D1-luokan ajoneuvon sekä CE-, DE- ja D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus korjaavia linssejäkäyttäen tai ilman niitä on toisella silmällä

vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.5 ja, jos vaadittu näöntarkkuus saavutetaan vain korjaavia linssejä käyttäen, että kummankin silmän korjaamaton näöntarkkuus on vähintään 0.05;

2) että molempien silmien yhteinen näkökenttä on normaali;

3) että hakija kuulolaitteella tai ilman sitä ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä; ja

4) ettei hakijalla ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana.

10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen edellytyksenä on, että:

1) A1-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 16 vuotta;

2) A-, B-, BE- tai C-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 18 vuotta;

3) CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta tai, jos hän on saanut kuljettajaopetusta liikenneministeriön määräysten mukaisen vähimmäismäärän tai suorittanut vastaavan tutkinnon puolustusvoimissa, että hän on täyttänyt 18 vuotta;

4) D- tai D1-luokan ajoneuvon taikka DEtai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta; ja

5) T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 15 vuotta.

11 §
Ajokorttiluvan hakeminen ja muu hakemus

Ajokorttilupahakemus ja muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisille osoitettava hakemus tehdään kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisille.

Uutta ajokorttilupaa ei vaadita, jos lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava muu kuin lyhytaikainen ajokortti luovutetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Uutta ajokorttilupaa ei myöskään vaadita moottoripyörän ajo-oikeuden haltijan hakiessa voimassa olevaa ajo-oikeuttaan vastaavaa moottoripyörän ajokorttia lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja sitä vastaavan ajokortin voimassaolon päättyessä, jos hänelle ei tällöin luovuteta muuta ajokorttia, johon moottoripyörän ajo-oikeus sisältyy.

Kuljettajantutkinnon suorittaminen CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä oikeuttaa myös DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseen, jos hakijalla on Dtai D1-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

Hakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokorttilupa on myönnettävä, jos hakemusasiakirjat, hakijaa koskevat ajokorttirekisteritiedot ja mahdolliset lisäselvitykset osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 70 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Haettaessa ajokorttilupaa 33 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin perusteella lupa on myönnettävä, jos mainittu ajokortti on poliisin tarvittaessa hankkiman lisäselvityksen mukaan voimassa, eikä rekisteritietojen perusteella tai muuten ole tiedossa estettä ajo-oikeuden voimassaolon jatkumiselle.

Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisusta ajoneuvohallintokeskukselle. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa, poliisin on samalla ilmoitettava rekisteriin merkitsemistä varten tieto mainitusta valtiosta ja ajokortista ilmenevä myöntämispäivä kunkin luokan kohdalta erikseen.

11 a §
Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet

Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä:

1) kopiokappale voimassa olevasta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden tai C-luokan ajo-oikeuden saamiseksi annetusta nuorison terveystodistuksesta tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus sekä, jos poliisi niin vaatii, erikoislääkärintodistus;

2) kaksi valokuvaa, joista hakijan hyvin tuntee; ja

3) ilmoitus siitä, onko hakijalla jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti ja vakuutussiitä, että hän ei ole ajokiellossa missään tässä kohdassa tarkoitetussa valtiossa.

Jos hakijalle on myönnetty tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa jotakin 9 §:n 1 momentissa mainittua luokkaa varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tieliikennelain 72 §:n 4 momenttia lukuun ottamatta vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa samassa momentissa mainittua luokkaa varten, jollei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa CE-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan ajo-oikeutta varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tieliikennelain 72 §:n 4 momenttia lukuun ottamatta vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa 9 §:n 2 momentissa mainittua luokkaa varten, jollei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, uutta tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei vaadita tieliikennelain 72 §:n 4 momenttia lukuun ottamatta haettaessa ajokorttilupaa terveysvaatimuksiltaan vastaavan tai alemman luokan ajo-oikeuden saamiseksi, jollei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää.

Jos ajokorttilupaa uuden lyhytaikaista ajo-oikeutta luokaltaan vastaavan lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi tai lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen sisältyvän T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden säilyttämiseksi lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä ilman, että muuta T-luokan ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia luovutetaan, haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä ei 1 momentin 2 kohdassa mainittuja liitteitä vaadita.

Lyhytaikaisen ajo-oikeuden yhteydessä tai sen aikana saatua moottoripyörän ajo-oikeutta vastaavaa ajokorttia on haettava erillisellä hakemuksella lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja sitä vastaavan ajokortin voimassaolon päättyessä, jos hakijalle ei tällöin luovuteta muuta ajokorttia, johon moottoripyörän ajo-oikeus sisältyy. Hakemukseen on liitettävä uudet valokuvat, jos lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Lyhytaikaista ajokorttia luokaltaan vastaava uusi lyhytaikainen ajokortti saadaan kuitenkin 1 momentista poiketen luovuttaa uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jollei syynä ole ajokielto tai tieliikennelain 72 §:n 2 momentista (754/95) seuraava ajo-oikeuden antaminen uudelleen lyhytaikaisena.

A1-luokan ajo-oikeuden haltijalle luovutetaan A-luokan ajokortti 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Edellä 11 a §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhytaikaisen ajo-oikeuden perusteella saatava T-luokan ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden voimassaoloajan päättymisestä. CEDEtai CED1E-luokan ajoneuvojen ajo-oikeuden sisältävä ajokortti luovutetaan 11 §:n 4 momentissa tarkoitetulle hakijalle, joka esittää 1 momentissa säädetyn selvityksen CE-luokan kuljettajantutkinnon suorittamisesta.


14 §
Väliaikainen ajokortti

Poliisi voi erityisistä syistä luovuttaa sille, joka täyttää tieliikennelain 71 §:ssä säädetyt ajokortin saamisen edellytykset, enintään kolme kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös ennen kuin edellytykset ajokorttilupaa vastaavan ajokortin luovuttamiseen ovat olemassa sellaista ajokorttilupaan merkittyä luokkaa varten, jota vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös silloin kun uutta ajokorttilupaa ei vaadita tai kun haetaan ajokortin kaksoiskappaletta. Väliaikaista ajokorttia ei kuitenkaan voida luovuttaa sille, joka on hakenut tämän asetuksen 34 §:n 3 momentissa tarkoitettua tilapäistä ajokorttia.

Myös tutkinnon vastaanottaja voi luovuttaa väliaikaisen ajokortin, jos voimassa olevan ajokorttiluvan perusteella edellytykset ajokorttilupaa vastaavan ajokortin luovuttamiseen 13 §:n 1 momentin mukaisesti ovatolemassa eikä varsinainen ajokorttilomakeole käytettävissä.

Väliaikainen ajokortti on luovutettava poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle, kun uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale luovutetaan.

15 §
Ajokorttiluvan ja muun luvan raukeaminen. Ajokortin hävittäminen

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua sen myöntämispäivästä siltä osin kuin sitä vastaavaa ajokorttia ei ole tänä aikana luovutettu. Ajokorttiluvan raukeamisen jälkeen ajo-oikeuden saamiseksi on esitettävä uudelleen selvitys ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin luovuttamisen edellytysten olemassaolosta. Muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisin myöntämä lupa raukeaa vuoden kuluttua sen hakemisesta. Poliisi voi hävittää ajokortin, jos sitä ei ole noudettu kahden vuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä, lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajokortin kuitenkin vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, tai 8 §:n 1 momentissa ja 11 a §:ssä tarkoitetun moottoripyörän ajokortin vuoden kuluttua sen hakemisesta.

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Opetusta annettaessa on noudatettava direktiivin 91/439/ETY liitteen II määräykset täyttävää opetussuunnitelmaa, jonka ajoneuvohallintokeskus on vahvistanut. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.


21 §
Opetuslupa

Opetuslupa C-, D- tai D1-luokan ajoneuvon tai CE-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta varten voidaan myöntää vain, jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. Edellytyksenä opetusluvan myöntämiselle C-luokkaa varten on, että opetettavalla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. Annettaessa opetusta D- tai D1-luokan ajoneuvolla taikka CE-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetettavalla on oltava C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.


23 §
Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa sekä opetusajoneuvon tunnus

Annettaessa ajo-opetusta D-, D1- tai E-luokan ajoneuvolla oppilas katsotaan kuljettajaksi. D- tai D1-luokan ajoneuvossa saa oppilaan ja opettajan lisäksi olla ajo-opetuksen aikana mukana enintään seitsemän ajo-oppilasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa. Oppilas katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta moottoripyörällä. Jos opettaja on ajo-opetusta annettaessa mukana moottoripyörässä, hänet katsotaan kuljettajaksi.


26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnossa on direktiivin 91/439/ETY liitteen II määräysten mukaisesti todettava, että tutkinnon suorittaja hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti.


28 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja täyttää 9 §:ssä säädetyt terveysvaatimukset ja 10 §:ssä säädetyn ikävaatimuksen. Jos kuljettajantutkinto suoritetaan suoraan 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi, tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja täyttää mainitussa pykälässä säädetyn ikävaatimuksen. Muista edellytyksistä säädetään 2―6 momentissa.

A1- ja A-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hän on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan teoriaopetuksen ja harjoitellut ajoa harjoitusluvalla; taikka

3) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa A1- tai A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

B-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

C-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hän on täällä suorittanut vastaavan kuljettajantutkinnon tai hänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti ja että hän on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

D-ja D1-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa C-luokan ajoneuvon muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus tai ulkomailla annettu C-luokan ajokortti sekä, että hän on tutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana ajanut päätoimisesti vähintään vuoden liikenteessä autoa, jonka kokonaismassa on vähintään 12 000 kg, tai saanut kuljettajaopetusta liikenneministeriön määräysten mukaisen vähimmäismäärän; taikka

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa vastaavan luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

BE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa Bluokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hän on suorittanut täällä B-luokan kuljettajantutkinnon tai hänellä on ulkomailla annettu vastaava ajokortti; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

CE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja hän on saanut jatko-opetuksen taikka hänellä on ulkomailla annettu C-luokan ajokortti sekä että hän on tutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana ajanut liikenteessä päätoimisesti C-luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 12 000 kg, yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta tai saanut kuljettajaopetusta liikenneministeriön määräysten mukaisen vähimmäismäärän; tai

2) hänellä on tai on ollut aikaisemmin Suomessa D-luokan ajoneuvon tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus, taikka hänelle on ulkomailla annettu CE-luokan ajokortti.

DE-ja D1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai hän on täällä suorittanut vastaavan luokan kuljettajantutkinnon tai hänellä on ulkomailla annettu vastaava ajokortti; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa vastaavan luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä:

1) luotettava selvitys henkilöllisyydestään;

2) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin saadusta kuljettajaopetuksesta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus teoriaopetuksen saamisesta ja vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty harjoituslupa taikka selvitys suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai hänelle Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajokortista ja todistus jatko-opetuksen saamisesta tai selvitys ajokokemuksesta, jos jatko-opetuksen saaminen tai ajokokemus on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä, taikka ulkomailla annettu ajokortti; sekä

3) lääkärintodistus siten kuin 11 a §:n 1 momentissa säädetään.

Lääkärintodistusta ei vaadita, jos tutkintoon ilmoittautuvalla on voimassa oleva ajokorttilupa sitä ajoneuvoluokkaa varten, jonka ajo-oikeuden saamiseksi tutkinto suoritetaan, tai jos lääkärintodistusta ei 11 a §:n 2 momentin mukaan vaadita hakemukseen liitettäväksi. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon ilmoittautuvalta ei vaadita 1 momentin 2 kohdassa mainittua selvitystä.

33 §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETAvaltiossa myönnetty ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan Suomessa sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava tunnus sisältyy ajokorttiin. Sama koskee Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annettua väliaikaista ajokorttia. Autoa kuljettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt.

Edellä 1 momentissa mainittua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Suomessa vakinaisesti asuvan ajokortin haltijan oikeus D- tai D1-luokan ajoneuvon ja CE-, DE- ja D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen lakkaa ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta.

Suomessa vakinaisesti asuvan tai täällävähintään kuusi kuukautta opiskelleen 1 momentissa tarkoitetun muun kuin väliaikaisen ajokortin haltijan ajokortti vaihdetaan vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Ajokorttilupahakemukseen ajokortin vaihtamiseksi on liitettävä 11 a §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt selvitykset. Tässä pykälässä tarkoitettu ajokortti on luovutettava poliisille, kun suomalainen ajokortti luovutetaan. Ulkomainen ajokortti palautetaan kortin myöntäneelle viranomaiselle ja samalla ilmoitetaan syy ajokortin vaihtamiseen.

Jos 1 momentissa tarkoitettu muu kuin väliaikainen ajokortti on kadonnut, anastettu tai tuhoutunut, annetaan sen Suomessa vakinaisesti asuvalle tai täällä vähintään kuusi kuukautta opiskelleelle haltijalle 3 momentin säännöstä noudattaen uusi vastaava ajokortti. Ajokortin katoamisesta, anastamisesta tai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen selvitys. Ajokortin korvaamisesta suomalaisella ajokortilla ilmoitetaan sen myöntäneelle viranomaiselle. Mikäli ajokortti myöhemmin löytyy, on se luovutettava poliisille kortin myöntäneelle viranomaiselle palauttamista varten.

34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennesopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa tai 33 §:ssä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu sopimusten mukainen kansallinen tai kansainvälinen ajokortti taikka kansallisen ajokortin virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa yhden vuoden ajan maahantulopäivästä, jos ajokortin haltija täyttää Suomessa vastaavan ajo-oikeuden saamiselle säädetyn ikävaatimuksen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle ajokortin haltijalle, jolla on auton ajokortti, tieliikennelain 70 §:ssä tarkoitettu ajokorttilupa ja joka osoittaa kuljettaneensa kuuden kuukauden ajan autoa Suomessa, saadaan luovuttaa B-luokan ajokortti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos hän esittää kansallisen ajokortin ja ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa ulkomaiseen ajokorttiin perustuvan ajo-oikeuden päättymisestä Suomessa. Ajokorttiin on tehtävä merkintä siitä valtiosta, jonka myöntämän ajokortin perusteella se on annettu.

Muut kuin 33 §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa mainitut ulkomaiset ajokortit eivät oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin tieliikennelain 70 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää tässä momentissa tarkoitetun muun ulkomaisen ajokortin ulkomailla vakinaisesti asuvalle haltijalle ajokorttiluvan A1-, A- tai B-luokan ajokortin saamiseksi enintään yhdeksi vuodeksi ja tieliikennelain71 §:ssä säädetyin edellytyksin luovuttaa sitä vastaavan Suomessa ajamaan oikeuttavan tilapäisen ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.

Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan vieraan valtion edustuston henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalaiselle, jolla on ulkomainen ajokortti, poliisi voi hakemuksesta myöntää ajokorttiluvan ulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saamiseksi Suomessa ja luovuttaa ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Ajokorttiin on tehtävä merkintä siitä valtiosta, jonka myöntämän ajokortin perusteella suomalainen ajokortti on annettu.

Tässä pykälässä tarkoitetun ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa silloin, kun 3 momentin mukaisesti annetaan suomalainen tilapäinen ajokortti. Ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä vain ajokortin haltijan muuttaessa maasta. Suomalainen ajokortti on tällöin vastaavasti luovutettava poliisille. Ajokortin antamista koskevasta päätöksestä on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

35 §
Ulkomaisen ajokortin haltijan määrääminen ajokieltoon

Poliisi voi määrätä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin Suomessa vakinaisesti asuvan haltijan ajokieltoon, väliaikaiseen ajokieltoon tai muuhun seuraamukseen siten kuin tieliikennelaissa säädetään. Ajo-oikeutta koskevasta toimenpiteestä on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle. Ajokiellosta on ilmoitettava myös ajokortin myöntäneen maan viranomaisille.

Poliisi voi soveltuvin osin tieliikennelain 75―79 §:n säännöksiä noudattaen määrätä Suomessa ajokieltoon muun kuin 1 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltijan tai muun ulkomailla annetun ajokortin haltijan, jos poliisin tietoon on tullut seikka, joka tieliikennelain 70 §:n mukaan on ajokorttiluvan myöntämisen tai 71 §:n mukaan ajokortin luovuttamisen esteenä tai jos ajokortin haltija on syyllistynyt 75 §:n 2 momentin 3―6 kohdassa tarkoitettuun tekoon.

Jos 2 momentissa tarkoitetun ajokiellon johdosta ulkomaiseen ajokorttiin perustuva oikeus kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa on lakannut, poliisin on otettava ulkomainen ajokortti haltuunsa ajokiellon ajaksi. Ajokortti on kuitenkin pyynnöstä annettava takaisin ajokortin haltijalle tämän poistuessa maasta, vaikka ajokielto olisi vielä voimassa. Kansainväliseen ajokorttiin poliisi voi korttia haltuunsa ottamatta merkitä, ettei se ole voimassa Suomessa. Ajokiellosta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle ja mahdollisuuksien mukaan ajokortin antaneelle viranomaiselle.

Jos Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltija, joka ei asu Suomessa vakinaisesti, määrätään ajokieltoon toistaiseksi, ajokortti on lähetettävä ajokortin antaneelle viranomaiselle, jollei erityistä syytä muuhun ole.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996, kuitenkin siten, että 8 §:n 3 momentti ja 12 §:n 3 momentti tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996. Tämän asetuksen 33 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti on 1 päivästä helmikuuta 1996 lukien voimassa kelpoisuutensa rajoissa Suomessa sen estämättä, että ajokortin haltijan maahantulosta on kulunut enemmän kuin vuosi eikä ajokorttia ole vaihdettu suomalaiseen ajokorttiin.

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, joka on saatu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, oikeuttaa kuljettamaan vain kevyttä moottoripyörää, jonka sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, ja invalidimoottoripyörää sekä niihin kytkettyjä hinattavia ajoneuvoja, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 18 vuotta. Ajokorttilupa kevyen moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi myönnetään ennen tämän asetuksen voimaantuloa luokkamerkinnällä A1, jos edellytykset kuljettajantutkintoon pääsemiseksi täyttyvät vasta tämän asetuksen tultua voimaan.

Tämän asetuksen 8 §:n 1 momentin säännöstä ei sovelleta, jos A-luokan ajo-oikeus on alkanut ja sen haltija täyttänyt 18 vuotta ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Mainitussa säännöksessä tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa laskettaessa otetaan huomioon se aika ennen tämän asetuksen voimaantuloa, jolloin ajo-oikeuden haltijallaon ollut A-luokan ajo-oikeus.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatu ajo-oikeus tai myönnetty ajokorttilupa on edelleenkin voimassa sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, jos ajo-oikeuden tai ajokorttiluvan haltija täyttää tämän asetuksen mukaiset tai ne terveydentilaa koskevat vaatimukset, jotka olivat voimassa ajokorttia tai ajokorttilupaa myönnettäessä. Ajokorttia, ajo-oikeutta, ajokorttilupaa ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista vaatimuksista ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt poikkeusluvat ovat edelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

Jos ajokorttilupa C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saadaan hakija ottaa C-luokan kuljettajantutkintoon sen estämättä, että hän ei ole tämän asetuksen 28 §:n 4 momentin mukaisesti suorittanut B-luokan kuljettajantutkintoa.

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETAvaltiossa annettu ajokortti, joka on vaihdettu suomalaiseen ajokorttiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on poliisin hallussa, voidaan hakemuksesta palauttaa haltijalleen, jos hakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja samalla pyydetään suomalainen ajo-oikeus raukeamaan ja luovutetaan suomalainen ajokortti poliisille. Muut tässä momentissa tarkoitetut ajokortit palautetaan kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta kortin myöntäneelle viranomaiselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237, 24.8.1991, s. 1

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.