Säädökset alkuperäisinä: 1995

250/1995
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelmän piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen kumoamisesta
249/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Halikon kunnan ja Salon kaupungin välillä
248/1995
Opetusministeriön päätös maahanmuuttajien sekä saamenkielisten, romanikielisten ja vieraskielisten oppilaiden täydentävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
247/1995
SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS SUOJELUPOLIISIN ENNALTA ESTÄVÄSSÄ TURVALLISUUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERUSTEISTA
246/1995
Valtioneuvoston päätös alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista
245/1995
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
244/1995
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
243/1995
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista
242/1995
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
241/1995
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
240/1995
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
239/1995
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajain johtosäännön 2 §:n muuttamisesta
238/1995
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
237/1995
Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
236/1995
Totopeliasetus
235/1995
Nuorisotyölaki
234/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon 9 §:n muuttamisesta
233/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisista perittävistä pinta- alakorvauksista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (290/94) muuttamisesta
232/1995
Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
231/1995
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
230/1995
Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelua edistävien kehittämis- ja kokeiluavustusten ehdoista
229/1995
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen Posti Oy:n toimipaikoista ja sen tilapäisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä Ahvenanmaan postin toimipaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
228/1995
Asetus eräiden EFTA-valtioiden Euroopan unioniin liittymistä seuraavan kauden siirtymäjärjestelyistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
227/1995
Laki tuloverolain muuttamisesta
226/1995
Asetus lääninsyyttäjäasetuksen 1 §:n muuttamisesta
225/1995
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
224/1995
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
223/1995
Asetus kansalaisuusasetuksen (699/85) muuttamisesta
222/1995
Asetus ulkomaalaisasetuksen (142/94) muuttamisesta
221/1995
Laki merensuojelulain muuttamisesta
220/1995
Laki kemikaalilain muuttamisesta
219/1995
Laki jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta
218/1995
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
217/1995
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
216/1995
Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista
215/1995
Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista
214/1995
Asetus maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista
213/1995
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
212/1995
Asetus ilmatieteen laitoksesta
211/1995
Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta
210/1995
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
209/1995
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
208/1995
Laki kaivoslain muuttamisesta
207/1995
Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
206/1995
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
205/1995
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
204/1995
Laki Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE
203/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
202/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös nautojen ja sikojen maastaviennissä Suomesta Norjaan noudatettavista terveysvaatimuksista
201/1995
Opetusministeriön päätös ulkomailla toimivien peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen yksikköhintojen määräämisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.