1809/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 162 §:n 2 momentin, 162 a §:n 2 momentin ja 162 b §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1486/94) määrännyt:

1  §

Verovelvollisen, jonka verokausi on kalenterikuukausi, on annettava kotikuntansa lääninverovirastolle veroilmoitus (kuukausi-ilmoitus). Ilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä seuraavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisötunnuksensa;

2) ajanjakso, jolta vero suoritetaan;

3) suoritettava vero kotimaan myynneistä;

4) suoritettava vero yhteisöhankinnoista;

5) kohdekuukauden vähennettävä vero;

6) arvonlisäverolain 149 §:n 1 momentin nojalla vähennettävän veron määrä, joka on jäänyt vähentämättä edellisiltä kalenterikuukausilta;

7) verollisen myynnin veron peruste;

8) veroton liikevaihto;

9) yhteisömyynnit;

10) yhteisöhankinnat ja

11) kohdekuukaudelta maksettu vero veronlisäyksineen.

2  §

Kuukausi-ilmoituksen kohdassa ''yhteisöhankinnat'' on ilmoitettava myös osto sellaiselta myyjältä, jonka yhteisöhankintaa ei veroteta Suomessa arvonlisäverolain 63 f §:n nojalla, ja kohdassa ''suoritettava vero yhteisöhankinnoista'' on ilmoitettava tästä ostosta suoritettava vero.

3  §

Kuukausi-ilmoituksen kohdassa ''veroton liikevaihto'' ilmoitetaan seuraavat myynnit:

1) arvonlisäverolain 70, 71, 72 d ja 72 h §:ssä tarkoitetut myynnit;

2) arvonlisäverolain 55, 56 ja 58 §:n nojalla verottomat myynnit;

3) arvonlisäverolain 63 §:n 3 momentissa tarkoitettu myynti, joka ei tapahdu Suomessa ja

4) arvonlisäverolain 63 b §:ssä tarkoitettu myynti, joka ei tapahdu Suomessa.

4  §

Kuukausi-ilmoitus on annettava käyttäen verohallituksen vahvistamaa veroilmoituslomaketta. Maksun yhteydessä annettava ilmoitus saadaan antaa myös muulla tavalla, jos edellä 1―3 §:ssä mainitut tiedot voidaan välittää lääninverovirastolle ilmoituslomakkeella vaaditussa muodossa.

5  §

Verovelvollisen tulee ilmoittaa lääninverovirastolle, jos toiminta on tilapäisesti keskeytyksissä. Verovelvollisen on ilmoitettava keskeytysjakson alkamis- ja päättymiskuukausi sekä vuosi.

6  §

Arvonlisäverolain 162 a §:n 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on annettava kotikuntansa lääninverovirastolle vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä seuraavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisötunnuksensa;

2) aika, jolta ilmoitus annetaan ja

3) suoritettava vero kotimaan myynneistä verokannoittain eriteltynä.

7  §

Vuosi-ilmoitus on annettava käyttäen verohallituksen vahvistamaa vuosi-ilmoituslomaketta. Vuosi-ilmoitus saadaan antaa myös muulla tavalla, jos edellä 6 §:ssä mainitut tiedot voidaan välittää lääninverovirastolle vuosi-ilmoituslomakkeella vaaditussa muodossa.

8  §

Arvonlisäverolain 162 b §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitetun verovelvollisen on annettava kotikuntansa lääninverovirastolle yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä seuraavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisötunnuksensa;

2) sen kalenterivuoden neljänneksen järjestysnumero ja vuosi, jolta ilmoitus annetaan (kohdekausi) ja

3) ostajalle ja siirron suorittajalle toisessa jäsenvaltiossa annettu arvonlisäverotunniste. Arvonlisäverotunniste ilmoitetaan siten, että kohdassa maatunnus ilmoitetaan rekisteröintimaan ilmaisevat kirjaimet ja kohdassa asiakkaan arvonlisäverotunniste tunnisteen loppuosa.

9  §

Yhteenvetoilmoituksessa tulee lisäksi esittää seuraavat tiedot:

1) verovelvollisen, jolla on ollut kohdekautena arvonlisäverolain 162 b §:n 1 momentissa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja myyntejä, on merkittävä ilmoitukseen näiden myyntien arvo Suomen markkoina. Arvo on ilmoitettava kohdassa yhteisömyynnin arvo asiakaskohtaisesti ja kaikkien kauden aikana tapahtuneiden yhteisömyyntien yhteismäärä kohdassa koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena ja

2) arvonlisäverolain 162 b §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun verovelvollisen on merkittävä ilmoitukseen koodi 3.

10  §

Arvonlisäverolain 13 b §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan, joka on velvollinen täyttämään ryhmän ilmoitus- ja tilitysvelvollisuuden, tulee antaa yhteenvetoilmoitukset jokaiseen ryhmään kuuluvan elinkeinonharjoittajan osalta erikseen.

11  §

Yhteenvetoilmoitus on annettava käyttäen verohallituksen vahvistamaa yhteenvetoilmoituslomaketta. Yhteenvetoilmoitus saadaan antaa myös muulla tavalla, jos edellä 8 ja 9 §:ssä mainitut tiedot voidaan välittää lääninverovirastolle yhteenvetoilmoituslomakkeella vaaditussa muodossa.

12  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Päätöksellä kumotaan verohallituksen 31 päivänä joulukuuta 1994 antama päätös (1579/94).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Tiina Maisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.