Säädökset alkuperäisinä: 1995

1000/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
999/1995
Laki kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
998/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
997/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
996/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
995/1995
Valtioneuvoston päätös vuodelta 1995 maksettavasta pinta-alalisästä
994/1995
Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
993/1995
Asetus Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta
992/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
991/1995
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1994
990/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus päätöksestä
989/1995
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
988/1995
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
987/1995
Laki maitohygienialain 23 §:n muuttamisesta
986/1995
Asetus Suomen ja Luxemburgin välisen kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
985/1995
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
984/1995
Asetus Viron kanssa Suomenlahden aluevesirajojen muuttamisessa käytettävästä menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
983/1995
Asetus Ruotsin kanssa Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määrittämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
982/1995
Asetus Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
981/1995
Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta
980/1995
Laki kiinteistön luovutuksesta Latvian tasavallalle
979/1995
Laki asuntokauppalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
978/1995
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
977/1995
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
976/1995
Laki Suomen Hallitusmuodon 38 §:n muuttamisesta
975/1995
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta
974/1995
Laki saamelaiskäräjistä
973/1995
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
972/1995
Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta annetun lain kumoamisesta
971/1995
Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta
970/1995
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
969/1995
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
968/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
967/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
966/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
965/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
964/1995
Ympäristöministeriön päätös asuntokauppalaissa tarkoitetusta kauppasopimuksen kaavasta
963/1995
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
962/1995
Asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa tarkoitetuista kasvisuvuista ja -lajeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
961/1995
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
960/1995
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
959/1995
Asetus peruskouluasetuksen 45 ja 82 §:n kumoamisesta
958/1995
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
957/1995
Laki peruskoululain muuttamisesta
956/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajavalituslautakunnan jaostoissa käsiteltävien asioiden jakoperusteista
955/1995
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
954/1995
Valtioneuvoston päätös Osuusliike Elannon säästökassaan tehtyjen talletusten lunastamisesta valtiolle
953/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita ja huumausaineen valmistuksessa käytettäviä aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta
952/1995
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
951/1995
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.