Säädökset alkuperäisinä: 1995

1150/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1149/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1148/1995
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1147/1995
Asetus kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä
1146/1995
Valtiovarainministeriön päätös Yhdistyneiden Kansakuntien 50-vuotisjuhlan johdosta lyötävästä juhlarahasta
1145/1995
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1144/1995
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta tuesta
1143/1995
Asetus turvatekniikan keskuksesta
1142/1995
Asetus Teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1141/1995
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1140/1995
Asetus Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1139/1995
Asetus tuotevastuulain 5 §:n soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan
1138/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1137/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1136/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1135/1995
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1134/1995
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1996
1133/1995
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1132/1995
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1131/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1130/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1129/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös villan tuotantopalkkiosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
1128/1995
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
1127/1995
Ympäristöministeriön päätös jätteiden siirtoja koskevasta väliaikaisesta valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta
1126/1995
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
1125/1995
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta
1124/1995
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1123/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisestä poikkeuksesta kananmuna-asetukseen
1122/1995
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta
1121/1995
Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1120/1995
Asetus sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1119/1995
Asetus Valtiontakuukeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1118/1995
Asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen 5 ja 31 §:n muuttamisesta
1117/1995
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön 6 §:n muuttamisesta
1116/1995
Asetus poliisin henkilörekistereistä
1115/1995
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1114/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta
1113/1995
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1112/1995
Poliisiasetus
1111/1995
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1110/1995
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1109/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1108/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1107/1995
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1106/1995
Asetus kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä
1105/1995
Laki ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1104/1995
Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1103/1995
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1994 verotuksen toimittamisesta
1102/1995
Liikenneministeriön päätös vähäisestä teletoiminnasta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1101/1995
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.