Säädökset alkuperäisinä: 1995

1300/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 2 kohdan muuttamisesta
1299/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1298/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 3 kohdan kumoamisesta
1297/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen ja sen liitteiden 1―9 muutosten voimaansaattamisesta
1296/1995
Asetus Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1295/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1294/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1293/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1292/1995
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1291/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1290/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
1289/1995
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
1288/1995
Laki hovioikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1287/1995
Laki oikeusrekisterikeskuksesta
1286/1995
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1285/1995
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
1284/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1283/1995
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1282/1995
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
1281/1995
Laki alkoholilain 36 ja 40 §:n muuttamisesta
1280/1995
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttami- sesta
1279/1995
Asetus Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1278/1995
Laki Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1277/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
1276/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle
1275/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivästä
1274/1995
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1273/1995
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1272/1995
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1271/1995
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1270/1995
Asetus kauppakamariasetuksen muuttamisesta
1269/1995
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
1268/1995
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1267/1995
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1996 perittävästä maksusta
1266/1995
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
1265/1995
Valtiovarainministeriön päätös EU-juhlarahan lyömisestä
1264/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
1263/1995
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
1262/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden rahoituslaitosten myöntämien puutarhatalouden luottojen korkotuesta
1261/1995
Valtioneuvoston päätös puutarhatalouden korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1260/1995
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1259/1995
Asetus maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
1258/1995
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1257/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön myyntihintojen erittelystä laskutuksessa
1256/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös verkkopalveluiden myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1255/1995
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
1254/1995
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1253/1995
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1252/1995
Laki työntekijäin eläkelain 4 d §:n muuttamisesta
1251/1995
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.