Säädökset alkuperäisinä: 1995

50/1995
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
49/1995
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
48/1995
Valtioneuvoston päätös alioikeuksien velvollisuudesta antaa konkurssiasioista erinäisiä tietoja Tilastolliselle Päätoimistolle annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
47/1995
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
46/1995
Asetus Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
45/1995
Laki Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
44/1995
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
43/1995
Asetus kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
42/1995
Asetus veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
41/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
40/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
39/1995
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
38/1995
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
37/1995
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
36/1995
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
35/1995
Asetus ulosottomaksuista
34/1995
Laki ulosottomaksuista
33/1995
Liikenneministeriön päätös kunnista, joiden alueella peritään korkeampaa televisiolupamaksua
32/1995
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
31/1995
Asetus valtion kiinteistölaitoksesta
30/1995
Laki valtion kiinteistölaitoksesta
29/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
28/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
27/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
26/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista
25/1995
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
24/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995 - 1996 osallistuvista kunnista
23/1995
Työministeriön päätös eräiden työsuojelun valvontaa koskevien päätösten kumoamisesta
22/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppasienistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
21/1995
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä
20/1995
Laki Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
19/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavien lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieenisesta laadusta ja eläintautivaatimuksista
18/1995
Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista
17/1995
Asetus Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
16/1995
Laki Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä
15/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
14/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien suoritteista perittävistä maksuista
13/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä
12/1995
Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
11/1995
Asetus ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
10/1995
Asetus Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen ja sen liitännäisehtoihin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
9/1995
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
8/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
7/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä aktiivisia implantoitavia laitteita koskevista sosiaali- ja terveysministeriön päätöksistä
6/1995
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
5/1995
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
4/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
3/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien tuonnin rajoittamisesta eräissä tapauksissa
2/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.